تعبیر خواب زنده شدن مرده در خواب، دیدن مرده در خواب که زنده شده

به گزارش پایگاه اینترنتی مأوا، تعابیر مختلفی در مورد دیدن مرده ای در خواب که زنده شده وجود دارد، اما دلتنگی اصلی ترین دلیل دیدن زنده شدن مرده ها در خواب میباشد. ناخودآگاه دلمان برای رفتگان تنگ میشود و این دلتنگی با حسرت دیدار دوباره، منجر به این نوع دیدن خواب میشود، اما این خواب تعابیر و تفاسیر دیگری نیز دارد، به طور کلی زنده شدن مرده در خواب، تعبیری خوبی دارد از نظر حضرت یوسف (ع) زنده شدن یک مرده در خواب  نشانه مال است.

تعبیر خواب زنده شدن مرده در خواب، دیدن مرده در خواب که زنده شده

تعبیر زنده شدن مرده در خواب

1. تعابیر معبرین اسلامی

ابن سیرین می گوید: اگر کسی که مرده است را در خواب خودت ببینی و از او بپرسی: تو که مرده بودی؟، و او هم بگوید: من زنده ام، یعنی حال و روز مرده در آن جهان خوب و نیکوست و خداوند از او خرسند و راضی است، همانطور که در آیات آمده است: وَلاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِینَ قُتِلُواْ فِی سَبِیلِ اللّهِ اَمْوَاتًا بَلْ اَحْیَاء عِندَ رَبِّهِمْ یُرْزَقُونَ - البته نپندارید که شهیدان راه خدا مرده اند، بلکه زنده به حیات ابدى شدند و در نزد خدا متنعم خواهند بود (آل عمران - 169).

امام صادق (ع) می فرمایند: اگر مرده ای که او را می شناسی و برای شما آشناست، خواب ببینی که زنده است، به معنای عمل کردن و رفتار است، اگر پادشاهی یا فردی که دارای سِمت مهمی است این خواب را ببیند، یعنی علم و حکمت عظیمی را فرا می گیرد. اگر از انجام کاری ناامید شده است، دوباره به آن کار مشغول می شود و پیروز می شود. همانطور که در آیات آمده است: فَاَمَاتَهُ اللّهُ مِئَهَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ - پس خدا او را صد سال بمیرانید، آنگاه زنده اش کرد (بقره-259).

خواب زنده شدن مرده و برگشتن مرده به خانه به معنای مال و داشتن ثروت است.

حضرت دانیال می فرمایند: اگر در خواب ببینی مرده ای و زنده شدی، یعنی از گناه دست می کشید، پشیمان می شوید و در این باره توبه خواهید کرد، پس عمری طولانی خواهید داشت.

ابراهیم کرمانی میگوید:

اگر ببینی مردی و دوباره زنده شدی، تعبیر خوب و خوش یمنی دارد.

اگر ببینی مرده را زنده نموده ای، یعنی شخصی را به اسلام دعوت می کنی و او مسلمان می شود.

اگر پسرت را که از جهان رفته است را در خواب خودت زنده ببینی، تعبیر آن است که از ناراحتی و غصه ها رهایی پیدا می کنی.

اگر زنی که پسرش مرده است در خواب ببیند که پسرش زنده شده است، به این معناست که مسافرش به خانه بازمی شود.

اگر زنت که از جهان رفته است را در خواب خودت زنده ببینی، یعنی از لحاظ اقتصادی فقیر و تهی دست می شوی.

اگر کسی که مرده است را در خواب ببینی که زنده شده است، یعنی حال و روز او در آن جهان خوب است و در آرامش و رحمت است (مخصوصاً این که ببینی آن شخص خنده رو و گشاده رو باشد).

جابر مغربی می گوید: اگر کسی در خواب دید، مرده را زنده کرد، نشانه آن است که یک شخص زنده را به اسلام دعوت می نماید و آن فرد مسلمان می شود.

2. تعبیر خواب زنده شدن مرده در خواب یعنی:

دلتنگی یکی از تعابیر زنده شدن مرده در خواب به معنای دلتنگی شما برای آن شخص است. به این دلیل که دیگر آن فرد رد زندگی شما حضور ندارد، نبود او باعث اندوه شما شده است و به همین دلیل این فرد را در خواب خود می بینید. در واقع وقتی به شخصی که از دست داده اید و برای شما عزیز است بسیار فکر کنید، او را در خواب خواهید دید. این خواب کار ذهن ناخودمطلع است و افکاری که پس ذهنتان وجود دارد را در خواب نمایان می نماید. در صورتی که بیش از حد به آن شخص عزیز مرحوم فکر کنید، احتمال این که او را در خواب ببینید بسیار زیاد می شود.

گوشتان به نصیحت های دیگران بدهکار نیست بعضی معبرین بر این باور هستند که مردگان به خاطر هشدار و هدایت در خواب شخص ظاهر می شوند. وقتی فرد فوت شده را در خواب می بینید که شما را نصیحت می نماید، در حقیقت این پند و اندرز از سوی ضمیر ناخودمطلع شماست. به این دلیل است که ناخودمطلع شما از مسائلتان مطلع است و می خواهد با استفاده از شخصی که برای شما اهمیت دارد در شما تاثیر لازم را بگذارد. از این طریق می تواند نصیحت خود را انتقال دهد.

در برابر گذشته پذیرش ندارید شاید شما هنوز با مرگ آن شخص کنار نیامده اید و خواهان ملاقات دوباره او هستید. با این وجود که شما این حقیقت را می دانید که آن فرد از جهان رفته است، اما در مواقعی که احساسات بر شما غلبه می نمایند سعی دارید تا او را در کنار خود تصور کنید. با به یاد آوردن خاطرات آن شخص، شما زمینه ای را فراهم می کنید تا در خواب او را ببینید.

3. تعبیر زنده شدن مردگان نزدیک و آشنایان

تعبیر خواب زنده شدن مادری که مرده است

مادر نماد مراقبت و امنیت است. اگر در خواب ببینید که مادر مرده شما زنده شده است، تعبیر آن است که شما دل تنگ بخشی از وجود مادرتان هستید. به دلیل غم و اندوه از دست دادن مادر، نسبت به احتیاجهای خود بی تفاوت هستید، امکان دارد در این خواب راه درست به شما نشان داده شود. اگر در خواب ببینید که با مادر خود که از جهان رفته و حالا در خواب زنده شده است حرف می زنید، یعنی شما از این طریق می خواهید از مادرتان یاری بگیرید تا مسائلتان را حل کنید. شاید این پیغام از سوی مادر شما باشد و بخواهد به طریقی از شما حمایت کند.

تعبیر خواب زنده شدن پدری که از جهان رفته است

اگر در خواب ببینید پدر مرحوم شما زنده شده است، تعابیر مختلفی دارد. پدر در خواب نمادی از حمایت، قدرت، استقلال و تصمیم گیری است. در واقع، با دیدن این خواب می فهمیم که شما احتیاج به حمایت ها و اقتدار پدر دارید و دوست داشتید که خود نیز این خصوصیات را در وجودتان داشتید. احتمالاً در زندگی واقعی در رابطه با مسئله کاری یا موضوعی دیگر به مشکل برخوره اید و از این طریق می خواهید یاری بگیرید. امکان دارد این خواب از روی دلتنگی برای پدرتان باشد و با مرور خاطرات او و مهربانی هایش در کوشش هستید تا دوباره این محبت ها را دریافت کنید.

تعبیر خواب زنده شدن برادری که مرده است

اگر در خواب ببینید که با برادر خود دعوا می کنید که در خواب زنده شده است یعنی با دیگران دعوایی می کنید. اگر با دید مثبت تر نگاه کنیم، برادر به معنای دوستی و حمایت است. اگر در خواب ببینید که برادر مرحوم شما زنده شده است، به این معناست آن شخص یا فرد با این خصوصیات را در کنار خود ندارید و از وجودش محروم هستید.

تعبیر خواب زنده شدن خویشاوندی که از جهان رفته است

اگر در خواب یکی از خویشاوندان مرحوم را ببینید که زنده شده است، یعنی چیزی که گم نموده اید یا از دست داده اید به شما باز خواهد گشت. در حقیقت می تواند به معنای آن احساسی باشد که فرد به شما در زمان حیات خود می بخشید، شاید شما احتیاجمند عشق و محبت هستید و این احساسات را در وجود این شخص پیدا می کردید. ذهن ناخودمطلع به وسیله این خواب، احتیاجهای عاطفی تان را به نمایش می گذارد. محتمل است آن شخص فوت شده در رسیدن به خواسته هایتان به شما یاری و هدایت می رسانده است و مشوق شما بوده باشد. به همین دلیل ذهن ناخودمطلع سعی دارد تا با نشان داد آن شخص، احتیاجهای احساسی شما را به نمایش بگذارد.

تعبیر خواب زنده شدن دوستی که مرده است

هنگامی که دچار مسئله ای می شوید و در حال کلنجار رفتن با آن هستید، این خواب را می بینید. دیدن زنده شدن دوستی که مرده است در خواب به این معناست که شما در انجام کارها و تصمیم گیری به مشورت و یاری احتیاج دارید گاهی اوقات فقط به معنای دلتنگی برای آن دوست است. امکان دارد این دوست خصوصیاتی داشته باشد که در هنگام بروز سختی ها و مسائل، قوی و راضی بوده است. به همین دلیل، حالا که گرفتاری دارید، با دیدن او در خواب سعی دارید تا بتوانید از او الهام بگیرید و زندگی خود را سروسامان دهید.

خواب زنده شدن نوزادهای مرده

دیدن چنین کابوسی که در آن نوزادهایی که می دانید در عالم واقعیت مرده اند و روی یک میز برهنه و بی جان خوابانده شده اند دوباره زنده شوند، به این معناست که در رابطه با افراد کم سن و سال تر و جوا نتر خانواده بدشانسی و نحسی رخ می دهد. این نشانه هشدار می دهد که نوزادان در واقعیت نیز ممکن است از جهان بروند.

تعابیر روانشناسی در خصوص زنده شدن مرده در خواب

تعبیر کارل گوستاو یونگ

کارل گوستاو یونگ می گوید:

خواب زنده شدن مرده و برگشتن او به خانه مثلاً اگر خواهر یا برادر مرده شما به خانه بیاید، به معنای دلتنگی شماست و دلتنگ خاطرات گذشته هستید و سعی دارید باز هم آن لحظات را در کنارشان باشید. شاید این سری خواب ها برای تسکین اندوه و درد از دست دادن آن ها باشد.

معبرین غربی

معبرین غربی می گویند:

  • اگر در خواب دیدید که شما مرده اید و دوباره زنده شده اید، تعبیر آن است که دیگران شما را اذیت می دهند ولی پس از سختی ها به مراد دل خود می رسید.
  • اگر دیگران زنده شدند مسائل ناراحت نماینده ای به خاطر تفکرات دوستانتان به وجود خواهد آمد.

تعبیر لوک اویتنهاو

لوک اویتنهاو می گوید: زنده شدن مرده یعنی برای زندگی خود برنامه ندارید و باری به هر جهت عمل می کنید.

سخن آخر

شما می توانید خواب های خود را در انتهای این مقاله با ما به اشتراک بگذارید تا تعبیر آن را برای شما ارسال کنیم.

انتشار: 28 تیر 1400 بروزرسانی: 28 تیر 1400 گردآورنده: maeva.ir شناسه مطلب: 1515

به "تعبیر خواب زنده شدن مرده در خواب، دیدن مرده در خواب که زنده شده" امتیاز دهید

331 کاربر به "تعبیر خواب زنده شدن مرده در خواب، دیدن مرده در خواب که زنده شده" امتیاز داده اند | 4.3 از 5
امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "تعبیر خواب زنده شدن مرده در خواب، دیدن مرده در خواب که زنده شده"

79 دیدگاه

مصطفی 1 مهر 1400

سلام .من خواب دیدم یه جا میرم برای ختم اینا وقتی رسیدم دیدم کف خیابون مرده رو به روش خابوندن دارن ماساژش میدن ..گریه میکردن فک کنم مثل میدون مردم دورش حلقه زده بودن ...بعد چند دقیقه دیدم بدنش که لخت بود نفس میکشه دم و باز دم تند تند گفتم داره نفس میکشه یکی گفت بدنش دم کرده نفس،نیست منم قبول کردم بعد کم کم جنازه سرشو تکون داد جواب داد یه دفه دیدم تو خونشونیم کنار پشتی تکیه داده بهش چایی دادن همه دورش هستن مادرش خوشحاله کنارش من فقط به مادرش گفتم خدا خیلی دوستت داره بچتو برگردوند این تعبییرش چی میشه ؟

پاسخ به مصطفی

محمدپور 1 مهر 1400

سلام.خواب دیدم دوست صمیمیم ک روز عاشورا دفن شدن از قبر بیرون اومدن و ازم خواست دعا کنم بخوابه گفت خیلی خستم چهل روزه خوابیدم دعا کن خوابم ببره .تا باهاش صحبت کردم اومد منو گرفت دفن کنه منم از دستش فرار کردم و رفتم.تعبیر چیه؟؟کوتاهی کردم ؟؟

پاسخ به محمدپور

Shirin 31 شهریور 1400

مادرم 40 روز هست که دست خدا سپردیمش و در خوابم دیدمش ، که مادرم مرده و در بیمارستان مجدد زنده شده بود و بعد از بازگشت بیماری سادیسم گرفته بود و نمیتوانستیم بهش نزدیک بشیم و نزدیکش میشدیم میزد ادمهارو و با عصبانیت نگاهمون میکرد
، مادر من فوق العاده مهربان و دلسوز بوده نمیدونم بخاطر افکار من هست ؟ اولین باره این خواب رو میبینم
در صورتی که دیگران خوابش رو دیدن همه گفتن خوبه حالش و رضایت داره ، و خندان هست تنها ناراحتیش نگران ما بچه هاش هست ممنون میشم تعبیر کنید

پاسخ به Shirin

سمیه 29 شهریور 1400

سلام وقتتون بخیر
دو بار خواب دیدم در شهری هستم مرده ها زنده میشن که خیلی وحشتناک و همشون نابینا هستن و به هر کی دست میزنن اون ها هم نابینا میشن . ومن در خواب به شدت وحشت داشتم و فقط فرار میکردم .سری اول که خواب دیدم خیلی مهم نبود صدقه دادم اما چون دوباره این خواب رو دیدم برام خیلی عجیب بود خواستم تعبیرش رو بدونم. ممنون

پاسخ به سمیه

ستایش عباسپور 29 شهریور 1400

دوستم خواب دیده من و خواهرم مردیم و او بسیار ناراحت شده و گریه کرده ، بعدش من زنده شدم ، تعبیر این خواب چیه ؟

پاسخ به ستایش عباسپور

فرناز 28 شهریور 1400

سلام پدر مادرم سه ماه هست که فوت کردن امروز در خواب دیدم که با اقوام کنار قبرشون ایستادیم و پیش من مادرم هم هست به داخل قبر نگاه میکنیم وپدرم صاف دراز کشیده فقط سرش بیرون از خاک هست بعده یه گفتگو کمی عصبانی شد که مادرم رفت جلوی دهنش خاک ریخت تا سخنی نگوید میخواستم تعبیرشو بدونم خیلی ممنون.

پاسخ به فرناز

فاطمه 27 شهریور 1400

سلام من امروز صبح خواب دیدم مادر شوهر که3 سال هست فوت شده زنده هست و در خانه ما زندگی میکند وحالش زیاد خوب نیست روی صورتش رو پوشیده و ناله میکند لطفا تعبیرش رو برایم بفرستید حال خیلی وحشتناکی داشت لطفا تعبیرش کنید ممنون

پاسخ به فاطمه

سارا 27 شهریور 1400

همسرم چندماهی هست که مادرشون رو ازدست دادن
طبق علاقه مادرشون و زمانی که مادرشون زنده بودن میگفتن من و کنارم پدرم خاک کن همسرم بعد از فوت به وصیت مادرشون عمل میکنه و مادرشون و بردن شهرستان و کنارپدرشون خاک کردن ،چندوقت پیش همسرم خواب میبینه به یه مهمانی رفتن و مادرشون ناراحت و به حالت عصبی میگن من و از اینجا ببر کلافه شدم.
ممنون میشم جواب بدین و مارو از نگرانی دربیارید

پاسخ به سارا

زمانی 25 شهریور 1400

سلام من دم صبح خواب دیدم پدرهمسرم که فوت شدن دوساله پیش ؛ باز فوت شده و هنگام تحویل جنازه توو ماشین زنده شدن و ما هم کلی خوشحال شدیم کمی نگران این خواب شدم و از صبح حالم گرفته ست و اینکه دیروز هم دومین سالگرد فوت ایشون بوده باتشکر

پاسخ به زمانی

Roya 25 شهریور 1400

ببخشید من خواب دیدم که بیبی ک من بش میگفتم بیبی میشد مادر بررگ مامانم
من خیلی بچه بودم دوسش داشتم زنده بود بعد ها هزارسی صدو هشتادو چند بود مرد
من خیلی بیبیمو دوس داشتم من یش میگفتم بیبی مهربون بود
من اصلا بهش فک نکردم ک بگی چون فک کردم خواب دیدم نع

خواب دیدم تو خواب بیبی زنده بود اومده بود خونه ما

خیلییییی صورتش پیر بود
ولی میدوتستیم بیبیه
ب بیبی گفتم بیبی تو که مردع بودی چطوری زنده شدی
بیبی گف من نمردم زندم منتها
موقعی ک ببین داش ی جو میگف ک انگا این یجورایی بیهوش شدع عمه فک کردن مردع ولی نمردع وقتی مراسم گرفتن فهمیدن زنده س دیگ ب کسی نگفتن اینو بیبی رو بیرون اوردن و بیبی ی جا دیگ زندگی میکردت
ببی اینارو بهم فهموند
منم ت خواب دلم برا بیبی تنگ شدع بود
انقدع اشک شوق میرختم
میگفتم یا امام حسین مگ امکلن داره :)

لطفا پاسخ بدید ب خواب و تعبریرشو عزیزان بگید لطف میکنید:) ♡.؟

پاسخ به Roya

ایما 21 شهریور 1400

سلام
وقت بخیر
من خواب دیدم که سر یک مزار نشستم و نمیدونم اون مزار واسه چه کسی هست اما دلم میخواست باهاس درد دل کنم
همینطور کنارش بودم دیدم سنگ قبر شکافته شد و من زانوی مرده رو دیدم که داره تکون میخوره اما تو خواب هیچ ترسی نسبت به این قضیه نداشتم و یکباره اون فرد مرده با پوشش مردمان افغانستان جلو من ظاهر شد با یک لباس آبی رنگ و شال گرمی رنگ و چهره خوب اصلا کفنی در کار نبود
ممنون میشم تعبیر کنید

پاسخ به ایما

یونس 18 شهریور 1400

با سلام پسر دایی م بهم زنگ زد که چند شب قبل خواب برادر متوفی من را دیده (که سال 81 فوت شدند) که در عالم خواب هم ایشون فوت کرده بودند همه ناراحت و گریان ولی هنگام خواندن نماز میت ایشان زنده شدند و پیش نماز دامادشان بوده ممنون میشم تعبیر،خواب را بهم بگید ممنون.

پاسخ به یونس

سین 18 شهریور 1400

سلام
پسرعموی من 4سال پیش فوت کرد و من خیلی ناراحت و افسرده شدم از اون به بعد هربار من یا حتی خواهرم خوابشو میبینیم همیشه زنده شده و از شدت غصه توی خواب خیلی براش گریه میکنم ولی اون کاملا آرومه انگار که اتفاقی نیفتاده

پاسخ به سین

مهدی 18 شهریور 1400

سلام.من خواب دیدم روی مراط خانه مادرم روی صندلی نشسته بودم وداشتم به آسمان نگاه میکردم که نگاهم به زیر ماه افتاد و کهکشان اندرومدا را دیدم وهرچه با دقت بیشتر نگاه میکردم کهکشان و ستاره ها واضحتر میشد ‌.خوشحال شدم که میتونم بدون تلسکوپ ستاره ها و کهکشان رو ببینم ورفتم به مادرم و همسرم هم گفتم که بیایند و ببینند وقتی دوباره به آسمان نگاه کردم دیدم تمام صورتهای فلکی کنارهم جمع شدند وستاره های هر صورت فلمی بانور به هم وصل شدند که خیلی هم واضح و شفاف بودند

پاسخ به مهدی

نگار 18 شهریور 1400

سلام من دو شب پیش خواب علی رو دیدم که 6ماه پیش از دستش دادیم متاسفانه.خواب دیدم رفتم بهشت زهرا نشستم سر مزارش سرمو گذاشتم رو مزارش دارم گریه میکنم انقد داشتم اشک میریختم که همه صداهای اطرافم به گوشم گنگ بودن.همینجور که داشتم زار میزدم یهو یه صدایی پشت سرم گفت آبجی چرا نشستی ایجا داری گریه میکنی؟ اول صداش خیلی یه گوشم گنگ بود. چن دیقه گذشت اومد نشست کنارم باز گف چرا نشستی اینجا داری گریه میکنی؟ یه لحظه صداش انگا برام آشنا بود سرمو بلند کردم دستمو گرفتم به عکسش یلند شدم انقد گریه کرده بودم و ناراحت بودم زانوام یاری نمیداد بلند شم.به هر سختیی بود بلند شدم و از دیدن آدمی که جلوم وایساده بود تعجب کردم.انقد تعجب که اشک به چشام خشک شد.زبونم بند اومده بود گفتم علی خودتی؟ با همون لحن همیشگیش گف خودمم دیگه. پ میخواستی کی باشم؟ باز دوباره اشکام سرازیر شد گفتم تو این شیش ماه کجا بودی؟ ندیدی حال و روز مارو؟ اصن ما هیچی.ندیدی حال و روز ننه علیو؟ علی گف میدونم چی کشیدین. ولی دیگه نبینم گریه کنینا.گف حالا زود اشکاتو پاک کن منم با خنده گفتم چشم.هیچوقت این خوابو یادم نمیره. همونجا باش عکس گرفتم. منتها بش گفتم گوشیمو خونه جا گذاشتم. پیجمو بش دادم بفرسته دایرکت برام عکسو. وقتی وارد پیجم شد اخماش رفت تو هم. گف این متنا کار خودته؟ با بغض گفتم آره علی. این متنا حاصل دلتنگیای شیش ماهمه. از دلتنگی به نوشتن رو آورده بودم. چن دیقه نگام کرد بعد میخواس جو رو عوض کنه گف خیلی خب حالا رفتی خونه تمااام این پستا رو پاک کن به بقیه هم بگو علی برگشته.بخدا انقد خواب پریشبم واضح بود که جز به جزشو یادمه. از خواب که بیدار شدم اولش خنده اومد رو لبام ولی به پنج دیقه نکشید که گریم گرفت انقد شدید بود گریم که چشام پف کرده بودن گفتم خوابمو با شما و کاربرای محترم این سایت در میون بزارم. یاعلی خدانگهدار

پاسخ به نگار

Dina 16 شهریور 1400

من قبلا گفتم خواب دیده بودم درمورد عموم که دیدیم زنده شده و... بعد الان که دقت میکنم اون روزی که فوت شد بارون میومد و اون شبی که من خوابش را دیدم هم بارون میومد . عموم وقتی مرد همون روز شوهر عمه ام هم صبحش ساعت 7 مرد و اون ساعت 11 فوت شد هردو هم بیمار بودند و در بیمارستان بستری بودند.
خوابی که دیدیم برام عجیب و سوال اور بود من زیاد از عموم خواب ندیدم و همیشه بهش فکر میکردم که چرا تو خوابم نمیاد و همیشه با خودم میگفتم که حتما صدامو میشنوه برا همون میگفتم لطفا بیا تو خوابم دلم برات تنگ شده و...

پاسخ به Dina

Dina 16 شهریور 1400

سلام من دیشب خواب دیدم که عمو یم که 2 سال پیش فوت شد وقتی ما رفته بودیم قبرستان دیدیم او زنده است و او زنده بود و یه تیکه هایش یادم نیس ولی یادمه اون چون تو قبر بود بهش سرم وصل کرده بودیم و میخواست راه بره من کمکش کردم بعد من اولش که فهمیده بودم زندس اول از دستش ناراحت بودم چون کلی براش گریه کرده بودم ولی وقتی صبح بیدار شدم با خودم گفتم چرا عصبی بودم و کلی فکر کردم و تصمیم گرفتم الان اومدم ببینم معنی خوابم چیه و کلی فکر کردم ولی واقعا نمی دونم چرا این خوابو دیدم من بعضی وقتا قبل خواب به خویشاوندان مرده ام فکر میکنم و خیلی دلم براشون تنگ میشه.
من 14 سالمه

پاسخ به Dina

Zahra 15 شهریور 1400

خواب دیدیم شوهر عمه م که تازگی فوت شده زنده شده و دختر عمه م که زنده ست فوت شده بود و شوهر عمه م برای اون ناراحت بود تعبیرش؟؟!

پاسخ به Zahra

Parisa 18 شهریور 1400

سلام عزیزم
من علمش رو ندارم ولی چون خواب زیاد میبینم و تعبیر های زیادی میخونم،معنی خواب تو فوق العاده خوبه.
زنده شدن مرده توی همین مطلب هست،مرگ دخترعمتون هم نشان از طول عمر زیادشون در آینده هست،ناراحت بودن هم خیلی خوبه.
کلا توی خواب چیزهای غم انگیز یا وحشت در عالم واقعیت تعبیرهایی بشدت عالی دارن.

پاسخ به Parisa

کیارش 15 شهریور 1400

سلام دوستان من دایی ام دیشب تو حادثه تصادف فوت شده دیشب که من خوابیدم (بعد از اینکه ایشون فوت شدن) خواب دیدم پدرم که 2 سال پیش فوت شدن وقتی در باغ بودن صدای ناله ای سر دادند و فوت شدند بعد ما تا صبح صبر کردیم که برویم و کارای خاک سپاری رو انجام بدیم ولی وقتی صبح شد پدرم زنده شد و گفت من زندم تعیبر این چیست؟

پاسخ به کیارش

شقایق 10 شهریور 1400

سلام من خواب دیدم منو شوهرم 4 تاجنازه تو گاری اوردیم خواستیم خونه برادر شوهرم غسل شون کنیم خونه برادر شوهرم شلوغ بود گفت ببرید خونه فلانی که نزدیکشون بود و یکی از اشنایانمون هست ببرید اونجا غسل بدید بعد ماهم جنازه ها رو بردیم غسل دادیم بعد اولین جنازه که غسل کردیم زنده شد و امد کنار شوهرم روگاری نشست بعد من بقیه جنازه هارو غسل کردم همه مرده بودن

پاسخ به شقایق

زهرا 8 شهریور 1400

سلام... خواب دیدم بابا بزرگم ک فوت شده زنده شده و برگشته خونه ولی ابتدا حالش خوب نبود بعدش سرحال شد همه رفتیم دیدنش و خوشحال بودیم خیلی خوب بود هممون دور هم بودیم و مادربزرگم خیلی خوشحال بود چون در اثر کرونا دفن شده بود میگفتن اونی ک خاک کردیم باباجی نبوده

پاسخ به زهرا

زینب 7 شهریور 1400

سلام وقتتون بخیر خواب دیدم یک نوزاد مرده ک نمیدونم فرزند کی بود یعنی کامل غریبه بود
من این نوزاد رو زیر دوش حمام ب منزله تمیز سدن یا ساید هم غسل دادن گذاستم و در خواب تا صبح زیر دوش بود صبح با مادرم رفتیم ک نوزاد رو برداریم وقتی برداشتیم و تکونش دادیم دیدیم زنده شد و چشماشو باز کرد و یک جورایی تو خواب احساس کردم بزرگ کردنش ب دوش خودم افتاده

پاسخ به زینب

سوگل موسوی 2 شهریور 1400

سلام
پدربزرگ من دو ساله که فوت کرده اما گاهی اوقات میاد تو خوابم ،حرفی نمیزنه و فقط نگام میکنه نه میخنده نه ناراحت هست و نه هیچی دیگه........ اولاش که تازه فوت کرده بودند، حالم خیلی بد بود و همش خوابش و میدیدم، اما بعدشم همینطوری ادامه داشت ولی جالبه اصلا حرف نمیزد فقط نگام میکرد و این من و میترسوند...
دیگه خواباش و نمیدیدم ولی همین دیشب دیدم بین زامبی ها کنارم راه میومد و هیچی نمیگفت من حتی صداشم نشنیدم....

پاسخ به سوگل موسوی

سجاد شهبازپور 7 شهریور 1400

به خاطر اینکه شبها زیاد میخوری خواب میبینی

پاسخ به سجاد شهبازپور

محمد 1 شهریور 1400

خانمی در خواب دید که زنی که نمیشناخته بچه ایی کوچکی که مرده بوده رو در دست گرفته و از دری وارد میشود و بعد با دیدن خانم خواب بیننده بچه زنده شده لطفا تعبیر میکنید

پاسخ به محمد

amir251 1 شهریور 1400

سلام و خسته نباشید خواب دیدم تمام چند نفر از افراد فامیل که مرده اند دور هم جمع شدن و در حال حرف زدنن و در اون جمع فقط من و یک نفر از اعضای فامیل هستیم که زنده ایم در دنیای واقعی...تعبیر این خواب چی میشه خیلی ممنون میشم بهم جواب بدید

پاسخ به amir251

سپیده 30 مرداد 1400

سلام.
خاله من ، 16 روز هست که به رحمت خدا رفته، و من دو شب هست که خواب میبینم زنده شده و انگار به خانه ما امده. و میتوانم او را بغل کنم یا با هم جایی برویم و به من میگوید انجا خیلی خوب است و دوست دارد برگردد.
خواهر من نمرده است اما در خواب میبینم که مرده اما زنده شده و وقتی از او میپرسم که چرا زنده شدی میگوید من از خدا مرخصی گرفته ام و باید بروم. و از آن دنیا با من سخن میگوید در حالی که نمرده. تعبیر خواب من چیست؟

پاسخ به سپیده

Faride 29 مرداد 1400

سلام روز بخیر
چند روز از فوت پدرم گذشته بود که در خواب دیدم من و خواهر کوچکم کار های شستشو و کفن پدرم را انجام میدهیم که پدرم چشم هایش را باز کرد و گفت دخترم من زنده ام چیکار می‌کنی ؟ و بعد بلند شد و لباس هایش را پوشید و رفت و من برادر بزرگم برا صدا میزدم که از خواب بیدار شدم

میشه بگید تعبیرش چیه؟

پاسخ به Faride

طاهره سلیمی 29 مرداد 1400

سلام من خواب دیدم در غسالخانه ای کارمیکنم کار نظافت.سه تاجنازه رو آوردن.وتوی نوبت برای شستن بودن.خواهرم که چندسال پیش فوت کرده هم اونجابود.خواهرم البته توخواب زنده بود و دید که یکی از مرده ها پلک زد.گفت این زنده س.ومرده بلندشد و شماره تلفن خانواده اش رابه من داد و من به خانواده اش خبردادم که بیاید مرده تون زنده س.ویه مرده دیگه هم اونجازنده شد.خواستم ببینم تعبیرخوابم چیست.

پاسخ به طاهره سلیمی

Mona 28 مرداد 1400

سلام من خواب دیدم داخل حیاط یه خونه قبر هست اول تنهابودم بعد چند نفر اضافه شدن قبر تکون خورد و خاکش کنار رفت ی اقایی از قبر اومد بیرون کاملاسالم بود یهو دوستم گفت بابا جونم زنده شدی اما در واقعیت بابای دوستم زندس منم بلند میگفتم یا حسین یهو ینفر دیگم مردش زنده شد همه مرده هاشونو ب خونه بردن من یهو جلو در اون خونه مادرم و دیدم (مادر من سالهاپیش خواهر نوزادم و سر زایمان از دست داده بود یعنی بچه مرده دنیا اومد) خلاصه دیدم مادرم کفن ی نوزاد بغل کرده ولی بچه داخل کفن داره دست و پامیزنه زندس ب مادرم گفتم مامان اون بچته ک مورد زنده شده ب شوهرم نگاه کردم گفتم امروز روز زنده شدن مرده هاس نگاه همه موردهاشون زنده شدن بردن خونه مامانمم اون بچه رو بغل گرفته بود گفت این مال توعه گفتم ن من بچم 1ماهه حامله بودم سقط کردم بچه تو کامل بود زایمان کردی دختربود نگاه اینم دختره ولی مامانم گفت بیااین مال تو خوشحالم بود

پاسخ به Mona

اکرم67 28 مرداد 1400

سلام خواب دیدم سربازی که مرده است و اشنا نیست اما تابوتش در ماشینی که ما هستیم قرار دارد و درحال مسافرت به شهری هستیم، در طول مسیر رییس جمهور رفسنجانی را میبینیم که در حال رفتن به مراسم تنفیذ ریاست جمهوری هستند. کسی به ایشان میگوید این سرباز وصیت کرده بود که زمان شهادت یا مرگش رییس جمهور وقت غسلش بدهد، و وقتی روی او را بر میدارند تا رییس جمهور تکانش بدهد که چیزی القا کند، زنده میشود، با اینکه یک هفته س که مرده. و زنده میشود و در کنار ما میشیند اما چهره اش تغییر کرده و به سفرمان ادامه میدهیم، تعبیرش چیست؟ مممونم

پاسخ به اکرم67

زهرا 27 مرداد 1400

سلام من 6ساله خواهری ک ازم 4 سال بزرگتر بود و از دست دادم و هیچ وقت فک نکردم ک اون مرده و بیشتر اوقات خواب میبینم ک زنده است و من فقط او را در اغوش میگیرم و گریه میکنم و گله میکنم از سالهایی ک پیشم نبوده ولی حدود 2 سال پیش خواهر کوچک ترم ک 12 سالش بود تصادف کرد و او را هم از دست دادیم ولی هیچ وقت خواب ندیدم ک او بگوید من زنده هستم یا جلو چشمانم زنده شود کسی میدونه تعبیرش چیست .-؟

پاسخ به زهرا

یکتا 26 مرداد 1400

سلام مادر بزرگ پدری من بیشتر از 6 سال مرده و من دیشب خواب دیدم من و مامانم از یه جایی با چمدون میاییم بیرون و مامان بزرگم منتظرمون هست بعد من بغلش می کنم و با تعجب می پرسم مگه شما نمرده بودین ولی ایشون هیچ جوابی نمیده و من و مامانم و مامان بزرگم سوار ماشین میشم و بابام که تو ماشین هست اصلا تعجب نمیکنه که مامان بزرگم زنده س و بعدش میرسیم دم در خونه که اونجا سگم هست و همین که مامان بزرگم رو میبینه میپره تو یه خونه که در پارکینگش خیلی کوتاهه بعد بابام میره دنبالش و من و مامانم میریم خونه. مامان بزرگ م میره پیاده روی و دیگه هر جا رو که میگردیم پیداش نمی کنیم میشه لطفا تعبیر خوابم رو بدین

پاسخ به یکتا

Zahra 26 مرداد 1400

من دختری مجرد هستم
خواب دیدم که بر سر مزاری هستم که خودم تو اون قبرم ولی زنده ام و همه اینو میدونن و در قبر نوشته بود (یعنی خودم اینو نوشتم) که من زنده ام ولی بخاطر اینکه خواهر زاده ام را کشتم منو تو این قبر زندانی کردند و نوشته بود که اونی که باید رضایت بده هم با من دفن شده و مرده
ولی بعد متوجه شدم که اون زنده شده (مرد جوانی بود) ولی من اونو نمی شناختم و چهرش معلوم نبود
میگفت من رضایت میدم به شرطی که من باهاش ازدواج کنم
بعد من درسته تو قبر بودم ولی تو قبرستون و قبرستون هم شلوغ بود
بعد چند نفر اومدن برای اینکع منو از تو اون قبر نجات بدن ولی اون مرد نذاشت

بعد انگار تو خواب بعدیم بودم که تو جمع فامیل نشسته بودم و همون مردم بود و داشت نماز میخوند و چند گربه هم سر سجادش بودند
همل فامیل میدونستند که منو اون میخوایم ازدواج کنیم
اگر میشه تعبیرشو بگین ممنون❤

پاسخ به Zahra

هانیه 26 مرداد 1400

مادربزرگ پدری من نزدیک یک سال فوت کردن،خواب دیدم زنده شدن و در بیمارستان هستند در شوک بودم و مبحوت از این قضیه که چطور ممکنه رفتم به بالینشون دیدم بالینشون کلی برنج خام ریخته شده دونه دونه در دهان شون میگذارن و از من هم میخوان که یک دونه برنج خام بردارم و در دهان شون بذارم ، تعبیر خواب چی میتونه باشه؟ ممنون میشم پاسخ بدید

پاسخ به هانیه

Raha 25 مرداد 1400

خواب دیدم پدرم فوت شده در حالی ک الان زنده است . و بعد از خاک سپاری و دفن کردن و گذشت چند روز دوباره زنده شده و از قبر بیرون اومده . تعبیر این خواب چیه؟؟!

پاسخ به Raha

فرناز 24 مرداد 1400

خواب دیدم نانوایی تازه کار در حال صاف کردن خمیر نان سنگک روی تخته است و ریختن کنجد تا آن را در تنور بگذارد. بعد متوجه شدم جسد مادرم )که در حقیقت از دنیا رفته (در آن خمیر پیچیده شده، انگار که سنگک خام کفن او باشد، بعد مادرم سرش را به طرفیت چرخاند و من به نانوا گفتم: ببین! و او توجه کرد و مادرم باز سرش را چرخاند، نانوا سنگک را از دور مادرم باز کردم، و مادرم زنده شد و گفت داشتم میرفتم و جای خیلی خوبی پیش رویم بود، اما امکانی برایم باز شد، و من تصمیم گرفتم مدتی دوباره برگردم پیش شما.
تعبیر این خواب چیست؟

پاسخ به فرناز

مریم 24 مرداد 1400

مامانم هر بار خواب عزیزان از دست رفته شو می بینه، طولی نمی کشه که خبر خوش بارداری نزدیکانش رو میشنوه

پاسخ به مریم

نازنین 24 مرداد 1400

سلام من دیروز یکی از بستگانم‌فوت کرده و خودکشی کرده بود دم صبح خواب دیدم که تو کفن تو حیات بود داشتن براش نماز میخوندن که زنده شد ومن بیدار شدم تعبیر چیه بخشیده شده

پاسخ به نازنین

مهدی 22 مرداد 1400

سلام
من خواب دیدم مادر بزرگم که چندین سال پیش فوت شده دوباره فوت کرده ومن خودم دارم دفنش میکنم که بیکباره داخل قبر زنده شد
تعبیرش چی میتونه باشه

پاسخ به مهدی

رزی 22 مرداد 1400

سلام من خواب دیدم که رفته بودیم خونه عموم و یهو من دیدم که پدربزرگم که فوت کرده اونجا نشسته بعد داداشم رو بردم تو اتاق گفتم تو هم دیدی ؟ گفت نه من نمیبینم . فقط من میدیدمش
اگه کسی تعبیرش رو میدونه بگه

پاسخ به رزی

زهرا 21 مرداد 1400

سلام خواب دیدم پدرم زنده بود و تو حیاط خونه انگور ها رو میچینه.بعدم ناراحت بود انگار روزای قبل نرگش بود و میدونست میخاد بمیره. بعد منو بغل کرد و با هم گریه میکردیم و قربون صدقم میرفت عین کسی ک میخاست بره میدونست میره ممنون میشم تعبیر رو برام بفرستین

پاسخ به زهرا

حسینی 20 مرداد 1400

خیلی دوست دارم خواب کسی را که خیلی دوستش داشتم و‌مرده است را ببینم ولی هر چه دعای مخصوص این‌کار را میخوانم اون را در خواب نمیبینم علتش چیست؟

پاسخ به حسینی

حسینی 20 مرداد 1400

چندبن بار به فاصله نزدیک خواب همکار مرده ای را دیدم که تعلق خاطری هم به او‌نداشتم ولی در خواب انگار تکثیر شده بود وقتی میپرسیدم تو زنده شدی میگفت نه من اون نیستم من برادرشم بعدی میگفت منم بچه برادرشم ولی باز هم‌بودند بین اون جمعیت که شبیه او‌بودند و من مطمئن بودم خودش است .‌‌لطفاتعبیرش رو‌بهم بگید .

پاسخ به حسینی

اکرم 19 مرداد 1400

سلام
اگر شخصی در خواب ببیند که گاوی اورا دنبال میکند تعبیرش چیست؟

پاسخ به اکرم

ضحی 16 مرداد 1400

مادر من چند ماهه سرطان داره و پدر بزرگم که فوت شده تو خواب بهش گفته بیا پیش اون دکتری که طبقه پنجمه....و بعد چند روز خود من خواب دیدم که رفتیم ملاقات پدر بزرگم‌تو سالمندان و حالش بده ک از مسئول میخوایم که رامون بده تو که ببینیمش و میگن برین طبقه پنجم ببینینش و میگن پدر بزرگم الزایمر داره.....ما درو زدیم که بریم داخل اما دیگه بیدار شدم و ندیدمش. ممنونم

پاسخ به ضحی

نیلوفر 15 مرداد 1400

سلام روز بخیر من دو شب پشت سر هم هست خواب میبینم ک پدرم که 8 ماه پیش فوت کرده زنده شده و شب ها در منزل خودمان می آید کنار من میخوابد میخواستم تعبیرشو بدونم
شب اول ک این خواب و دیدم خیلی خوشکل لودم ک میگفتم الان زنگ بزنم به همه بگم تو زنده شدی همه خوشحال بشن و بعد شب موقع خواب کنار من خوابید و در شب دوم خوابم هم خواب دیدم مهمان داریم و پدرم هم در منزل هست و شب موقع خواب پدرم اومد و کنار من خوابید

پاسخ به نیلوفر

آیلین 15 مرداد 1400

من پدر بزرگم 20 روز پدربزرگم فوت شده
دیشب خواب دیدم که زنده شده و سر حال تر از همیشه هست
میخواستم ببینم تعبیر این خواب چیه
لطف میکنید اگه بگید

پاسخ به آیلین

میثم 9 مرداد 1400

باسلام خاله بنده نزدیک 10 روزه فوت شده -سرصبح خواب دیدم جنازه اش توی یه خونه است - اولش تکون میخورد کفنش همه میگفتن که مرده اشتباه میکنی - بعد چشامشو باز کرد بلند شد نشست - توی خواب خودمو دیدم که شسری رفتم بهشت زهرا که از خاک درش بیارم وای چون سنگ قبر گذاشته پسرش نمیشد اینکار مجوز نبش قبر می خواست -تعبیر این خواب چیه؟

پاسخ به میثم

سوگند 9 مرداد 1400

سلام من تازه خواب دیدم که با فامیل های نزدیکم و خانوادم در قبرستان هستیم و اومدیم کسی از آشنایان همسرم رو خاک کنیم ولی من دوبار توی خواب دیدم که مرده زنده شد و هر دوبار دهن مرده ها به شکل بدی باز شد مثل لبخند ولی خب لبخند نبود میخواستم بدونم تعبیر این خواب چی میشه

پاسخ به سوگند

الی 8 مرداد 1400

سلام
خواب دیدم شب دارم میرم بهشت زهرا همراه شوهرم و دخترم نرسیده قبرستان بودیم که دیدیم ی جن سیاه پوش که آتشی همراهشه ناراحت و فریاد کنان از قبرستان رفت بیرون یادم نیست که صداشم شنیدم یا نه و من وحشت نکردم کنار شوهرم امنیت احساس کردم
وارد قبرستان شدیم انگاری همه ی مرده ها زنده شدند چند نفر از مرده ها آشنا بودند چن نفری قریب
یک استخر که آب داخل اون بود داخل قبرستان بود چند تایی از مرده هایی زنده شده بودند خود را مینداختن داخل آب
من به یکی از آنها که تاحالا ندیده بودم اما میشناختم سلام کردم امانگاه من نکرد یادم نیست که جواب منو داد یا نه
کمی تعجب داشتم اما ترس ن
بعد از قربستان خارج شدیم

پاسخ به الی

محمد 7 مرداد 1400

باسلام...بنده 15 روزه که پدرمو از دست دادم...خواب دیدم که برای سنگ قبر و اینا یمقدار از خاک روشو کنده بودن بعد جنازه و کفنش معلوم بود من گفتم که جنازه رو یه بار دیگه بیارید بالا من پدرمو ببینم بعد کفنو بازش کردیم بعده چن ثانیه پدرم شروع کرد به سرفه کردن و بعدش چشماشو باز کرد و منم بغلش کردم.....میشه لطفا تعبیره این خوابو بگید

پاسخ به محمد

خاطره 5 مرداد 1400

سلام
من خواب دیدم مادربزگم که دو ماهه فوت کردن تازه فوت کردن و میخوان خاکش کنن
بعد بابام رفته پسرخالش که پنج ماهه فوت کرده و جوون بوده هم از قبر آورده که پیش هم خاکش کنن بعد مامانم کنارش بود که از روی تخت نیوفته زمین مامانم هی می‌گفت حس میکنم میخواد بیدار بشه یهو بیدار شد.
سرش گذاشت رو شونه مامانم(قبلاً با مامانم خیلی خوب بودن مثل خواهر برادر )
بعد ما خیلی ذوق کردیم همه که تو مجلس ختم بودن اومدن بهش سر زدن به بابامم گفتم اونم خوشحال شد اومد
ولی هر چی نگاه کردم مامانش ندیدم
یهو حس کردم همون پسر خاله بابام که سی و خوردی سنش بوده مثل یه بچه تو بغلمه هر چی دنبال مامانش گشتم پیداش نکردم هر چی صداش زدم پیداش نکردم
از هر کی پرسیدم گفت نمی‌دونم کجاست
آخرش رفتم پیش مامانم یه نگاه به بغلم انداخت گفت حسین دوباره مرده
خیلی ناراحت شدم خیلی گریه کردم
که مامانش ندیدتش

پاسخ به خاطره

یکی 5 مرداد 1400

سلام ، من عموم رو چند سال پیش از دست دادم ، امروز خواب دیدم خونه ی مامان بزرگم بودیم که من رفتم تو حیاط دیدم یه مرد که عموم بود و بابام تو حیاط بودن ، اولش باورم نشد که اون عمومه و زنده شده فک کردم شاید یکی شبیه عمومه با بی تفاوتی از کنارش رد شدم ، بعد دیدم که داره با تعجب نگام می کنه که چرا عکس العملی نشون ندادم
دو هزاریم افتاد که عموم زنده شده ، پریدم بغلش و تو بغلش مدام گریه میکردم

فک می کنید تعبیر خاصی داره ؟؟

پاسخ به یکی

ساناز 4 مرداد 1400

سلام
من خواب دیدم عمه پدرم که هنوز از دنیا نرفته و در قید حیات هست مرده و زمانی ک اورا خواستن در خواب خاک کنند در کفن خود زنده شد و ب من لبخند میزد و دم در اتاقی نشسته بود ک اون طرف اون در نور بود و ب پدرم ک کنار من نشسته بود اشاره میکرد ک ب سمت او برورد پدر من در حال رفتن بود حتی دست ایشونم گرفت ولی با گریه های من دوباره برگشت

پاسخ به ساناز

ایدا 3 مرداد 1400

من خواب دیدم مادربزرگم زنده شده و میگفت من هیچوقت نمردم و خودمو یه جایی مخفی کرده بودم

پاسخ به ایدا

ناصر شیرزاد 3 مرداد 1400

سلام. خواب دیدم شوهر خاله ام که مرده بود بهمراه دخترش که هم اکنون زنده است در حیاط خانه اشان مشغول کار هستند و من که از نزدیکی که رد میشدم با انها سلام علیک معمولی کرده و آنها هر دو به من نگاه میکنندو در همین حین بنده هندوانه ایی که از وسط نصف شده در دست دارم و یک سوم هندوانه تقریبا سفید و نرسیده و بقیه آن قرمز و آب دار بود و به ذهنم آمد که بخشی از هندوانه را به آنها بدهم و به هندوانه که نگاه میکنم میبینم بخشی کال و نرسیده و بخشی رسیده و قرمز است و مردد میشوم که هندوانه را به آنها بدهم یا خیر؟ و پدر و فرزندانم را میبینم که بالاتر از آنها تقریبا در نوک قله ای ایستاده اند و منتظر من هستند و بخاطر همین مردد میشوم که هندوانه را به آنها بدهم یا با خانواده ام بخورم؟ و جالبتر اینکه شوهر عمه ام که تازه فوت شده را در بخش دیگری از روستا میبینم که تمیز و مرتب و با روی خندان ، مشغول احوالپرسی است .معنی این خواب چیه؟ممنون.

پاسخ به ناصر شیرزاد

ناشناس 3 مرداد 1400

من یکی از برادرانم حدود یک ماه قبل به رحمت خدا رفت ، دو بچه کوچک داشت و جوان بود اما متاسفانه تصادف کردن و رفتن از بین ما.
من خیلی کم باهاشون ارتباط داشتم از مادر جدا بودیم و در قلبم حسرت بزرگی دارم که از حضورش بهره نبردم
اما سعی کردم که زین پس کنار خانواده محترمش باشم
شب گذشته من خواب ایشون رو دیدم که برگشته بودن و عذرخواهی میکردن از فرزندان و همسرشون
و میگفتن دیگه الان برگشتن و هستن
همسرش باور نمیکرد ، برادرم دستشون رو اوردن جلو و همسرش دست زد به کف دست برادرم و باور کرد که برگشته
دختر کوچکش ، درست یادم نیست اما بغلش کرد
پسرش اما عصبانی بود و فکر میکنم رفت
من میگفتم دیگه همش میام پیشت
بهش تلفن میشد و میگفت اره متاسفانه این اتفاق افتاد ولی من برگشتم و اینا
همه میگفتیم اما جسم تورو ما بردیم زیر خاک میگفت ولی بالاخره من هستم
یه چیزایی راجع به دکتر میگفت
من نمیدونم تعبیرش چیه کمک میکنین تعبیرشو بگین بهم

پاسخ به ناشناس

مریم 31 تیر 1400

خواب دیدم کسی مرده و دوباره موقع دفن کردن زنده شده وقتی در خواب گریه میکردم بیدارشدم

پاسخ به مریم

mehri 30 تیر 1400

من همسرمو حدودا یک ماه پیش از دست دادم و دیشب خواب دیدم که زنده است و من حتی گواهی فوت رو بهش نشون دادم

پاسخ به mehri

علی 6 مرداد 1400

روحش شاد
منم داداشمو از دست دادم دوماهه خواب دیدم که زندس و داره میخنده گفت من نمردم و برگشتم

پاسخ به علی

علی 4 مرداد 1400

روحش شادویادش گرامی باد

پاسخ به علی

آرزو 29 تیر 1400

من خوابی واضح دیدم مبنی بر اینکه
دختر عموی من فرزندی یکساله در بغل دارد که کاملا شبیه فرزند 6 ساله ای است که یکسال پیش ازدست داده توی خواب میگفتم چقدر شبیه پسرته واو با لبخند به من نگاه میکرد البته فرزند 6 ساله که فوت شده بیماری پوستی مادرزادی داشت ولی این کودک هیچ بیماری نداشت و سالم بود

پاسخ به آرزو

معصومه هویزه 27 تیر 1400

خواب پدرم را همیشه میبینم دیشب دیدم زنده است و خوشحال است که زنده است

پاسخ به معصومه هویزه

فاطمه 20 تیر 1400

سلام
من خواب دیدم مرد همسایمون که چندوقتی هست مرده
جنازش روی یه نردبان و روی ایوان خونه ست.بعد اون زنده شد
و کمی بعد دوباره مرد و همه ی خانوادش گریه میکردن و اونو برای دفن کردن میبردن
من با یه نفر دیگه از مردهای آشنامون داشتیم قطعه های بلند چوب رو میبردیم برای دفن کردنش
همینجا از خواب بیدارشدم

پاسخ به فاطمه

نازنین 14 تیر 1400

من داداشم ده ماهه فوت شده،زیاد خوابش میبینم ولی یادم میره.امروز خواب دیدم که خوابیده ومن نشستم کنارش گریه میکنم بهش میگم چشماتو باز کن اونم چشماش باز کرد،با دستش با حالت نوازش صورتم گرفته بود میگفت اینقد گریه نکن من همیشه حضور دارم .من هیچ وقت تنهاتون نزاشتم. من همچنان گریه میکردم و به ابجیم میگفتن زود بیاین داداش دیگه نمیخواد چشماشو ببنده

پاسخ به نازنین

علی رضا 3 مرداد 1400

خدا رحمتش کنه برادرتو
منم داداش جونمو از دست دادم
دقیقا همین خواب دیدم الان سه روزه غذا از گلوم پایین نمیره

پاسخ به علی رضا

بهار تاج شفقی 11 تیر 1400

پدرم دوماه پیش فوت کردن ، همسر خواب ایشون رو دیدن که حالتی که رو تخت بیمارستان هستن ، فوت شدن و خانواده اطرافش هستن ، و زنده میشه ! انگار حالش خوب میشه
که همسرم تو خواب به ماها میگن زنده شد بابات ! باباتون زنده شد !
صورتشم خندان و بشاش بوده

اگه میشه تعبیر این خواب بگید با توجه با اینکه همسرم دیده این خواب ، از دلتنگی فرزند برای پدر و فکر روزانه نبوده

پاسخ به بهار تاج شفقی

امیر عباس 3 مرداد 1400

با سلام، دو تعبیر برای خواب ایشان محتمل است اول اینکه بازماندگان به ثروتی از متوفی میرسند دوم اینکه حال و روز متوفی در دنیای دیگر خوب و در آرامش است.

پاسخ به امیر عباس

M 10 تیر 1400

سلام.من مادربزرگم و چند ماهی هست از دست دادم اما این دومین باره خواب میبینم که زنده میشه.مثلا دیشب خواب دیدم دوتا دایی هام بالاسرش بودن یکی از دستای مادربزرگم سوخته بود و خیلی درد میکشید اما داییام کاری براش نمیکردن یا اینکه دیدم از امبولانس که بیرون اوردنش بدنش کامل یخ زده بود اما زنده بود و چشماش باز بود و منو میدید و اینکه کفن تنش نبود با لباس تو خونه ای بود میشه تعبیرشو بهم بگید

پاسخ به M

Nini 7 تیر 1400

سلام من خواب دیدم پدربزرگم ک 20 سال قبل از بدنیا اومدن من فوت کرده ت خوابم زنده شده و خوشحال بود تنها چیزی ک از خوابم ب یاد دارم گل هایی بود ک سمت شخصی ک دوستم داشت بهم داده شد شخصی ک من ت خواب نمیشناختم ولی اون دوستم داشت و پدربزرگی ب خونه برگشته بود و میخندید

پاسخ به Nini

زری 6 تیر 1400

من خواب پدر بزرگی رو که قبل از به دنیا اومدن من فوت شده بود دیدم و توی خواب از خوشحالی گریه می کردم و بهشون می گفتم خسته شدم اینقدر توی قاب عکس شما رو دیدم ولی ایشون با من صحبت نمی کرد و فقط لبخند میزد... نمی دونم تعبیرش چیه

پاسخ به زری

ZoYa 3 تیر 1400

سلام روز بخیر
چقدر سخن آخر صحبتهای قشنگی گفته شد...
حس قشنگی داشت خیلی...
همسرم 17 دی99 فوت شدن
بدجور از نبودنشون احساس دلتنگی میکنم
تنها کسی بود که توو این دنیا منو میفهمید از همه نظر، درسته خانواده ی خودم در قید حیات هستن اما خب شوهر و عشق یچیز دیگه اس...
اونشبی که فوت میشن قبلش به هرکسی میرسید از اقوامشون میگفت مواظبش باشین و با این حال از پیشم رفت و خداحافظی هم نکردیم...
به خوابم اومد و گفت ناراحتی و گریه نکن، من ناراحت میشم، من روزی چندبار باهات در ارتباطم...و باری دیگه گفتن اینجارو سروسامون بدم میام دنبالت،و این جمله هاش منو 6 ماه سرپا نگهداشته...
خدا همه رفتگان رو قرین رحمت و شادی کنه انشالله

پاسخ به ZoYa

Mosta-famoghadam643 1 مهر 1400

بی شک هر تعببیری چه اسلامی چه غربی یهودی میخونی میگن مرده را شاد دیدن خیلی خوبه

پاسخ به Mosta-famoghadam643

Roya 25 شهریور 1400

وای من ک گریم گرف
خدا بهت عزیزم صبر بدع
خدارحمتش کنه بیامرزتش:)

پاسخ به Roya

نگار 18 شهریور 1400

خدا رحمت کنه شوهرتونو

پاسخ به نگار

مهدی 11 شهریور 1400

سلام
من دیشب حالم گرفته بود پرچم معظم اقام ابوالفضل عباس را گزاشتم رو خوابیدم. خواب دیدم (پدر بزرگم در واقعیت زندست ) دیدم پدر تو دهات فوت کرده. تو عالم رویا این بنده خدا را دفن نکرده بودن من تو خواب داد زدم مرده را خاک کنید تا پدر بزرگم رو اوردن بیرون زنده شد
من تو خواب داد میزدم میگفتم شکرت یا ابوفاضل

پاسخ به مهدی

قاسم 7 شهریور 1400

سلام وقت بخیر
من خواب دیدم که در قبرستان جهت فاتحه میرفتم که در مسیرم دیدم که زن دایی ام که پارسال فوت شده بود با لباس مشکی رنگ نشسته و تا قسمت های بالای ران به صورت لخت معلوم بود. در کنارش هم دخترش و خانومه خودم نشسته بودن که من با هاشون احوال پرسی کردم و زن داییم حالش خوب به نظر می‌رسید. بعد از خواب بیدار شدم

پاسخ به قاسم
* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید