تعبیر خواب زنده شدن مرده در خواب، دیدن مرده در خواب که زنده شده

به گزارش پایگاه اینترنتی مأوا، تعابیر مختلفی در مورد دیدن مرده ای در خواب که زنده شده وجود دارد، اما دلتنگی اصلی ترین دلیل دیدن زنده شدن مرده ها در خواب میباشد. ناخودآگاه دلمان برای رفتگان تنگ میشود و این دلتنگی با حسرت دیدار دوباره، منجر به این نوع دیدن خواب میشود، اما این خواب تعابیر و تفاسیر دیگری نیز دارد، به طور کلی زنده شدن مرده در خواب، تعبیری خوبی دارد از نظر حضرت یوسف (ع) زنده شدن یک مرده در خواب  نشانه مال است.

تعبیر خواب زنده شدن مرده در خواب، دیدن مرده در خواب که زنده شده

تعبیر زنده شدن مرده در خواب

1. تعابیر معبرین اسلامی

ابن سیرین می گوید: اگر کسی که مرده است را در خواب خودت ببینی و از او بپرسی: تو که مرده بودی؟، و او هم بگوید: من زنده ام، یعنی حال و روز مرده در آن جهان خوب و نیکوست و خداوند از او خرسند و راضی است، همانطور که در آیات آمده است: وَلاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِینَ قُتِلُواْ فِی سَبِیلِ اللّهِ اَمْوَاتًا بَلْ اَحْیَاء عِندَ رَبِّهِمْ یُرْزَقُونَ - البته نپندارید که شهیدان راه خدا مرده اند، بلکه زنده به حیات ابدى شدند و در نزد خدا متنعم خواهند بود (آل عمران - 169).

امام صادق (ع) می فرمایند: اگر مرده ای که او را می شناسی و برای شما آشناست، خواب ببینی که زنده است، به معنای عمل کردن و رفتار است، اگر پادشاهی یا فردی که دارای سِمت مهمی است این خواب را ببیند، یعنی علم و حکمت عظیمی را فرا می گیرد. اگر از انجام کاری ناامید شده است، دوباره به آن کار مشغول می شود و پیروز می شود. همانطور که در آیات آمده است: فَاَمَاتَهُ اللّهُ مِئَهَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ - پس خدا او را صد سال بمیرانید، آنگاه زنده اش کرد (بقره-259).

خواب زنده شدن مرده و برگشتن مرده به خانه به معنای مال و داشتن ثروت است.

حضرت دانیال می فرمایند: اگر در خواب ببینی مرده ای و زنده شدی، یعنی از گناه دست می کشید، پشیمان می شوید و در این باره توبه خواهید کرد، پس عمری طولانی خواهید داشت.

ابراهیم کرمانی میگوید:

اگر ببینی مردی و دوباره زنده شدی، تعبیر خوب و خوش یمنی دارد.

اگر ببینی مرده را زنده نموده ای، یعنی شخصی را به اسلام دعوت می کنی و او مسلمان می شود.

اگر پسرت را که از جهان رفته است را در خواب خودت زنده ببینی، تعبیر آن است که از ناراحتی و غصه ها رهایی پیدا می کنی.

اگر زنی که پسرش مرده است در خواب ببیند که پسرش زنده شده است، به این معناست که مسافرش به خانه بازمی شود.

اگر زنت که از جهان رفته است را در خواب خودت زنده ببینی، یعنی از لحاظ اقتصادی فقیر و تهی دست می شوی.

اگر کسی که مرده است را در خواب ببینی که زنده شده است، یعنی حال و روز او در آن جهان خوب است و در آرامش و رحمت است (مخصوصاً این که ببینی آن شخص خنده رو و گشاده رو باشد).

جابر مغربی می گوید: اگر کسی در خواب دید، مرده را زنده کرد، نشانه آن است که یک شخص زنده را به اسلام دعوت می نماید و آن فرد مسلمان می شود.

2. تعبیر خواب زنده شدن مرده در خواب یعنی:

دلتنگی یکی از تعابیر زنده شدن مرده در خواب به معنای دلتنگی شما برای آن شخص است. به این دلیل که دیگر آن فرد رد زندگی شما حضور ندارد، نبود او باعث اندوه شما شده است و به همین دلیل این فرد را در خواب خود می بینید. در واقع وقتی به شخصی که از دست داده اید و برای شما عزیز است بسیار فکر کنید، او را در خواب خواهید دید. این خواب کار ذهن ناخودمطلع است و افکاری که پس ذهنتان وجود دارد را در خواب نمایان می نماید. در صورتی که بیش از حد به آن شخص عزیز مرحوم فکر کنید، احتمال این که او را در خواب ببینید بسیار زیاد می شود.

گوشتان به نصیحت های دیگران بدهکار نیست بعضی معبرین بر این باور هستند که مردگان به خاطر هشدار و هدایت در خواب شخص ظاهر می شوند. وقتی فرد فوت شده را در خواب می بینید که شما را نصیحت می نماید، در حقیقت این پند و اندرز از سوی ضمیر ناخودمطلع شماست. به این دلیل است که ناخودمطلع شما از مسائلتان مطلع است و می خواهد با استفاده از شخصی که برای شما اهمیت دارد در شما تاثیر لازم را بگذارد. از این طریق می تواند نصیحت خود را انتقال دهد.

در برابر گذشته پذیرش ندارید شاید شما هنوز با مرگ آن شخص کنار نیامده اید و خواهان ملاقات دوباره او هستید. با این وجود که شما این حقیقت را می دانید که آن فرد از جهان رفته است، اما در مواقعی که احساسات بر شما غلبه می نمایند سعی دارید تا او را در کنار خود تصور کنید. با به یاد آوردن خاطرات آن شخص، شما زمینه ای را فراهم می کنید تا در خواب او را ببینید.

3. تعبیر زنده شدن مردگان نزدیک و آشنایان

تعبیر خواب زنده شدن مادری که مرده است

مادر نماد مراقبت و امنیت است. اگر در خواب ببینید که مادر مرده شما زنده شده است، تعبیر آن است که شما دل تنگ بخشی از وجود مادرتان هستید. به دلیل غم و اندوه از دست دادن مادر، نسبت به احتیاجهای خود بی تفاوت هستید، امکان دارد در این خواب راه درست به شما نشان داده شود. اگر در خواب ببینید که با مادر خود که از جهان رفته و حالا در خواب زنده شده است حرف می زنید، یعنی شما از این طریق می خواهید از مادرتان یاری بگیرید تا مسائلتان را حل کنید. شاید این پیغام از سوی مادر شما باشد و بخواهد به طریقی از شما حمایت کند.

تعبیر خواب زنده شدن پدری که از جهان رفته است

اگر در خواب ببینید پدر مرحوم شما زنده شده است، تعابیر مختلفی دارد. پدر در خواب نمادی از حمایت، قدرت، استقلال و تصمیم گیری است. در واقع، با دیدن این خواب می فهمیم که شما احتیاج به حمایت ها و اقتدار پدر دارید و دوست داشتید که خود نیز این خصوصیات را در وجودتان داشتید. احتمالاً در زندگی واقعی در رابطه با مسئله کاری یا موضوعی دیگر به مشکل برخوره اید و از این طریق می خواهید یاری بگیرید. امکان دارد این خواب از روی دلتنگی برای پدرتان باشد و با مرور خاطرات او و مهربانی هایش در کوشش هستید تا دوباره این محبت ها را دریافت کنید.

تعبیر خواب زنده شدن برادری که مرده است

اگر در خواب ببینید که با برادر خود دعوا می کنید که در خواب زنده شده است یعنی با دیگران دعوایی می کنید. اگر با دید مثبت تر نگاه کنیم، برادر به معنای دوستی و حمایت است. اگر در خواب ببینید که برادر مرحوم شما زنده شده است، به این معناست آن شخص یا فرد با این خصوصیات را در کنار خود ندارید و از وجودش محروم هستید.

تعبیر خواب زنده شدن خویشاوندی که از جهان رفته است

اگر در خواب یکی از خویشاوندان مرحوم را ببینید که زنده شده است، یعنی چیزی که گم نموده اید یا از دست داده اید به شما باز خواهد گشت. در حقیقت می تواند به معنای آن احساسی باشد که فرد به شما در زمان حیات خود می بخشید، شاید شما احتیاجمند عشق و محبت هستید و این احساسات را در وجود این شخص پیدا می کردید. ذهن ناخودمطلع به وسیله این خواب، احتیاجهای عاطفی تان را به نمایش می گذارد. محتمل است آن شخص فوت شده در رسیدن به خواسته هایتان به شما یاری و هدایت می رسانده است و مشوق شما بوده باشد. به همین دلیل ذهن ناخودمطلع سعی دارد تا با نشان داد آن شخص، احتیاجهای احساسی شما را به نمایش بگذارد.

تعبیر خواب زنده شدن دوستی که مرده است

هنگامی که دچار مسئله ای می شوید و در حال کلنجار رفتن با آن هستید، این خواب را می بینید. دیدن زنده شدن دوستی که مرده است در خواب به این معناست که شما در انجام کارها و تصمیم گیری به مشورت و یاری احتیاج دارید گاهی اوقات فقط به معنای دلتنگی برای آن دوست است. امکان دارد این دوست خصوصیاتی داشته باشد که در هنگام بروز سختی ها و مسائل، قوی و راضی بوده است. به همین دلیل، حالا که گرفتاری دارید، با دیدن او در خواب سعی دارید تا بتوانید از او الهام بگیرید و زندگی خود را سروسامان دهید.

خواب زنده شدن نوزادهای مرده

دیدن چنین کابوسی که در آن نوزادهایی که می دانید در عالم واقعیت مرده اند و روی یک میز برهنه و بی جان خوابانده شده اند دوباره زنده شوند، به این معناست که در رابطه با افراد کم سن و سال تر و جوا نتر خانواده بدشانسی و نحسی رخ می دهد. این نشانه هشدار می دهد که نوزادان در واقعیت نیز ممکن است از جهان بروند.

تعابیر روانشناسی در خصوص زنده شدن مرده در خواب

تعبیر کارل گوستاو یونگ

کارل گوستاو یونگ می گوید:

خواب زنده شدن مرده و برگشتن او به خانه مثلاً اگر خواهر یا برادر مرده شما به خانه بیاید، به معنای دلتنگی شماست و دلتنگ خاطرات گذشته هستید و سعی دارید باز هم آن لحظات را در کنارشان باشید. شاید این سری خواب ها برای تسکین اندوه و درد از دست دادن آن ها باشد.

معبرین غربی

معبرین غربی می گویند:

  • اگر در خواب دیدید که شما مرده اید و دوباره زنده شده اید، تعبیر آن است که دیگران شما را اذیت می دهند ولی پس از سختی ها به مراد دل خود می رسید.
  • اگر دیگران زنده شدند مسائل ناراحت نماینده ای به خاطر تفکرات دوستانتان به وجود خواهد آمد.

تعبیر لوک اویتنهاو

لوک اویتنهاو می گوید: زنده شدن مرده یعنی برای زندگی خود برنامه ندارید و باری به هر جهت عمل می کنید.

سخن آخر

شما می توانید خواب های خود را در انتهای این مقاله با ما به اشتراک بگذارید تا تعبیر آن را برای شما ارسال کنیم.

انتشار: 28 تیر 1400 بروزرسانی: 22 خرداد 1401 گردآورنده: maeva.ir شناسه مطلب: 1515

به "تعبیر خواب زنده شدن مرده در خواب، دیدن مرده در خواب که زنده شده" امتیاز دهید

2357 کاربر به "تعبیر خواب زنده شدن مرده در خواب، دیدن مرده در خواب که زنده شده" امتیاز داده اند | 4.2 از 5
امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "تعبیر خواب زنده شدن مرده در خواب، دیدن مرده در خواب که زنده شده"

203 دیدگاه

علیرضا 30 مهر 1402

خواب دیدم دوستم که فوت شده بود به همراه خواهرزاده نوجوانش با وانت بار که بار آن اسباب اثاثیه ولی مبل بیشتر میدم ،وانت هنوز کامل نایستاده بود که خواهر زاده یکی از مبلها را خیلی سریع با آنکه جا در منزل نبود یک جای مناسب پیدا کرد و مبل رو گذاشت.

پاسخ به علیرضا

محمد 1 آذر 1402

خواب دیدم که قبر بابا بزرگ بخاطر نقشه شهرداری نبش قبر میکنم وجسد او را بیرون میارم جسداو خیلی سالم و درست است و خیلی لاغر وضعیف واو همراه ما غذا میخورد و طرف برادر زاده ام که دختر است و دو ساله است اشاره میکند ومن برادر زاده ام را گرفته از اون مکان فرار میکنم در این لحظه از خواب بیدار شدم دیدم برادر زاده ام هی جیغ میزند وگریه میکنه

پاسخ به محمد

مجتبی 18 مهر 1402

3 ماه است که مادرم را از دست داده ام. دیشب خوابش را دیدم - خوب و عادی بود - با اینکه این اواخر از بیماری سرطان رنج میبرد . به خانه برگشته بود و همه دور هم جمع شده بودیم . اما من در خواب میدانستم که مادرم زنده نیست . یک جوری بهم القا شد که این حضور موقت است ولی مدت زمان اینکه چه مدت دیگر پیش ما هست هم معلوم نبود . ولی انگار همه ما خوشحال بودیم که مادرم برگشته . خواب خیلی نامفهوم بود .

پاسخ به مجتبی

فاطمه 13 شهریور 1401

با سلام . من خواب دیدم پسرعموم ک 25 سالش بود و تقریبا 10 ساله فوت کردن زنده شده اما از لحاظ سنی یه طفل 7 الی 8 ماهه بودن . بغلش کردم و بهش گفتم که خیلی دلم براش تنگ شده و کلی گریه کردم... خواستم با خودم ببرمش اما یکی بهش گفت دیگه وقت رفتنه و باید بریم اون دنیا،خودم گذاشتمش توی قبر که گریه کرد و گفت دوست نداره بره و میخواد بمونه . ممنون میشم تعبیرش بهم بگید

پاسخ به فاطمه

Kimi 13 شهریور 1401

سلام
من خواب دیدم مادر بزرگم که دوساله فوت کرده زنده شده و خودم از قبر کشیدمش بیرون
ولی ازونجاکه پدر بزرگم ازدواج مجدد داشته ناراحتی هایی پیش میاد
تعبیرش چی میتونه باشه

پاسخ به Kimi

محمد 29 مرداد 1401

در خواب شوهر عمه خود را در لباس مرتب دیدم که دم در عروسی پسرش ایستاده و خوش امد گویی میکند (پسرش تازه داماد است) بند شوهر عمه خود را بقل کردم و گفتم دلم برایتان تنگ شده شما عین پدر میمانی و گریه گردم

پاسخ به محمد

نگار 27 مرداد 1401

سلام من در خواب پدرم رو که چند وقته مرده رو دیشب درخواب دیدم که انگار سرقبرش نشسته بود
قبرش انگار جابه جا شده بود معنی این چی میتونه باسه

پاسخ به نگار

بهار 22 خرداد 1401

سلام
پدر شوهرم حدود 3 سال هست که فوت کرده خواب پدر شوهرم رو دیدم که زندست ودر رختخواب خوابیده من و دخترش و جاریم هم کنارش بودیم که ناگهان فریاد زدن داره میمیره وقتی رفتم بالا سرش دیدم هنوز نفس میکشه کلی تلاش کردم و زنده موند نگاهی بهم کرد و برام دعا کرد وتشکر و من از شدت اینکه هم داشتم از دستش میدادم هم نجات پیدا کرده اشک میریختم لطف میکنید تعبیر این خواب رو بگید

پاسخ به بهار

احمد حلفی اصل 15 خرداد 1401

خواب دیدم یکی از بستگان که خیلی وقته مرده بود خبردادن که زنده شده و تو خواب فهمیدم رفته سفر شمال با پسرش
از مادرم پرسیدم چه شکلی شده بود گفت گرسنه بود و لاغر شده بود
گفتم زخمی چیزی نداشت گفت نه
گفتم پس میخوام برم ازش درباره روز حساب بپرسم
لطفا بگید تعبیرش چی میتونه باشه؟

پاسخ به احمد حلفی اصل

فرشته 14 خرداد 1401

سلام من خواب دیدم یکی از اشناهامون که آقا هست و نزدیک یک ساله فوت شده ...انکار تازه فوت شده وب ما گفتن شما بیاین اینو ببرید دفن کنید با کفن آوردیم خونه ودوروز بود اما دفن نکردیم ومن گفتم غسلش بدم ...اومدم شروع کردم و غسل دادمش آخرین لحظه چشمانش باز کرد وزنده شد

پاسخ به فرشته

Zahra 29 خرداد 1401

سلام .
شوهر خواهرم 20 روزه فوت شده امشب بعد از خواندن نماز صبح خواب دیدم به خاطرم زنگ زد گفت زنده ام بعد من میخواستم برم بیرون دیدم تو حاله خونمونه بعد بهم گفت ک بعد از اینکه منو دفن کردن زنده شدم تو قبر بعد شوهر عمش رفته رو قبرش گریه کرده بعد متوجه شده ک زنده هست خاک رو کنار زده و بیرونش اورده منم تو خواب گفتم بهش ک خواب دیدم ک تو زنده شدی و برگشتی بعد نشست تو حال خونمون بعد از خواب پریدم.
چه تعبیری میتونه داشته باشه؟؟؟؟

پاسخ به Zahra

سارا 12 خرداد 1401

سلام من شب خواب دیدم که شوهرم مرده جنازش رو زمینه خواهر برادراش دورش جم شدن ولی من میبینم که روحش اومد بیرون ولی جنازه هنوز رو زمین بود نفهمیدم مرده بود یا زنده بود یجا دراز کشیده بود یجا سرپا بود
چند شب پیش همین خوابو دیدم لطفا تعبیرشو بگید خواهش میکنم

پاسخ به سارا

سارا 26 اردیبهشت 1401

سلام من خواب دیدم یه فردی که خیلی هم به من نزدیک نبوده فقط من میشناختمش همسایه مادر بزرگم اینا و فامیل خیلی دورمون که الان مرده اومد به خوابم سعی داشت من و اذیت کنه ولی بعدش بغلم کرد ولی من هنوز سعی داشتم از دستش فرار کنم جالب اینجاس که تو باغ داییم بودیم کلی آدمم اونجا بود ولی هیچکس کمکم نمی‌کرد یادمه وقتی این فرد زنده بود خیلی ازش بدم میومد چون وقتی بچه بودم چند بار اذیتم کرده بود (اختلال روانی داشت) بچه های دیگه هم اذیت میکرد بعدشم خودکشی کرد و مرد و هیچوقت هیچکس نفهمید چرا!خیلی برام عجیبه که چرا خواب اون و دیدم!!

پاسخ به سارا

نیوشا 2 اردیبهشت 1401

سلام من خواب داییم که 3سال پیش فوت شدن دیدم
خواب دیدم ک داییم زنده شده بود بهش گفتم دایی این مخاطبین ک توی گوشیت هست رو میشناسی
گفت نه من وقتی ک مردم انگار به خواب عمیقی فرو رفتم و هیچی یادم نیس و هیچکیو نمیشناسم الان
بعد داییم خیلی حال روحیش خوب بود سرحال بود
خواستم بگم تعبیرش چیه ممنون میشم اگ بگید؟

پاسخ به نیوشا

کریم 10 فروردین 1401

سلام . مادرم دیشب خواب پدربزرگم رو دیده آخه اون سال ها پیش مرده و دیشب باروایتی که مادرم برام تعریف کرد به خواب مادرم رفته ینی مرده در خواب زنده شده مادرم میگفت خالم پدربزگمو بغلش گرفته و مامانمم بچه ی خالمو که توی اون خواب کوچیک و نوزاد بوده به دست گرفته و خوابش تموم شده‌...
ممنون میشم که این خواب تعبیر کنید ...

پاسخ به کریم

مهسا 10 فروردین 1401

خواب دیدم پدرم که هفت سال پیش فوت کردن دو واقعیت
رو با آمبولانس کفن پیچ شده شبانه از بیمارستان آوردن خونه، هیشکی جز من و مامانم نبود، شوک بودم و گریه ام نمیومد کفن رو کنار زدیم رویِ پدر رو دیدم و در آغوش گرفتم و شدیداا به گریه افتادم. یکم بعدش پدر رو که زنده بود روی مبل نشونده بودیم با همون کفن و یه پتو رو پاش
برادرمم اومده بود ملاقات و خوش و بش که زود خداحافظی کرد و رفت
پدر یه حالِ معمولی خوب و مهربون اما خسته ایی داشت انگار که از یک سفر دور اومده بود داشت از اون دنیا برامون میگفت ازینکه بزودی هممون میریم پیششون و در کل مدار زمین با کائنات همسو نیست و ...
بابا هی لای کفن زنده بود و باهامون حرف میزد در صورتی که تو خواب مرده بود و آورده بودنش خونه که فرداش تشییع ش کنیم
روی تخت خوابشون خوابیده بود مادرم باید با مامورین آمبولانس میرفت برای کاری.
تنها شدم و تازه ترسیده بودم
جرات نداشتم در خونه رو ببندم بیام تو، در خونه همسایمون رو زدم صداشون کردم کسی نشنید
که یهو خواهرم از همون اتاق عادی و معمولی اومد یه چیزی داد بهم و بهش گفتم عه تو هستی؟؟ چجوری جرات کردی با یه مرده تو اتاق بمونی، سرش رو به نشانه چقدر تو بچه ایی تکون داد و برگشت تو همون اتاق

رفتم دنبالش، بابا رو روی زمین کنار پنجره دیدم
گفتم پتو رو از روش بردار گرم میشه (تو ذهنم بود که بو میگیره) پنجره رو باز کن

که خود بابا از زیر پتو اومد بیرون و بالشتش کوتاه بود و ناراحت که رفتم زیر سرش رو درست کردم خواست دستم رو بگیره جا خالی دادم
حالش خوب و نرمال بود و همش به اینکه خب چرا ما باید فردا بریم خاکش کنیم بابا رو فکر میکردم

پاسخ به مهسا

سیما 9 فروردین 1401

سلام
خواب دیدم خونه پدری هستم مادرم که الان زنده نیست میاد اونجا و تا میرسه میگه کمی مریض هستم و من میرم که براش اش درست کنم .البته اون با خودش کلی غذا هم اورده ولی من میگم نخور بزار من اش درست کنم در ظمن با خودش یه پرنده خوشگل هم اورده که تو خونه میچرخه میگم بیرون بزاریم میگه نه دست نزن اون باید همینطور ازاد تو خونه بچرخه
خیلی ذهنم درگیره میشه لطفا تعبیرشو بگین؟

پاسخ به سیما

محمد رضا 7 فروردین 1401

با درود وسلام
دیشب خواب پدرم را که مدت 6 ماه است از دنیا رفته است را دیدم نبش قبرکردم دیدم پدرم زنده شده بهش گفتم پدر جان در این مدت چگونه ارتزاق میکردید ؟ بهم گفت خاندان عصمت وطهارت از من سر میزد یک چیزی بهم میآورد من ازاون ها تناول میکردم خیلی خوشحال بودم ازینکه پدرم زنده شده وخوش حالتر ازین که خاندان عصمت وطهارت بهش کمک کرده است متمنی است تعبیر نمایید با تشکر

پاسخ به محمد رضا

م ی ث م 27 اسفند 1400

سلام.
من الان چند روزه پشت سر هم میبینم که مادر بزرگم فوت شده برگشته (مادر شهیده)
یبارم تو جایی زنده شد که زبانشون با ما فرق داشت هیشکیو نمیشناختم همه غریبه بودن دیدم مادر بزرگم اونجاس رفتم کلی گریه کردم و زنده شد پنج شنبه شب و امروز ک جمعه س پشت سر هم میاد خوابم که میبینم زنده شده
الان 6یا7باره میبینم زنده شده و من پیشش هستن و داریم باهم صحبت میکنیم

پاسخ به م ی ث م

Ftl 18 اسفند 1400

سلام وقت بخیر
من امروز صبح خواب دیدم روز خاکسپاری مادربزرگم که 11سال پیش فوت کردن هست و تازه خبر فوت ایشون رو بهمون دادن وقتی به منزلشون رفتم تعدادی از فامیل های دور ک مدتهاست ندیدمشون اونجا بودن در حین گریه و عذا داری یکی از فامیلها ک خواستگارم بودن به سمت من اومدن ک باهم صحبت کنیم ولی وقتی دیدن ک حال روحیم مساعد نیست عذرخواهی کردن و رفتن بعد من به سمت پیکر مادر بزرگم رفتم و دیدم میگن ک انگار برگشته و زندس خیلی ناگهانی مادر بزرگم شروع به صحبت کردن و خیلی خوشحال و باحالِخوب بلند شدن رفتن مشغول به کاری شدن من عمیقا تو خواب خوشحال بودم و اصلا برام قابل باور نبود (چون مادر بزرگم به مدت 5 سال قبل از فوت سرطان داشتن و قادر به صحبت و حرکت نبودن)
من 24 ساله و مجردهستم
ایا این خواب تعبیر داره؟

پاسخ به Ftl

ندا 18 اسفند 1400

سلام برادر من 5روز پیش فوت شدن به دلیل بیماری 5ماه پیش پاش قطع شده بود امروز ساعت 9صبح خواب دیدم آوردنش یه دست بسته بود خیلی ورم کرده بود و زبونشم میگرفت حرف میزد به من گفت که شب ادراری گرفته از وقتی تو قبر گذاشتنش من با خودم میگفتم چرا با این وضعیت برگردوندنش چطوری ازش مراقبت کنیم

پاسخ به ندا

اسحاق 18 اسفند 1400

من خواب دیدم پدربزرگم ک چند مدت پیش فوت کرده از قبرش صدای می‌آمد رفتیم اونجا دیدیم زنده هست خیلیم خوشحال شدیم و از خوشحالی گریه میکردیم و از توی قبر در آوردیم و بغلش کردیم و قبل اینکه فوت کند عمل کرده بود بعداز عمل بهوش نیومده بود
ولی ما ک از قبر بلندش کردیم پآشد و راه رفت و خیلی سر حال بود
و داشتیم بر می‌گشتیم خونه ی حس بدی بهم دست زد احساس کردم پدربزرگم نیست و فقط جسمش هست ک احضار شده و ترس منو گرفت و تا برگشتم دیدم رفته و پیداش نیست
خیلی این خواب فکرمو درگیر کرد
خیلی ممنونم میشم ک تعبیر این خوابم رو برام انجام بدهید
ممنونم

پاسخ به اسحاق

امید 18 اسفند 1400

سلام مادرم که چندماهی هست فوت کرده اومده بودخونه وزنده بود و روی تخت درازکش بود بالباس سفید ولب خندون من کنارش خوابیدم تاازاو محافظت کنم میخواستن بلندم کنن من پافشاری میکردم وبعدبیدارشدم

پاسخ به امید

فرشته 30 دی 1400

با سلام عروس خاله من 20روزه فوت شده ،دیشب مامانم خواب دیده اول من و مامانم و خالم هستیم من و خاله لباس های سبز خیلی زیبا تنمون مامانم دایم به خالم میگه براش نماز بخونید بعد یهو میبینند که زنده شده اومده من و باخودش برد باز برگشت موهاش و مصری کوتاه کرده خیلی خوشگل شده به مامانم گفته خاله میخواستم برای عید موهامو اینطوری کوتاه کنم چند قطره اشک ریخته و رفته

پاسخ به فرشته

علی 17 بهمن 1400

سلام من خواب دیدم که یکی از اقوام که خیلی وقت پیش مرده
چهره ای بسیار نوران داشت از خاک بیرون آمد یکی از دستاش از مچ قطع شده بود به من نزدیک شد و از خواست که باهاش برم داخل قبر من هم دست قطع شدش را گرفتم که خون دستش بهم نریزد در حالی که داشتم آیت الکرسی رامیخوندم
آماده رفتن میشدم که از خواب بیدار شدم
لطف کنید تعبیرش کنید

پاسخ به علی

حسام 28 دی 1400

سلام
مادر بزرگ من تازه فوت کردن، خواب دیدم کنار یک ساحل شنی داریم خاکش می‌کنیم اما زنده هست و موقعی که میخواستیم دفنش کنیم به مادرم گفت که پتو به روی پایش بکشه که سردش نشود. داخل قبر آب بود و تخته چوبی بالاتر از آب قرار داشت که مادربزرگم روی آن نشسته بود.
در خوابم این خواب را دیدم که کنار همان ساحل خواب بودم که بعد از دیدن این خواب، از خواب پریدم.

پاسخ به حسام

شایان 15 دی 1400

سلام
من خواب دیدم که بابام منو صدا کرد که برم یه جایی شبیه به باغ بود شب بود و مه همه جا رو گرفته بود . یه قبر کنده بود و گفت برو تو قبر منم رفتم بعد به دو نفر دیگه گفتن ک جنازه رو بیارید و آوردند و انداختن بغل من توی قبر جوری ک سرش روی زانوم بود . اولش نمیدونستم چرا ولی زار زار گریه میکردم بعدش ک سرش و کنار زدم دیدم جنازه عشق سابقم هست کسی ک ه چی تلاش کردیم به هم نرسیدم . من الان متاهلم و بچه هم دارم
ممنون میشم تعبیر این خواب وبهم بگید واقعا آشفته م کرده

پاسخ به شایان

اراد 28 دی 1400

سلام خوبید خواب شما ب این معناست که پدر شما ازاین که به عشق سابق خود نرسیده اید خوشحال هست وازاینکه خودتان اکنون باکسی دیگر ازدواج کردید خوشحال هست هیچ پدری بد فرزند خود را نمیخواهد ..

پاسخ به اراد

F-R 13 دی 1400

سلام وقت بخیر.
خواب پدر خانوم مرحومم رو دیدم که یکسال پیش رحمت خدا رفته.
خواب دیدم که بعد یکسال قبرش را باز کردیم و ایشون زنده شدن. حمام رفتن و لباس خوب پوشیدن و اتفاقا همان روز به مهمانی و دیدن دوستان میرود.
نمیدانم چه مدت زنده بود ولی بعد از مدت خیلی کمی شاید کمتر از یک روز دوباره میمیرد

پاسخ به F-R

فاطمه 12 دی 1400

سلام، من خواب دیدم که داشتم از خیابانی می گذشتم مرده ای رو بر سر دوش می بردند ، ایستادم و به آنها نگاه میکردم، هیچ کس را هم نمی شناختم، ناگهان مرده زنده شد

پاسخ به فاطمه

سمیرامیس 11 دی 1400

سلام مامان من 7 آذرماه امسال فوت کردن ، همسر برادرم و دخترش خواب مامانم رو دو بار دیدن بار اولش دختر برادرم گفت عزیزجون توی خواب خبر داداشم رو می گرفت می گفت به احمد بگین بیاد بار دوم هم زن برادرم خواب مامانم رو دید که زنده شده و نشسته گفته احمد کجاست ... من دلواپس داداشم هستم از شما ممنون می شم تعبیر خوابشونو بگین

پاسخ به سمیرامیس

مهدیس 10 فروردین 1401

سلام عزیزم مادر من هم 30دی ماه فوت شد،خدا رحمتشان کنه
عزیزم خواب را نباید به هر کسی بگی چون هرکسی از دیدگاه خودش میگه،
برادر شما باید خیرات براشون بده،و به زیارت قبرشون بره
روحشان شاد عزیزم

پاسخ به مهدیس

بیتارشیدی 9 دی 1400

باسلام مادرشوهرم حدودچهارماه است ک فوت کرده الان یک ماه شایدهم بیشترهرشب خوابشومیبینم ک میادخونه ومن بهش میگم تومرده بودی چی شدزنده شدی میگه من اصلانمرده بودم چون مادرشوهرم ب علت کرونافوت کردکسی نیومدکارای کفن ودفن شوانجام بده همه کاراشوخودم کردم ازترخیص بیمارستان گرفته تادفن کردنش همه کاراشوخودم کردم ولی چون یهویی فوت کردومیان من ومادرشوهرم خوب بودوازطرفی هم سنی نداشت هنوزنتونستم باورکنم ک فوت کرده هرشب ب خوابم میادومیگه چطورتوک همه کاراموکردی متوجه نشدی من زنده ام الان یک ماهه هرشب میادوازاین حرفامیزنه وبعدنگران دخترمم هست چون دخترم پیش مادرشوهرم زندگی میکردتوروخدابگین تعبیرش چیه من دارم عذاب میکشم توروخداجواب تعبیرشوبدین

پاسخ به بیتارشیدی

آرزو 5 اردیبهشت 1401

نگران نباشید. اینکه میگه من زنده ام یعنی حالش خوبه اونور. بعد هم میگه برای مردنم غصه نخورید من زنده ام. زندگی اصلی در حقیقت اونجاست. ما با مردن زنده میشیم. این تعبیر رو از نظر خودم و دانسته هام گفتم وگرنه معبر نیستم.

پاسخ به آرزو

مائده 7 دی 1400

سلام
من خواب پدر شوهر مرحومم که 20 سال پیش فوت کردن رو دیدم با این که ندیدمشون
توی خواب دیدم که یکی از دوستان پدر شوهر مارو برد به یه جای عمومی مثل ترمینال یا فرودگاه بعد یه دفعه من و همسرم پدر شوهرمو دیدیم و شوهرم میگفت بابا تو مردی و اشک میریخت و منم بی حال روی زمین افتاده بودم و اشک میریختم و وقتی ازش پرسیدیم که شما که مردین گفت من زنده بودم ولی به خاطر محافظت از شما خودمو مرده جا زدم و الان اون فردی که منو تهدید میکرد مرده و من تونستم خودمو به شما نشون بدم.
خیلی دوس دارم بدونم تعبییرش چیه ممنون میشم حتما بهم بگین ممنون

پاسخ به مائده

راز 7 دی 1400

سلام
خواب دیدم مادربزرگم که فوت شده
توی خواب زنده بود و اثری از اینکه مرده نبود
فکر میکنم از سوریه برگشته بود (از یه مسافرت بود)
بعد اومد دم مغازه دختر عموم اول یه مشت و بعد هی بیشتر شیرینی میداد بهم
بعد با دهنش به دهن من هی *ها* میکرد نفسشو میداد توی صورت من منم چون هم دختر عموم داشت نگام میکرد هم فکر میکردم شاید دهنش بو بده با خنده میخواستم صورتم برگردونم
مادربزرگمم با خنده سعی داشت ها کنه تو صورتم میگفت (برای پسر عمم که مجرده هم همین کار و کردم)

پاسخ به راز

صدف 5 دی 1400

خواب دیدم در خانه قبلی پدرم هستیم و در اتاقی که زمان مجردی بودم صبح از خواب بیدارشدم دیدم دخترم کنارم نیست به خواهرم گفتم کجاست اومدم دیدم تو سالن کنار مادربزرگم که فوت شده خوابیده انگار تو خواب مادر بزرگم هنوز زنده بود،دقیقا مثل هم بدون زیر انداز و رو انداز فقط یچیزی مچاله کرده بودن واسه زیر سرشون بعد دیدم مادر بزرگم کنارشه انگار خیالم راحت شد که مواظبش بوده یعنی حس خوبی داشتم دیگه دخترمو بیدار کردم و گفتم بدو بپوش بریم مدرسه (البته همون شب داشتم درمورد مادر بزرگم حرف میزدم و همش میگفتم خدا رحمتش کنه دیگه شبش خوابشو دیدم) اها تو خوابم شوهرم و پسرمم نبودن انگار

پاسخ به صدف

محمد 3 دی 1400

من خواب دیدم که پدرم زنده شده
تعبیری که نوشتید کاملا مطابقت داشت

پاسخ به محمد

زهرا 30 آذر 1400

سلام
من خواب دیدم خواهرم و دوستم که جفتشون در قید حیات هستند فوت کردند و زیر اتاقمون داخل تابوت دفن شدند ولی جفتشون زنده شدند و دوباره بعد یه مدت به طرز وحشتناکی مردند و این بار من لحظه ای که جونشونو میگرفتند و میتونستم ببینم

پاسخ به زهرا

محمدی 26 آذر 1400

سلام ، من خواب دیدم مرد هی که زن است و25سال پیش فوت کرده را در غسالخانه با خانواده بشوریم مرده که در طول زندگیش نابینا بوده زنده شده وسراسیمه وبا چشمهای وحشتناک در حال حمله است؟ تعبیرچیه؟

پاسخ به محمدی

علی 23 آذر 1400

سلام من تو خواب دیدم یکی ک اصلا نمیشناختمش بالا قبرش وایساده بودم گریه میکردم. جنازشو آوردن ک خاکش کنن. زود زود زنده میشد بعد دوباره میمرد. خانوادش میگفتن ک این هی همینجوری زنده میشه بعد دوباره میمیره. میخواستن تو همون حالت خاکش کنن. معذرت میخوام تو این خواب دیدم ک مرده هی میگفت منو خاک نکنید دید فایده نداره شروع کرد ادرار کردن به روی جمعیت

پاسخ به علی

ذاکر 22 آذر 1400

خواب دیدم در سالن بزرگی نشستیم . من برادر فوت شده و برادر در قید حیاطم . مادرم آمد و دستم را گرفت و گفت امید مرده ، گفتم ‌کدام امید میگفت امید استیجاری ! و گریه میکرد ! بارها پرسیدم یعنی کی مرده و دیدم هر دو برادرم مشکی پوشیدند و من پرسیدم آیا من هم مشکی بپوشم ؟ ولی پیراهن روشنی بر تن داشتم که واقعا دارم ولی مدتها نپوشیدم ! حالا باید مشکی بپوشم یا همان پیراهن روشنم را ؟ و تعبیر این خواب چیست

پاسخ به ذاکر

رز 20 آذر 1400

سلام..من خواب دیدم که در قبرستان هستم و یه قبر که داخلش یه مرده بوده که نمیشناختما دیدم.مشخص بود از تو قبر
که داشتم مرده رو توش میدیدم..به کسیم‌بالای قبر خوابیده بود
تعبیرش چی میشه
میشه کمک کنین

پاسخ به رز

یوکابد 20 آذر 1400

سلام. من خواهرم دو چند ماه پیش بخاطر کرونا از دست دادم. دیشب خواب دیدم که زنده هست و می‌ره تو یه اتاق و من صدای بدی میشنوم،بعد رفتم دیدم داره جسمش به سمت بالا می‌ره و من دستهاشو گرفتم با وجود ترس خیلی زیاد از اون حالت، گرفتمش و همش دعا خوندم تا بالاخره از اون حالت شبیه مرگ نجاتش دادم.و زنده شد. میخواستم تعبیرش رو بدونم

پاسخ به یوکابد

سلام 20 آذر 1400

من مادرم 6 ماه پیش فوت کرده.من خواب دیدم مادرم مریض است و حال خیلی بدی دارد در بیمارستان و هی می میرد و دوباره زنده می شود و حتی یکبار هم برای شسته شو برده بودن ولی باز زنده شد و بعد آن روی سوراتش انگار با یه چیز تیز 2 تا حروف خراش داده بودن که یکیش یادمه R بود.تعبیر آن چیست

پاسخ به سلام

نسرین 15 آذر 1400

سلام وقت بخیر من دیشب تو خواب دیدم عموم که زنده اس تو خواب مرده اما در خواب اون رو دوباره دیدم که زنده شده تعبیرش چیه

پاسخ به نسرین

Zahra 14 آذر 1400

سلام من پدربزرگم تقریبا سه چهار ساله پیش فوت کردن. بعد عموم هم به تازگی فوت کردن سه هفته اس تو خواب از سر دلتنگی گفتن دارن میرم جنازه پدربزگمو از خاک در بیارم بیارن خونه. رفتم خونه داداش دیدم جنازه اونجاس رو به صورت خوابیده جمع شده حتی بود مرده در شده بود خونه. عمم خیلی گریه میکرد یهو پدربزرگم زنده شد دوتایی باهم گریه میکردن پدربزگمم گریه میکرد بلند شد
من خیییلی ترسیده بودم ولی باز گریه میکردم .
تعبیرش چی می‌تونه باشه؟؟؟؟

پاسخ به Zahra

سایه 14 آذر 1400

سلام.خسته نباشید
من خواب دیدم که در قبرستان کنار مزار پدرم هستم که ناگهان از قبر کناری که در واقعیت اصلا وجود نداره صدای کمک خواستن می‌شنوم.صدای پسری جوان می اومد.منم فورا اقدام میکنم.نبش قبر میکنن و من میترسم لحظه بیرون اومدن اون پسر از قبر رو ببینم.با کمک بقیه با پای خودش بیرون اومد.خون ندیدم ولی حس میکردم که بیرون بیاد کفنش خونی هست و حس بدی بهم میداد که وحشت میکردم.خوابم هم حالتی داشت که انگار دمه غروب بود هوا داشت تاریک میشد.

پاسخ به سایه

سمیرا 12 آذر 1400

خواب دیدم خودم وپدرمادم درکفن هستیم ومن وپدرم زنده ایم مادرم فوت کرده است-خیلی ناراحت بودیم گریه میکردیم وقتی بیدارشدم ساعت8صبح بود-وقتی بیدارشدم خیلی حالم بدبود

پاسخ به سمیرا

ستاره 12 آذر 1400

سلام من خواب دیدم که یه خانوم که اصلا نمیشناختمش فوت شده بعد مامانم بلندش می‌کنه و نیازش که یهویی سرش رو بلند می‌کنه خانومه قد بلند هستش ولی بعدش کوتاه قامت میشه بعد انگار خارجی ولی ایرانیم می‌تونه صحبت کنه بهش میگم سلام آب میخوای و اینا اون میگه من توی بچگی خوراکی می‌خوردم توی گلوم گیر کرد و مردم و بعد چندین سالن دوباره بیدار شده بود و یه سر بریده توی خونمون بود که میگفتن همه جاش سالمه ولی دندوناشو خوردن بعد سرو انگار توی خونه ما که این قسمت ایون رو که توی خواب دیدم ما نداریم ولی کنار دختره سرو گذاشتن و رفت پایین عجیب و غریب بود خوابم ولی توی خوابم فقط اول یکم ترس داشتم بعدش دیگه نه

پاسخ به ستاره

ربابه کشاورز 14 آذر 1400

دیشب خواب داداشمو دیدم ک سر خاکش رفتیم و قبر و باز کردیم و داداشم با چشاش منو دنبال میکنه و می‌خواد برم پیشش و منم میترسم
فوق العاده زیبا و خوش چهره بود

پاسخ به ربابه کشاورز

ندا 10 آذر 1400

سلام، خواب دیدم من و شوهرم بیرون با ماشین دور میزدیم. پدرم که فوت کرده مثل سابق سوار ماشینش بود نگه داشت و با شوهرم سلام و احوالپرسی گرمی کرد در صورتی که بعد از فوت پدرم ازدواج کردم و پدرم اصلا همسرم رو ندیدن. بعدش اومد داخل ماشین پیش من گفت بابا میخواستم بیام ببینمت نگرانت بودم آخه خواب دیدم دندونای جلویت افتاده. الان دیدمت خداروشکر خوبی . خیالم راحت شد. این تعبیرش چیه؟

پاسخ به ندا

شقایق 8 آذر 1400

سلام.چند ماه مادرم فوت شده دیشب بخوابم اومد عین همون زمان که در واقعیت مادرم در بیمارستان بستری بود رفتم بیمارستان دیدنش و برگشتم خونه و کلی گریه کردم و ترس از دست دادنش رو داشتم اما یهو دیدم مادرم صحیحو سالم با روی خندان خودش اومد خونه و من چقدر خوشحال بودم که مادرم زنده است با هم بازار رفتیم بازار شیراز بود در صورتی که بندرعباسیم و با هم رفتیم پارچه بخریم و دادیم به یه خیاط مرد تا لباس بدوزه.البته چند بار دیگه هم خواب دیدم با مادرم در حال خرید پارچه ام بی زحمت تعبیر خوابم رو بهم بگین ممنون

پاسخ به شقایق

فاطمه 12 آذر 1400

سلام
خدا رحمتشون کنه . من هم مادر و پدرم رو حدودا 3 ماه پیش در اثر کرونا هر 2 در یک روز از دست دادم. والان خواب مامانم رو دیدم که زنده شده و بغلش کردم.
خدا صبر و آرامش عطا کنه انشاالله

پاسخ به فاطمه

سعیده 13 دی 1400

من هم دو ماه پیشمامان و‌ بابام رو توی یه لحظه توی تصادف از دست دادم و تنهای تنها شدم چون تک فرزندم و گاهی وقتا خوابشون رو میبینم که زنده شدند

پاسخ به سعیده

سوگند 8 آذر 1400

سلام
من 48 روز پیش بابام بخاطر کرونا فوت شد امروز خواب دیدم یعنی وقتی از خواب بیدار شدم دیدم ساعت 6:15 صبح است، خواب دیدم بابام اومده خونمون اصلا میگفت من نمردم که من جایی رفتم فک کردید من مردم یکی دیگه رو بجای من خاک کردین و با کت و شلوارش بود، دنبال لباسهای توو خونش میگشت و مامانم تو خواب داده بود به کسی، و من توو خواب خیلی خوشحال بودم که اصلا بابام نمرده بوده و میگفتم خدایا شکرت و با خودم میگفتم پس این همه صلوات و فاتحه برای بابام فرستادیم چی شد و گفتم حتما ثوابش برای بابامِ، و تو خواب میگفتم برم بگم به فامیل بابام نمرده بوده اشتباه شده و با خودم میگفتم حتما فامیل غش میکنه با شنیدن این خبر لطفا تعبیر

پاسخ به سوگند

سپهر 6 آذر 1400

من پسر عموم چند هفته پیش فوت کرده و دیشب خواب دیدم داخل خونه بابا بزرگم هست و تکون میخوره و حرف میزنه اما خیلی آروم و کند .
ولی بقیه اونو ب عنوان مرده حساب میکردن و اونو داخل انباری نگه میداشتن .
صورتش خندان بود و خیلی شفاف و نورانی بود .
میتونید کمکم کنید داخل تعبیر این خواب .ممنون.

پاسخ به سپهر

امیرعلی 16 دی 1400

سلام چند وقتی هست که داییم مرده و دوشب دیدم که زنده شده اگر میشه تعبیر این خواب های من بهم بگین ممنون

پاسخ به امیرعلی

مسیح 5 آذر 1400

پدربزرگ و مادربزرگم 20 سال پیش به خاطر بیماری سختی از دنیا رفتن. خواب دیدم که بعد از نهار به خونه ی پدرشوهر خواهرم رفتم و اونجا استراحت میکردم بعد از استراحت و خوردن چای پدرم هم اومد اونجا و من رفتم wc. از پنجره اتاقی رو دیدم که پدربزرگ و مادربزرگم و یه آقای دیگه اونجا بستری و تحت مداوا هستن و پزشکی با شیوه ای جدید اونها رو درمان میکنه. اون آقای بیمار از تختش پاشد و اومد بیرون و گفت حالم خوب شد و میخوام برم خونه. خودمو به اون اتاق رسوندم و دیدم پدربزرگ و مادربزرگم هم حالشون خوب شده و میخوان لباس بپوشن بیان خونه.
از خوشحالی زیاد شروع کردم به گریه کردن و با مادربزرگم حرف میزدم و از دلتنگی هام باهاش میگفتم که گریه ی اون و بابام و خواهرم هم دراومد. خیلی برام عجیبه این خواب. چون همیشه وقتی خوابشونو میدیدم آخر خواب متوجه میشدم که اونها فوت کردن و دارم خواب میبینم و شروع به گریه میکردم ولی اینبار با عکس بود تا آخر خوابم میدیدم که اونها نمردن و حالشون خوب شده و برمیگردن پیشمون. ممنون میشم تعبیرشو بهم بگین

پاسخ به مسیح

رها 3 آذر 1400

سلام من خواب دیدم دختر خواهرم که8سال پیش فوت کرده جمسش تو بغلم بود و مرده بود یجوری بود انگار4روزی بود فوت شده بود و هنوز دفن نشده بود و همش جلوچشمم بود یه روز ک تو بغلم بود و هی قربون صدقش میشدم دیدم زنده شد تو کفن بود ولی تو بغلم زنده شد تعبیرش و ممنون میشم بگین دگرگونم کرده و حالم و خراب شدید

پاسخ به رها

مهسا 30 آبان 1400

سلام وقت بخیر من خواب دیدم ک پدربزرگم که حدود سی روزه که به رحمت خدا رفتن وارد منزل شدن درهای خونه رو چهارطاق باز کرده بودیم و همه به استقبالشون رفتیم و من از شادی ک دوباره میبینمش گریه میکردم ایشون هم از سفر عالی که داشتن تعریف میکردن که یهو خالم به من و خواهرم گفت ایشون رو بغل کنیم و رو مبل بشینیم و اجازه ندیم کسی اطراف ایشون بشینه من و خواهرم از دوسمت ایشون رو بغل کردیم و رو مبل نشستیم و یهو من زار زار گریه کردم و یادم اومد که پدربزرگ فوت شده و محکم بغلشون کرده بودم و هی میگفت وای بابا چرا مردی؟ که از شدت گریه خودم بیدار شدم میشه تعبیرشو برام بگین ممنون میشم

پاسخ به مهسا

شایان 30 آبان 1400

خواب دیدم پدر بزرگم که فوت کرده داره گاو پوست کنده ای رو تکه تکه گوشتش رو میبره خوده گاو زنده بود داشت غذا می‌خورد به بابا بزرگ گفتم چرا گردن گاو رو نبریدی اول بهم گفت اگر اینکار‌و بکنم گوساله‌ش نمیتونه دیگه شیر بخوره پایین که نگاه کردم دیدم گوساله‌ش مشغول خوردن شیره دقیقا نصف بدن گاو بریده شده بود ولی هنوز زنده بود! یکی از عموهام هم اونجا بود به بابا بزرگم کمک میکرد! بیرون ساختمان یکی از افراد معروف رو که فوت کرده بود و من میدونستم که فوت کرده در خوابم رفتم بغلش کردم و چند دقیقه در آغوشش فقط گریه میکردم ممنون میشم اگر تعبیری داره این خواب بفرمایید

پاسخ به شایان

پوریا 28 آبان 1400

من داییم پارسال تو سن 19سالگی فوت شد خواب دیدم که زنده شده و دوباره بعد یه مدتی مرد که توی خوابم انگار اون مدت یه چند ماهی میشد وقتی که مرده بود داشتن میبردن که خاکش کنن حتی کفن هم نکرده بودنش با همون لباس ها یهویی میندازنش روی زمین بعد چند ثانیه زنده میشه و از زمین بلند میشه یه چیزایی با هم صحبت میکنیم که یادم نیست بعد با من سوار ماشین میشه که بریم خونه بعد از خواب بیدار میشم

پاسخ به پوریا

Morteza 27 آبان 1400

خواب دیدم پدربزرگم که ده روز پیش فوت شده زنده هست و کس دیگری که شبیهش بوده را دفن کردیم و پدربزرگ من را فرد خلاف کاری زندانی کرده بود و بعد از آزاد شدن به خانه میاید و من وقتی رفتم دیدم تعجب کردم و پدرم موضوع را به من گفت پدربزرگم هم چشمانش خیس اشک بود کل فامیل در خانه پدربزرگم بودیم بیزحمت تعبیر این خواب چیست؟

پاسخ به Morteza

الهام 27 آبان 1400

سلام مادربزرگ من الان دوساله مرده.خیلی مرتب به خوابم میاد.این دفعه دومه که دیدم زنده شده.امروز ساعت 10صبح خواب دیده مرده در خانه است.و می‌خوایم نهار بخوریم بریم مسجد.بعد متوجه شدم یه نفس عمیق کشید و زنده شد .بعد که از ملحفه سفید درش آوردم با موهای بسته و لباس های خودش که تنش بود بود.میشه تعبیرشو بهم بگین دارم دیوانه میشم.
ممنونم ازشما

پاسخ به الهام

سوین 26 آبان 1400

سلام من خواب دیدم مادر بزرگو داییم که فوت شدن امدن منزل من و دایی استفراغ میکنه و حالش بده مامانم هم بخاطر اینکه من ناراحت نشم دایما میگه اشکالی نداره مهمان هستن

پاسخ به سوین

ریحانه 24 آبان 1400

سلام من در خواب دیدم که در بیمارستان بودم و یک مردی که غریبه بود و او را نمی شناختم از دنیا رفت و بعد از حدود نیم ساعت دوباره زنده شد و فوراً به خانه بازگشت (بیماریش خوب شده بود!!)
این خواب رو در ساعت 8 صبح دیدم
ممنون از شما

پاسخ به ریحانه

بهزاد 27 آبان 1400

سلام من خواب دیدم پسرخالم که 10 سال پیش فوت کرده اومد به خوابم تو یه مراسم مهمونی بودیم ( نمیدونم اصلا مهمونی چی بود) که همه فامیل بودن خواهرام ، مادرم ، خاله هام یکی از پسر خاله هامم خیلی ریش بلندی گذاشته بود ( تعجب آوره چون اون اصلا ریش نمیذاره) منم از دستش ناراحت بودم شمارشو گفتم بهم بده سرکارم گذاشت بعدش دوباره که اومد شمارشو بده من نگرفتم.بعدشم اخر شب جاانداختیم که بخوابیم.

پاسخ به بهزاد

امیر حسین 23 آبان 1400

سلام وقت بخیر، من خواب دیدم عمویم که زنده است فوت شده و خیلی گریه کردم و ناراحت شدم اما در همان خواب دیدم عموم زنده شده و گفت من نمردم مدتی خودم را پنهان کردم و دوباره برگشتم .
امیر حسین از تهران

پاسخ به امیر حسین

شیما 23 آبان 1400

سلام. خواب دیدم که مادر شوهرم که تقریبا 1 ماه پیش فوت کرده است در خانه خودش نشسته و خیلی سردش است و میلرزد و من بهش پتو میدم که گرم بشه ولی مادرشوهرم میگه من با این چیزا گرم نمیشم و میلزد و ناله میکنه و حال خوبی نداره. میشه لطفا تعبیرشو بگید.

پاسخ به شیما

علی 19 آبان 1400

خواب دیدم از بیرون آمدم خانه و همه فامیل در خانه ما جمع شده بودند
با همه سلام و احوال پرسی که میکردم نفر آخر دیدم عموی من هم هست( 15 ساله فوت کرده)
من با تعجب در جایم میخکوب‌ شدم و نگاه میکردم فقط که او میخندید و به سمت من آمد و بغلم کرد و گریه کردم

پاسخ به علی

ه ش 19 آبان 1400

من خواب دیدم که به مراسم فاتحه خوانی رفته بودم بعد وقتی جنازه روآوردن که روش نمازبخوانند مرده زنده میشود البته صورت سیاه وزبانش کبود بود و اطرافیان رامتوجه کرد که اوزنده است من دادمیزنم که برید دکتربیارید وآن مرده بعدازکمی تبدیل به پسربچه چندماه میشه باصورتی زیبا وسفید ومن اونو بغل میکنم وبه اودلداری میدم لطفاتعبیرکنید

پاسخ به ه ش

حسین رضا 19 آبان 1400

سلام
من خواب دیدم ک خودم مرده ام و مادرم من را میشوید و یهو زنده شدم وسط مرده شور خانه تعبیر این خواب چیست؟

پاسخ به حسین رضا

ماه 18 آبان 1400

سلام من خواب دیدم یکی از بستگانم که در خواب فکر میکنم پدرم هست را داریم میذاریم داخل قبر و روش خاک میریزیم اما زندس و دستاشو میاره بیرون
و تکون میده ازش سوال میکنم چرا اینجوری میکنی میگه خیلی خستم لطفا تعبیرش رو بگید نگرانم

پاسخ به ماه

علی 16 آبان 1400

سلام همسایمونکه حدود 2ماه است فوت کرده البته همسن پدرمون بود و پدر دوست صمیمیمون بود من خواب دیدم با پسر عمومکه از بچگی با این همسایها تو یک محل زندگی کردیم وقتی فوت کرده بود زیر میت رو گرفته بودیم و لاالله الی الله گفتون میبردیمش به سمت مردشور خونه ولی عجیبش برام اینجاستکه همسایمونرو شسته بودن ولی نمیدونم چرا داشتیم به اون سمت مردشور خونه میرفتیم دوباره وقتی رفتیمو گذاشتیمش اونجا رو زمین 3 نفر دیگه هم بودن گفتیم اوردیمش برای شستشو پسر عموم رفت با اون 3نفر صحبت کنه منم نشستم رو صندلی و داشتم به همسایمومنکه سرشو پاهاش بیرون بود نگاه میکردم و تو این فکر بودمکه اگه زنده بشه الان چی میشه که یهو تکون خورد به اون مردایی که اونجا بودن و گفتکه تکون کوچیک عادیه که یهو بلند شد نشست ولی عجیبترینش اینکه وقتی نشست جوون شده بود یعنی اصلا یک ادم دیگه بود ن همسایه ما همش میگفت کار دارم باید برم گوشیتونو بدید تا دیر نشده باید زنگی بزنمکه بیدار شدم

پاسخ به علی

سلیمه 16 آبان 1400

سلام
نصف شب خواب دیدم شوهر خاله ام ک انسان خیلی خوبی بود را در منزل خودم غسل داده اند و کفن کرده اما اندکی بعد بیدار شد بعد رفتم و پس از برگشتن دیدم همسرم او را در ظرفشویی منزل در یک سبد لباسی رول کرده و شسته مثل چیزی ک بشوییم و بگذاریم آب اضافی آن خارج شود و کنار ظرفشویی گذاشته بعد از آن از شدت ترس از خواب پریدم و دیگر چیزی ندیدم

پاسخ به سلیمه

هادی 16 آبان 1400

سلام.
من در خواب دیدم تشییع جنازه شخص مهمی هست.تشییع از پارکینگ منزل من شروع میشد.
خانواده اون مرحوم هم در قسمت مهمان خانه ما در حال گریه و زاری بودن.در پارکینگ مراسم خاصی قبل از خاکسپاری داشت انجام میشد تا بعد به سمت قبرستان ببرنش.
من هم که اونجا بودم به عنوان صاحب خانه و أشنا دور و اصلا نمیدونم مرده کی بود.
یک دفعه وقتی در حال انجام مراسم بودیم دیدم داره تکون میخوره.بع مردم اونجا گفتم.همه شوکه شده بودن.خودم بغلش کردم و از پارکینگ به بالا اومدم.از خوشحالی گریه میکردم.آوردمش بالا و مردم هم پشت سرم اومدن.دو تا پسر دو قلو بالا بازی می‌کردم که بهم گفتن اینها بچه هایش هستن.بهشون باباشون رو نشون دادم.خیلی خوشحال شدن.خیلی زود مراسم عذا به شادی تمایل شد و همه با بهت شادی و خنده میکردن.
من هم گریه خوشحالی میکردم.جوونها سریع تابوت و وسایل عذا رو از پارکینگ خارج کردن.و جو خیلی عوض شد.
من اصلا اون مرده رو نمی‌شناختم.
ولی با آرامش از خواب بیدار شدم.
وقتی بیدار شدم ساعت 5:30 صبح بود

پاسخ به هادی

افسانه 15 آبان 1400

سلام من 4ماه پیش مادرم براثرسرطان ازدست دادم مادرم روزای آخر خیلی حالش بدبود وضعیف و لاغر شده بود کاراشو میکردم حمام و دستشویی میبردمش توی راه رفتنش خیلی باید هواسم بهش میبود و محکم میگرفتمش که بعدش همون چند قدم راه روهم دیگه نمیتونست بره و افتاد تو جا کلا، مادرم سنی نداشت وجوون بود واصلا نتونستم با مرگش کنار بیام دیشب خوابشو دیدم که زنده شده قیافه اش مثل همین روزای آخرش بود ولی خیلی باروحیه وشاد بود خودش راه میرفت من ترسیدم گفتم تنهایی چه جوری داری راه میری بزار کمکت کنم گفت من خوبم خودم میتونم راه بیام خیلی شادبود خونه اش یه جای متفاوت بود ولی فقط خودش میتونست بره اونجا بچه های داییم گفتن برای چهارماه و ده روز مامانت داربم میاییم اونجا گفتیم نگیم زنده شده اومدن غافلگیرشون کنیم، بعد توخواب بردمش حمام خودش میگفت خودم میتونم ولی من قبول نکردم به زور بردمش بشورمش که دیگه بقیه اش یادم نیست چی شد

پاسخ به افسانه

مریم 14 آبان 1400

سلام من خواب دیدم
یه جنازه ای رو پیدا کردیم یه دختر که چن وقته مرده و از خاک بیرون میکشیمش و با مامانم سعی داریم زنده ش کنیم
ولی ما نمیشناختیم اون دخترو

پاسخ به مریم

سمیه 13 آبان 1400

سلام وقت بخیر
مادرم که ده سال پیش فوت شده در خواب دیدم که زنده و سرحال است و با من به دنبال پیدا کردن و گشتن خونه برای اجاره کردن است. میخواستم تعبیر خوابش رو بدونم چیه ؟
سپاسگزارم

پاسخ به سمیه

ریحانه 13 آبان 1400

سلام پدر من نزدیک 55 روز است که فوت شده. من تاحالا 3 بار خواب پدرم رو دیدم ولی این سری واقعا خواب عجیبی دیدم.من در خواب دیدم که به هرجا میرم پدرم رو به عنوان فروشنده میبینم. وقتی هم به نزدیک پدرم میروم پدرم میگوید این دختر هیچ نسبتی با من نداره و از من فرار میکند و روی برمیگرداند سپس به نزدیک پدرم رفتم و دیدم یکی از پسر های همسایمون در آنجا است. دستش را گرفتم و در گوشش گفتم این مرد پدر من است درسته؟ (آخه فکر میکردم شاید توهم میزنم) گفت بله این پدر توعه. و زمانی که مطمئن شدم واقعا توهم نمیزنم پریدم بغل پدرم. پدرم در همان لحظه منو با خودش به جایی برد که پر از مرده بود. من با کلی خواهش پدرم رو به دنیای واقعی آوردم ک پدرم مثله یه نور به سرعت به طرف خواهرم اومد.

پاسخ به ریحانه

معصومه 11 آذر 1400

لطفا جواب سوال منو ممنون میشم سریع بدین چون همش درگیرم چرا این خوابو دیدم

یکی از اقوام دور ما خواهرش دیشب شنیدم فوت کرده ونمیدونم خودش اقواممون بود یا خواهرش چون شبیه هم هستن توی کفن بود بردیمش توی قبر وقبر هم توی خونشون بود بعد یهو گفتن صبر کنین من هم به کار دیگه ای مشغول بودم انگار یکی حس کرده بود که اون مرده زنده شده و خود به خود ازخاک بیرون اومد با روی خندان به همه میگفت من زنده م من خیلی ترسیده بودم واحساس میکردم دیوونه شدم ازش پرسیدم تو که الان مرده بودی خاکت کردم با روی خندادن بهم گفت من زنده شدم همه خیلی خوشحال بودن که زنده شده و منم خوشحال شدم اما متعجب بودم چجوری اینجوری شده

پاسخ به معصومه

محسن 9 آبان 1400

سلام
من هم. خواب دیدم. پدرم فوت کرده و بسیار ناراحتم و من دارم در قبرستان به خاک میسپارمشون
بعد از به خاک سپردن
شبش متوجه میشم که تو قبر زنده شدن
و میرم از قبر درشون میارم
میشه تعبیر این خواب رو هم بگین

پاسخ به محسن

فاطمخ 9 آبان 1400

سلام
من مادرم‌رو 7 ماهی از دست دادم
صبح خواب دیدم که به بابام‌زنگ زدن گفتن باید یه ازمایشی از سنگ خانومت بگیریم و رفتن انجام و سنگ‌رو برداشتن و ازمایش انجام دادن که فهمیدن زندس و بیرون اوردنش و اول از اینکه بیاد خونه موهاشو رنگ کرد و اومد.
همش‌حرف میزدیم حتی من‌به مامانم گفتم مامان من میخوام‌با اون مربیت اقایی که تو رانندگی یاد گرفتی کلاس بردارم تو نبودی میخواستم‌ با بابا برم حالا تو بیا بریم
بعد پرسیدم موهات چرا اینجوریه گفت فقط جلوشو رنگ کردم
بعد بابام اومد داشت توضیح میداد که چکار کردن واسه سنگ مامانم
بعد خالم و زنداییم‌هم اونجا بودن
ممنون‌میشم کمک‌کنید

پاسخ به فاطمخ

شیما 9 آبان 1400

سلام من خواب دیدم مادر بزرگ و پدر بزرگم که هفتده و پانزده سال پیش فوت کرده اند دوباره زنده شده اند و به منزل مادرم امده اند انجا مهمانی بود پدربزرگم می گفت من زنده شده ام و همه او را می دیدند ولی مادربزرگم ناراحت بود و به جز من کسی او را نمی دید هر چقدر با او حرف میزدم و بغلش می کردم و می بوسیدمش مرا تحویل نمی گرفت با گریه گفتم از دست من ناراحتی که اینجور رفتار میکنی ؟ به نشانه تایید سر تکان داد تا به حال چندین بار خواب مادربزرگم را اینطور دیده ام تو رو خدا جوابم را بدهید تعبیر این خواب چیست

پاسخ به شیما

سعیده 8 آبان 1400

سلام
من 5 ماه هستش که مادرم رو از دست دادم در واقع مادرم تو دست های خودم فوت کردند و من نتونستم احیاش کنم .الانم چندین باره که خواب میبینم مادرم داخل بیمارستان وهیچ کس حتی خانوادم باور نمیکنه وهمه سعی دارن به من بگند مرده حتی در خواب دومم از بس اصرار کردم دوباره منو به سرد خونه بردند مادرمو اوردند بیرون و بهم نشون دادند که مادرت مرده و هیچ حرکتی نداره و باز هم من باور نمیکردم و میگفتم زندست . الان چندین باره که این خوابو به صورت های مختلف دارم میبینم. میخواستم بدونم کسی میدونه تعبیرش چی هستش؟

پاسخ به سعیده

شرقی فاطمه 7 آبان 1400

سلام
من 4 ماهه که همسرم رو بر اثر کرونا از دست دادم.با این قضیه کنار اومدم به خاطر وجود دوتا دخترای کوچیکم.
دیشب تو خواب دیدم برگشته خونه انگار که اصلا نمرده. من از اینکه اومده خوشحالم و بهش میگم مادرم همیشه می‌گفت تو نمردی و برمی‌گردی ( این جمله عینه واقعیته) .میخوام مثل قبل بغلش کنم اما میگه هنوز کامل خوب نشدم و نمیتونم. قصد داشتم براش گوسفند قربانی کنم که برگشته اما از خواب بیدار شدم.

پاسخ به شرقی فاطمه

محبوبه 7 آبان 1400

چندین بار هست که خواب میبیندم
مادر بزرگم که 40 سال پیش از دنیا رفتن و من 15 سال هست که میدونم ایشون فوت کردن
(یعنی نه ایشون رو دیدم و نه عکس واضحی دیدم از ایشون)
بار اول که خواب دیدم در حمام خونه پدر بزرگ یخچالی از اون زمان قایم کردن که توش ذرت های دون شده و میوه های تازه (موز) گذاشتن و همه میگفتن چه خانم دانایی بوده که ازون زمان به فکر بوده
بار دوم خواب دیدم سر خاک ایشون هستیم و به مانیتور بالای سر قبر هست که کسی که من حدس میزنم خودشون بودن ولی قیافشون تار بود به مادرم که در حال گریه کردن بودن میگفت با رفتن من چه اتفاقاتی تو زندگیتون افتاد
بار سوم دیدم که دارن میزارشن تو تابوت ولی با من حرف میزد و میگفت ما زنیم و زود هم دیگرو میبینیم و من توی چشامش نگاه کردم و بعد به دستاش، میگفت من زندم و من گفتم که من میدونم زنده هستی ولی باید به من یه سرنخ بدی که من بتونم به همه اثبات کنم که زنده ای
و دیشب هم خواب دیدم که بازم ایشون اسرار بر زنده بودن دارن و به من گفتن از حسین بپرس و …(و کلی چیزای قاطی پاطی دیدم، فکر کنم شخصی رو دیدم که دیگران میگفتن این مادر بزرگته، برو باهاش آشنا شو)
و اینکه در خواب دیدم که مادر بزرگم گفتن من خیلی وقت پیش که فهمیدم زندم میخواستم برگردم ولی پدر بزرگت زن گرفته بود و من گفتم زندگیشون و زندگی بچه ها رو خراب نکنم.
میشه بگین تعبیرشو لطفا
من خیلی درگیره خوابم شدم
خوابی که اصلااااااا نه من مادر بزرگمو تو عمرم دیدم و نه اون منوووو من 26 سالمه و تو سن 15 سالگی فهمیدم که مادرم در 8 سالگی مادرشو از دست داده
و لازمه بگم که مادر بزرگم 2 3 ماه پیش به خوابه عمه مادرم میرن و انگشترشون رو میدن به ایشون که بدنش به من و منو عروس کنن

پاسخ به محبوبه

مسعود 6 آبان 1400

سلام من مادرم در قید حیات است و خواب دیدم که مرده است و خواستم او را غسل کنم زنده شد خیلی هم نارحت بیدار شدم معنیشو هم نمیدونم اما

پاسخ به مسعود

بهروز 5 آبان 1402

من خواب دیدم.افرادی ک الان زنده هستن و میشناسمشان مرده اند ولی من ک رفتم سرجنازه آنها یکدفعه زنده شدن من رفتم به همه گفتم اینها زنده اند تعبیرچیه

پاسخ به بهروز

مهناز 5 آبان 1400

خواب دیدم در کنار پدرم که سالهاست که فوت شده است شهدای جنگ را در حیات خانه تفحص میکنیم و کفن میکنیم نوبت من شد که یک شهید نوجوانی را کفن کنم. به او که دست زدم با اینکه بغیر از لباس تن چیز زیادی از پیکرش نمانده بود ناگهان زنده شد و بلند شد و راه رفت من پیش خود میگفتم مرده زنده شده پس چرا من نمی‌ترسم لطفاً تعبیرش را بگویید

پاسخ به مهناز

رقیه 3 آبان 1400

خواب کسی را دیدم که کنار پدرم روی خاک دفن کرده بودند ولی او نمرده بود. این خواب را 2 بار دیدم. خیلی دوست دارم تعبیرش را بدانم

پاسخ به رقیه

م.ث 2 آبان 1400

سلام خسته نباشید.مادرم حدود هشت ماهه که فوت کرده خواهرم در خواب دیده که مشغول زدن پرده ای کوتاه می باشد وبه او گفته این پرده که کوتاه است در جواب مادرم گفته من این رو دوست دارم. تعبیر این خواب چیست؟با تشکر

پاسخ به م.ث

فاطمه 30 مهر 1400

سلام من دیشب خواب دیدم که به تشییع جنازه یه مرد که مرده بود و من نمیشناسم رفتیم بعد اونجا کنار قبر همه ایستاده بودند و منتظر بودند تا اون مرد رو بذارن تو قبر که یهو پای یه دختر لیز خورد و افتاد تو قبر و مرد.اونو از قبر درآوردند و گریه میکردند و میگفتند اون دختر از لحاظ ایمان خوب نبود و قطعا عذاب داره.وقتی من اینو شنیدم خیلی ناراحت شدم و با صدای بلند از خدا خواستم که اون دختر رو زنده کنه تا بتونه جبران کنه که یهو با دعای من اون دختر چشاشو باز کرد و زنده شد.این خواب من میتونه چه تعبیری داشته باشه؟

پاسخ به فاطمه

حامد 27 مهر 1400

من خواب دیدم که یکی از دوستانم که مرده است دسته جمعی کتکش زدن، ومن هم عصبانی رفتم که با انهایی که کتش زدن دعوا کنم اما به محض رسیدن گفتن که ان شخص را درحال نزدیکی بادختری دیده اند وبخاطر همین کتکش زدن، ومن هم قانع شدم دیگه دعوانکردم.
ممنون میشم تعبییرش برام بگید.

پاسخ به حامد

سبا 23 مهر 1400

باسلام من 20 سال است ک پدربزرگم فوت کرده اند که بشدت من را دوست داشتن و همیشه مواظب من بودند ، درخواب دیدم زنده شده و پیش من امده ست و ازم سوال میکردند که چه کسی من را اذیت کرده.و دلیل نارحتی هایم چی است؟
تعبیر این خواب چی میتونه باشه؟

پاسخ به سبا

مینا 22 مهر 1400

سلام
من خواب دیدم خونه پدر بزرگم ک 6سال پیش فوت شده هستیم وخودش هم آنجاست همه می‌گفتند( شیرویه) نام پدر بزرگم است 3سال پیش فوت شده حالا زنده شده جالب اینجاس من پدر بزرگم در همان رخت همیشگی ک یک جرقه داشت دیدم و خیلی سالم بود پدر بزرگم منا سوار لنکروس کرد این لنکروس یعنی ماشینی بود ک بابام 10سال پیش فروختتش خلاصه سوار شدیم یکم ک آمدیم پاایین تر خونه بابابزرگم میگفت تو این 3 سال رانندگی نکردم فرمونش دستم نیس وقتی رفتیم داخل ی کوچه همش ب خودم میگفتم بابا بزرگ چجوری زنده شد چجوری از زیر اون همه خاک در آمد کی متوجه شد وقتی مستقیم نگاه کردم دیدیم از ماشین پیاده شدیم اصلا نفهمیدم چی شد ماشین ناپدید شد و ورودی کوچه دوتا ببر بودن ی توله و ی بالغ بااین ک اون دوتا کاری بمن نداشتن خیلی ترسیده بودم یهو داداشم دستما کشید گفت بیا گفتم پس بابا بزرگ کو اون اینجا بود گفت رفت وقتی رسیدیم پاایین تر ی پیچ بود اونجا ی شیر ماده خیلی آروم حالت خواب داشت من واقعا ترسیده بودم ولی شیر ماده کار بمن نداشت زمانی ک 3تا پسر با موتور میرفتن وقتی متوجه ترس من شدن 2تا از پسرا پیاده شد ومنا داداشم سوار شدیم من همش تو خوابم میگفتم چ اتفاقی داره میفته زهنم مشقول بود واقعا بابا بزرگم چی شد

بعد متوجه شدم آمدیم خونه عموی پدر بزرگم ک هنوز در حیاط هستن تبغه بالای خونشون بودیم همون لحضه چشم خرد ب شیر ماده این همون شیر بود ک ما از ترسش فرار کردیم وقت با ترس لرز از پیشش رد شدیم آمدیم جلو در جلو در عروسی بود و میان اون جمع ی شیر نر خیلی آروم خوابیده بود و گاهی نگاه معصومانه ای می‌کرد من همون لحضه میون اون جمع دنبال بابا بزرگم بودم ک بدونم چطور زنده شد خواستیم راهی شیم ب سمت خونه پدر بزرگم ک چشم ب چش شیر نر افتاد و با نگاهش انگار داشت چیزی میگفت و التماس می‌کرد ک تا مانع رفتنم بشه من دیگه نفهمیدم چی شد فقط این حرف تو سرم اکو میشد شیرویه بعد 3.سال زنده شده

لطفا لطفا لطفا تعبییرشا بهم بگید بخدا الا ک دارم تایپ میکنم خیلی دلم شور میزنه این همه دل شور تاحالا نداشتم ک از شدتشدستام ب لرز بیفته

پاسخ به مینا

الهام 4 آبان 1400

چیز خاصی نیست خودتو نگران نکن من همش خواب پدر بزگام و میبینم که فوت کردن باهاشون حرف میزنم بغلشون میکنم گریه میکنم حتی میگم چرا مردین ولی جوابی نمیدن

پاسخ به الهام

مینا 21 مهر 1400

سلام
من نزدیکاى 3،4 خواب دیدم که مادرم که زنده هستن فوت شدن . تو خواب خیلى ناراحت بودم بقیه هم ناراحت بودن اما از فرداش دیگه همه عادى بودن که یهو دیدم مادرم چهار دست و پا و بحالت یکم مریض میاد تو خونه
من شوکه بودم کمک کردم بخوابه رو تخت.
بهد دیدم روى همون تخت عموم که سالهل پیش به رحمت خدا رفتن زنده ان اما انقدر حالشون بده که نمیتونن صحبت کنن که از خواب پریدم

پاسخ به مینا

رحمت الله 20 مهر 1400

با سلام !
مادرم 32 روز میشه فوت کرده و من خواب دیدم که با مادرم و بقیه اعضای خانواده مان هستیم و صحبت از دوقلو باردار بودن مادرم است. (دو قلو های پسر و دختر) ، مادرم خوشحال است و درین مورد یک جمله مثبت هم میگه و من هم با تبسم بر لب میگم پس من دوباره جوان میشم...

پاسخ به رحمت الله

حسین قاسمی 28 مهر 1400

سلام..
من در خواب .دو خواب کوتاهی دیدم و اینکه کدوم اول بوده مطمعن نیستم.
در خواب دیدم که داخل اتاقی هستم وپشت پنجره ایستادم و به بیرون که طوفان بسیار سنگینی در حال وقوع بود و همه چیز را بهم می‌ریخت.و من در حال آرامش بیننده بودم.
2..در خواب دیگه در همون لحظات دیدم که پسرم که در دوران خدمت سربازی آسمانی شد و از ما جدا شد..
با چهره ای بسیار خوشحال و خندان .و شالی که به کمر بسته بود به سمت ما اومد .و با مادرش هم آغوش شدن. و من زیر لب زمزمه میکردم که سجاد اومد..
و تمام..
در ضمن شاید لازم باشد که بگویم. در چند خواب گذشته که از پسرم دیدم..در حالی که بسیار خوشحال و خوش سیما هستش..ولی با من هیچ حرفی نزده

ممنون از اینکه لطف کنین تعبیرش را بدونم...خداوند خیر و برکت به زندگیتون بده.

پاسخ به حسین قاسمی

شادی 19 مهر 1400

باسلام من چندروز دیگه بای کلونوسکوپی کنم وخیلی نگرانم دیشب خواب دیدم مادرم که چندماهی است به رحمت خدا رفته اند زنده شده اند ومن به مادرم با حیرت گفتم شماکه فوت کردید مادرم گفت من زنده بودم وداشت میگفت که چطور ازتوقبر درامده وخاکها روکنارزده وانگار منم اون صحنه رومیدیدم و تموم فامیل مادرم بودن یه دفعه نگاه کردم دیدم مادرم بچه کوچک درحد یکساله ای شد وتپل وسفید وخوشگل ومن ازش مراقبت میکردم وخیلی دوستش داشتم ودخترخاله مسنی دارم اون جوون شده بود ومثل پرستار به مادرم دوتا سرنگ وصل کرده بود من بعدازمدتی سرنگ ها روقطع کردم ومادرم رو بغل کردم ولی دخترخاله م گفت چرا قطع کردی گفتم میخواستم بچه رو (مامانم)به حمام ببرم وهمش التماسش میکردم پس دوباره وصلشون کن دخترخاله م میگفت باشه ولی طولش میداد ولی توخواب خوشحال بودیم که مادرم زنده س

پاسخ به شادی

فریبا 19 مهر 1400

سلام پدر شوهر من 1ساله که فوت شده. دیشب خواب دیدم با مادر شوهرم رفتیم سر خاکش داخل قبر معلوم بود دیدیم پدر
شوهرم با پسر برادر شوهرم که بچه هست و درحال حاضر زنده کنار هم هستن ومدن وروی قبر پر از چمن‌های بلند و پرپشت رشد کرده، بعد دیدم پدر شوهرم تکون خورد و با کمک من از قبر بیرون اومد وراحت داشت توی خونش میچرخید وهمه تعجب کرده و ترسیده بودن یه کم بین خانواده چرخید و مثل کسی که دیگه تو این دنیا کاری نداشته باشه رفت که بره داخل قبرش ولی همسر من و مادر شوهرم جرات نمیکردن برن سر قبرش و خاک رو بریزن روش که دیگه بیرون نیاد و با آرامش بخوابه ومن پیشنهاد دادم زنگ بزنن آتش نشانی بیاد و این کاررو انجام بده. ممنون میشم تعبیرش کنید برام

پاسخ به فریبا

لیلا 19 مهر 1400

سلام
من مادر شوهرم 11 ماهه ک فوت کرده واز روزی ک فوت کرده همش به خوابم میاد و من میگم این ک فوت کرده چطور باز زنده شده ما خودمون خاکش کردیم مراسم گرفتیم چطور ممکنه ماهها زیر خاک زنده بمونه و بیاد تقریبا میتونم بگم هر شب خوابشو میبینم و من میگم چطور زنده شده

پاسخ به لیلا

سمیه 16 مهر 1400

سلام من پدرم در حال حاضر زنده است اما بیماری شدید قلبی دارد و دکتر گفته هر لحظه ممکنه فوت کنه،دیشب در خواب دیدم پدرم فوت شده و ما بر سر مزار او هستیم اولش خیلیا بودن ولی بعدش فقط من بودم،او بیرون از قبر بود داخل قبر نبود و گویی کفن نداشت با لباس عادی بود اما پاهایش را با بند سفید بسته بودند و در حالیکه صورتش پوشیده بود با من حرف میزد و انگار دوباره زنده شده بود،میشه لطفا تعبیر اینو برام بزارین واقعا از صبح سردرد گرفتم ممنون میشم.

پاسخ به سمیه

علیرضا ایرانی 13 مهر 1400

سلام من دیشب خواب دیدم به خاطر یه سوختگی اندازه سکه مردم ولی قبل خاک کردن زنده شدم و در ادمه دیدم همسرم مرده و خیلی بی تابی کردم لطفاً تعبیر دقیقشو بگین

پاسخ به علیرضا ایرانی

مینا 8 مهر 1400

سلام من خواب دیدم که خواهرم مرده ومن ومادرم برسرمزارش گریه میکردیم بعد از آن چند دقیقه توی همان خوابم دیدم خواهرم تو ماشینش که رنگش عوض شده از مشکی به قرمززنده است گفتم بهش توکه مرده بودی محل نذاشت واومدم سرخاک خودش وفاتحه خواند ورفت تعبیرش چیه بگین لطفاااا

پاسخ به مینا

الهه 7 مهر 1400

سلام . من خواب دیدم توی خونه قدیمی پدرم بودم و داشتم میرفتم سوپری سر کوچه که توی کوچه پدربزرگم رو دیدم که سالها بود مرده متعجب بهش نگاه میکردم و میدونستم که پدربزرگم مرده و با خودم میگفتم این مرد چقد شبیه پدربزرگم هست فقط ریشاش بلندتر و سفیدتر از زمان زنده بودنش شده بود . از نگاه پدربزرگم به من متوجه شدم که اونم منو میشناسه به سمتش رفتم و گفتم آقا خودتی گفت آره ببم خودمم گفتم پس تو مگه نمرده بودی گفت نه من توی این خونه (اشاره به خونه همسایه که روبروی خونه پدرمینا بود کرد)زندگی میکنم ولی کسی نمیدونه تو هم نگو به کسی .بعدش رفتیم تو خونش و کلی بغلش کردم و بوسش کردم اونم خیلی بوسم کرد بعد بهش گفتم که من میرم سرکار و زود برمیگردم پیشت گفت باشه زود بیا از در خونش اومدم بیرون که بیدار شدم . میشه لطفا بگین تعبیرش چی میشه؟

پاسخ به الهه

یحیی 16 آبان 1400

سلام همسرم 7ماهه که فوت شدن خواب دیدم زنده شده برگشته بهش گفتم نسرین تو که مرده بودی چه اتفاقی افتاده گفت بهم گفتن اشتباه شده من دوباره برگشتم. من خیلی خوشحال شدم گفتم به این میگن معجزه خدایا شکرت، و بخاطر حرفای تندی که به خدا زده بودم ویادم بود.چندین بار استغفار میکردم که از خواب بیدار شدم. ممنون میشم تعبیر خوابمو بدونم

پاسخ به یحیی

baran 5 مهر 1400

سلام و عرض ادب
من خواب دیدم خانم برادرم که 1ساله فوت کرده زنده شده و میخواد طلاق بگیره میشه بگید چه تعبیری داره

پاسخ به baran

کاملیا 3 مهر 1400

سلام من خواب دیدم همسرم که 2ماه و خورده ای پیش برراثر کرونا فوت شده اومده بود خونه و میگفت من زنده هستم اونقدر خواب واقعی بنظر میومد که تمام مراحل فوت شدنش رو به یاد داشتم و بهش میگفتم تو که مردی من دیدمت چطور اومدی گفت من زنده ام 3 روز بهم غذا ندادن توی بیمارستان ضعیف شده بودم همینکه غذامو درست کردن خوب شدم اونجا اذیتم کردن و من بغلش کرده بودمو ولش نمیکردم و اونم برگشت بهم گفت از چی ترسیده بودی؟! گفتم ترسیده بودم که لولوم(مخفف اسمش که خونه صداش میکردم)رو از دست دادم اون حالش خوب بود و توی خواب توی پوست خودم نمیگنجیدم که از این عذاب و ذلتی که بعد از فوتش از جانب خانوادش بهم رسید و تنهایی در اومدم و اون همش تاکیید میکرد که من زندم دیگه نمردم

پاسخ به کاملیا

محمود 10 مهر 1400

با سلام چند روز است که یکی از بستگان ( شوهر خواهرم ) از دنیا رفته است ، او را روی تخت بیمارستان در حالیکه برادرش کنارش بود در حالت نشسته دیدم ، بهش گفتم اگر زنده هستی انگشت دستم را فشار بده و او اینکار را کرد و من هم سراسیمه بسوی واحد پرستاری دویدم و به ایشان گفتم که مریض ما زنده است ، لطفا تعبیرش را بفرمایید.

پاسخ به محمود

Zoya 8 مهر 1400

الهی عزیزم خدا روح همسرتوشاد کنه غمت بزرگه میدونم
خودمم همین عذاب رو دارم میبینم.
بعد از مرگ عشق اذیت و آزار هم خیلی عذاب آور میشه.
خدا به همه بازماندگان صبر بده مخصوصا کسی که همه دار و ندارش شخص فوت شده بوده.

پاسخ به Zoya

هاجر 2 مهر 1400

درخواب دیدن که مرده زنده شده در حیاط نشسته و لباس های مرتب و تمیز پوشیده ولی به کسی محل نداده و ناراحت هست از اون کسی که خوابش رو دیده

پاسخ به هاجر

مصطفی 1 مهر 1400

سلام .من خواب دیدم یه جا میرم برای ختم اینا وقتی رسیدم دیدم کف خیابون مرده رو به روش خابوندن دارن ماساژش میدن ..گریه میکردن فک کنم مثل میدون مردم دورش حلقه زده بودن ...بعد چند دقیقه دیدم بدنش که لخت بود نفس میکشه دم و باز دم تند تند گفتم داره نفس میکشه یکی گفت بدنش دم کرده نفس،نیست منم قبول کردم بعد کم کم جنازه سرشو تکون داد جواب داد یه دفه دیدم تو خونشونیم کنار پشتی تکیه داده بهش چایی دادن همه دورش هستن مادرش خوشحاله کنارش من فقط به مادرش گفتم خدا خیلی دوستت داره بچتو برگردوند این تعبییرش چی میشه ؟

پاسخ به مصطفی

محمدپور 1 مهر 1400

سلام.خواب دیدم دوست صمیمیم ک روز عاشورا دفن شدن از قبر بیرون اومدن و ازم خواست دعا کنم بخوابه گفت خیلی خستم چهل روزه خوابیدم دعا کن خوابم ببره .تا باهاش صحبت کردم اومد منو گرفت دفن کنه منم از دستش فرار کردم و رفتم.تعبیر چیه؟؟کوتاهی کردم ؟؟

پاسخ به محمدپور

آوا 3 مهر 1400

سلام.من پسرعموم 10ماه پیش ازدست دادم وبرام خیلی سخت بود.خواب دیدم خونه پدرش هستم واون زنده شده به من میگفتن امیر زندست نمرده بوده ما مجبور بودیم بگیم مرده تا از دست زنش درش بیاریم.توروخدا تعبیرش به من بگید

پاسخ به آوا

Shirin 31 شهریور 1400

مادرم 40 روز هست که دست خدا سپردیمش و در خوابم دیدمش ، که مادرم مرده و در بیمارستان مجدد زنده شده بود و بعد از بازگشت بیماری سادیسم گرفته بود و نمیتوانستیم بهش نزدیک بشیم و نزدیکش میشدیم میزد ادمهارو و با عصبانیت نگاهمون میکرد
، مادر من فوق العاده مهربان و دلسوز بوده نمیدونم بخاطر افکار من هست ؟ اولین باره این خواب رو میبینم
در صورتی که دیگران خوابش رو دیدن همه گفتن خوبه حالش و رضایت داره ، و خندان هست تنها ناراحتیش نگران ما بچه هاش هست ممنون میشم تعبیر کنید

پاسخ به Shirin

سمیه 29 شهریور 1400

سلام وقتتون بخیر
دو بار خواب دیدم در شهری هستم مرده ها زنده میشن که خیلی وحشتناک و همشون نابینا هستن و به هر کی دست میزنن اون ها هم نابینا میشن . ومن در خواب به شدت وحشت داشتم و فقط فرار میکردم .سری اول که خواب دیدم خیلی مهم نبود صدقه دادم اما چون دوباره این خواب رو دیدم برام خیلی عجیب بود خواستم تعبیرش رو بدونم. ممنون

پاسخ به سمیه

لیندا 4 آبان 1400

سلام خطرناک هستش باید برید پیش کسی که تعبیر کننده خواب

پاسخ به لیندا

ستایش عباسپور 29 شهریور 1400

دوستم خواب دیده من و خواهرم مردیم و او بسیار ناراحت شده و گریه کرده ، بعدش من زنده شدم ، تعبیر این خواب چیه ؟

پاسخ به ستایش عباسپور

فرناز 28 شهریور 1400

سلام پدر مادرم سه ماه هست که فوت کردن امروز در خواب دیدم که با اقوام کنار قبرشون ایستادیم و پیش من مادرم هم هست به داخل قبر نگاه میکنیم وپدرم صاف دراز کشیده فقط سرش بیرون از خاک هست بعده یه گفتگو کمی عصبانی شد که مادرم رفت جلوی دهنش خاک ریخت تا سخنی نگوید میخواستم تعبیرشو بدونم خیلی ممنون.

پاسخ به فرناز

فاطمه 27 شهریور 1400

سلام من امروز صبح خواب دیدم مادر شوهر که3 سال هست فوت شده زنده هست و در خانه ما زندگی میکند وحالش زیاد خوب نیست روی صورتش رو پوشیده و ناله میکند لطفا تعبیرش رو برایم بفرستید حال خیلی وحشتناکی داشت لطفا تعبیرش کنید ممنون

پاسخ به فاطمه

سارا 27 شهریور 1400

همسرم چندماهی هست که مادرشون رو ازدست دادن
طبق علاقه مادرشون و زمانی که مادرشون زنده بودن میگفتن من و کنارم پدرم خاک کن همسرم بعد از فوت به وصیت مادرشون عمل میکنه و مادرشون و بردن شهرستان و کنارپدرشون خاک کردن ،چندوقت پیش همسرم خواب میبینه به یه مهمانی رفتن و مادرشون ناراحت و به حالت عصبی میگن من و از اینجا ببر کلافه شدم.
ممنون میشم جواب بدین و مارو از نگرانی دربیارید

پاسخ به سارا

زمانی 25 شهریور 1400

سلام من دم صبح خواب دیدم پدرهمسرم که فوت شدن دوساله پیش ؛ باز فوت شده و هنگام تحویل جنازه توو ماشین زنده شدن و ما هم کلی خوشحال شدیم کمی نگران این خواب شدم و از صبح حالم گرفته ست و اینکه دیروز هم دومین سالگرد فوت ایشون بوده باتشکر

پاسخ به زمانی

Roya 25 شهریور 1400

ببخشید من خواب دیدم که بیبی ک من بش میگفتم بیبی میشد مادر بررگ مامانم
من خیلی بچه بودم دوسش داشتم زنده بود بعد ها هزارسی صدو هشتادو چند بود مرد
من خیلی بیبیمو دوس داشتم من یش میگفتم بیبی مهربون بود
من اصلا بهش فک نکردم ک بگی چون فک کردم خواب دیدم نع

خواب دیدم تو خواب بیبی زنده بود اومده بود خونه ما

خیلییییی صورتش پیر بود
ولی میدوتستیم بیبیه
ب بیبی گفتم بیبی تو که مردع بودی چطوری زنده شدی
بیبی گف من نمردم زندم منتها
موقعی ک ببین داش ی جو میگف ک انگا این یجورایی بیهوش شدع عمه فک کردن مردع ولی نمردع وقتی مراسم گرفتن فهمیدن زنده س دیگ ب کسی نگفتن اینو بیبی رو بیرون اوردن و بیبی ی جا دیگ زندگی میکردت
ببی اینارو بهم فهموند
منم ت خواب دلم برا بیبی تنگ شدع بود
انقدع اشک شوق میرختم
میگفتم یا امام حسین مگ امکلن داره :)

لطفا پاسخ بدید ب خواب و تعبریرشو عزیزان بگید لطف میکنید:) ♡.؟

پاسخ به Roya

ایما 21 شهریور 1400

سلام
وقت بخیر
من خواب دیدم که سر یک مزار نشستم و نمیدونم اون مزار واسه چه کسی هست اما دلم میخواست باهاس درد دل کنم
همینطور کنارش بودم دیدم سنگ قبر شکافته شد و من زانوی مرده رو دیدم که داره تکون میخوره اما تو خواب هیچ ترسی نسبت به این قضیه نداشتم و یکباره اون فرد مرده با پوشش مردمان افغانستان جلو من ظاهر شد با یک لباس آبی رنگ و شال گرمی رنگ و چهره خوب اصلا کفنی در کار نبود
ممنون میشم تعبیر کنید

پاسخ به ایما

یونس 18 شهریور 1400

با سلام پسر دایی م بهم زنگ زد که چند شب قبل خواب برادر متوفی من را دیده (که سال 81 فوت شدند) که در عالم خواب هم ایشون فوت کرده بودند همه ناراحت و گریان ولی هنگام خواندن نماز میت ایشان زنده شدند و پیش نماز دامادشان بوده ممنون میشم تعبیر،خواب را بهم بگید ممنون.

پاسخ به یونس

سین 18 شهریور 1400

سلام
پسرعموی من 4سال پیش فوت کرد و من خیلی ناراحت و افسرده شدم از اون به بعد هربار من یا حتی خواهرم خوابشو میبینیم همیشه زنده شده و از شدت غصه توی خواب خیلی براش گریه میکنم ولی اون کاملا آرومه انگار که اتفاقی نیفتاده

پاسخ به سین

مهدی 18 شهریور 1400

سلام.من خواب دیدم روی مراط خانه مادرم روی صندلی نشسته بودم وداشتم به آسمان نگاه میکردم که نگاهم به زیر ماه افتاد و کهکشان اندرومدا را دیدم وهرچه با دقت بیشتر نگاه میکردم کهکشان و ستاره ها واضحتر میشد ‌.خوشحال شدم که میتونم بدون تلسکوپ ستاره ها و کهکشان رو ببینم ورفتم به مادرم و همسرم هم گفتم که بیایند و ببینند وقتی دوباره به آسمان نگاه کردم دیدم تمام صورتهای فلکی کنارهم جمع شدند وستاره های هر صورت فلمی بانور به هم وصل شدند که خیلی هم واضح و شفاف بودند

پاسخ به مهدی

نیکی 26 مهر 1400

با سلام ..مادرم پارسال بخاطر بیماری کرونا فوت شدن..دیشب خواب دیدم مادرم توی خونش رو ی تخت خواب خوابیده خواهر بزرگم میاد میگه مامان داره میمیره بعد من میرم بالای سرش صورت مادرم رو نمی‌بینم بعد میام توی اتاق میگم واقعا مرده..؟؟بعد میبینم مادرم انگشتش رو داره تکون میده به خواهر کوچکترم گفتم بیا باهم صداش کنیم بیدار بشه یک دفعه با صدای همزمان وبلند میگیم مامان ،مامانم صورتش رو میبینم وچشماش باز میشه میگم دیدید مامان نمرده...تعبیر این خواب چیه؟؟ممنون میشم جواب بدید

پاسخ به نیکی

فرزاد 26 آبان 1400

خواب دیدم مادرم که به تازگی به رحمت خدا رفته اند همراه یک خانم دیگر وارد مغازه ام شدند و من میگفتم خدایا شکرت مادرم زنده است ...
اگر ممکن است تعبیر خواب من را هم بفرمایید

پاسخ به فرزاد

نگار 18 شهریور 1400

سلام من دو شب پیش خواب علی رو دیدم که 6ماه پیش از دستش دادیم متاسفانه.خواب دیدم رفتم بهشت زهرا نشستم سر مزارش سرمو گذاشتم رو مزارش دارم گریه میکنم انقد داشتم اشک میریختم که همه صداهای اطرافم به گوشم گنگ بودن.همینجور که داشتم زار میزدم یهو یه صدایی پشت سرم گفت آبجی چرا نشستی ایجا داری گریه میکنی؟ اول صداش خیلی یه گوشم گنگ بود. چن دیقه گذشت اومد نشست کنارم باز گف چرا نشستی اینجا داری گریه میکنی؟ یه لحظه صداش انگا برام آشنا بود سرمو بلند کردم دستمو گرفتم به عکسش یلند شدم انقد گریه کرده بودم و ناراحت بودم زانوام یاری نمیداد بلند شم.به هر سختیی بود بلند شدم و از دیدن آدمی که جلوم وایساده بود تعجب کردم.انقد تعجب که اشک به چشام خشک شد.زبونم بند اومده بود گفتم علی خودتی؟ با همون لحن همیشگیش گف خودمم دیگه. پ میخواستی کی باشم؟ باز دوباره اشکام سرازیر شد گفتم تو این شیش ماه کجا بودی؟ ندیدی حال و روز مارو؟ اصن ما هیچی.ندیدی حال و روز ننه علیو؟ علی گف میدونم چی کشیدین. ولی دیگه نبینم گریه کنینا.گف حالا زود اشکاتو پاک کن منم با خنده گفتم چشم.هیچوقت این خوابو یادم نمیره. همونجا باش عکس گرفتم. منتها بش گفتم گوشیمو خونه جا گذاشتم. پیجمو بش دادم بفرسته دایرکت برام عکسو. وقتی وارد پیجم شد اخماش رفت تو هم. گف این متنا کار خودته؟ با بغض گفتم آره علی. این متنا حاصل دلتنگیای شیش ماهمه. از دلتنگی به نوشتن رو آورده بودم. چن دیقه نگام کرد بعد میخواس جو رو عوض کنه گف خیلی خب حالا رفتی خونه تمااام این پستا رو پاک کن به بقیه هم بگو علی برگشته.بخدا انقد خواب پریشبم واضح بود که جز به جزشو یادمه. از خواب که بیدار شدم اولش خنده اومد رو لبام ولی به پنج دیقه نکشید که گریم گرفت انقد شدید بود گریم که چشام پف کرده بودن گفتم خوابمو با شما و کاربرای محترم این سایت در میون بزارم. یاعلی خدانگهدار

پاسخ به نگار

Dina 16 شهریور 1400

من قبلا گفتم خواب دیده بودم درمورد عموم که دیدیم زنده شده و... بعد الان که دقت میکنم اون روزی که فوت شد بارون میومد و اون شبی که من خوابش را دیدم هم بارون میومد . عموم وقتی مرد همون روز شوهر عمه ام هم صبحش ساعت 7 مرد و اون ساعت 11 فوت شد هردو هم بیمار بودند و در بیمارستان بستری بودند.
خوابی که دیدیم برام عجیب و سوال اور بود من زیاد از عموم خواب ندیدم و همیشه بهش فکر میکردم که چرا تو خوابم نمیاد و همیشه با خودم میگفتم که حتما صدامو میشنوه برا همون میگفتم لطفا بیا تو خوابم دلم برات تنگ شده و...

پاسخ به Dina

Dina 16 شهریور 1400

سلام من دیشب خواب دیدم که عمو یم که 2 سال پیش فوت شد وقتی ما رفته بودیم قبرستان دیدیم او زنده است و او زنده بود و یه تیکه هایش یادم نیس ولی یادمه اون چون تو قبر بود بهش سرم وصل کرده بودیم و میخواست راه بره من کمکش کردم بعد من اولش که فهمیده بودم زندس اول از دستش ناراحت بودم چون کلی براش گریه کرده بودم ولی وقتی صبح بیدار شدم با خودم گفتم چرا عصبی بودم و کلی فکر کردم و تصمیم گرفتم الان اومدم ببینم معنی خوابم چیه و کلی فکر کردم ولی واقعا نمی دونم چرا این خوابو دیدم من بعضی وقتا قبل خواب به خویشاوندان مرده ام فکر میکنم و خیلی دلم براشون تنگ میشه.
من 14 سالمه

پاسخ به Dina

Zahra 15 شهریور 1400

خواب دیدیم شوهر عمه م که تازگی فوت شده زنده شده و دختر عمه م که زنده ست فوت شده بود و شوهر عمه م برای اون ناراحت بود تعبیرش؟؟!

پاسخ به Zahra

Parisa 18 شهریور 1400

سلام عزیزم
من علمش رو ندارم ولی چون خواب زیاد میبینم و تعبیر های زیادی میخونم،معنی خواب تو فوق العاده خوبه.
زنده شدن مرده توی همین مطلب هست،مرگ دخترعمتون هم نشان از طول عمر زیادشون در آینده هست،ناراحت بودن هم خیلی خوبه.
کلا توی خواب چیزهای غم انگیز یا وحشت در عالم واقعیت تعبیرهایی بشدت عالی دارن.

پاسخ به Parisa

کیارش 15 شهریور 1400

سلام دوستان من دایی ام دیشب تو حادثه تصادف فوت شده دیشب که من خوابیدم (بعد از اینکه ایشون فوت شدن) خواب دیدم پدرم که 2 سال پیش فوت شدن وقتی در باغ بودن صدای ناله ای سر دادند و فوت شدند بعد ما تا صبح صبر کردیم که برویم و کارای خاک سپاری رو انجام بدیم ولی وقتی صبح شد پدرم زنده شد و گفت من زندم تعیبر این چیست؟

پاسخ به کیارش

شقایق 10 شهریور 1400

سلام من خواب دیدم منو شوهرم 4 تاجنازه تو گاری اوردیم خواستیم خونه برادر شوهرم غسل شون کنیم خونه برادر شوهرم شلوغ بود گفت ببرید خونه فلانی که نزدیکشون بود و یکی از اشنایانمون هست ببرید اونجا غسل بدید بعد ماهم جنازه ها رو بردیم غسل دادیم بعد اولین جنازه که غسل کردیم زنده شد و امد کنار شوهرم روگاری نشست بعد من بقیه جنازه هارو غسل کردم همه مرده بودن

پاسخ به شقایق

زهرا 8 شهریور 1400

سلام... خواب دیدم بابا بزرگم ک فوت شده زنده شده و برگشته خونه ولی ابتدا حالش خوب نبود بعدش سرحال شد همه رفتیم دیدنش و خوشحال بودیم خیلی خوب بود هممون دور هم بودیم و مادربزرگم خیلی خوشحال بود چون در اثر کرونا دفن شده بود میگفتن اونی ک خاک کردیم باباجی نبوده

پاسخ به زهرا

مریم 28 مهر 1400

سلام خسته نباشید در خواب دیدم که یک نفر خاک روی تعدادی از قبرها را برمیدارد به طوری که جسد مرده ها مشخص است اولین کسی که دیدم دختر دایی فوت شده ام بود که فقط صورتش پیدا بود خندان بود و موهاش وقتی زنده بود صاف بودن ولی توی خواب با موی مشکی فرشده دیدمش وانگار توی خوابم جسدش سالم بود

پاسخ به مریم

زینب 7 شهریور 1400

سلام وقتتون بخیر خواب دیدم یک نوزاد مرده ک نمیدونم فرزند کی بود یعنی کامل غریبه بود
من این نوزاد رو زیر دوش حمام ب منزله تمیز سدن یا ساید هم غسل دادن گذاستم و در خواب تا صبح زیر دوش بود صبح با مادرم رفتیم ک نوزاد رو برداریم وقتی برداشتیم و تکونش دادیم دیدیم زنده شد و چشماشو باز کرد و یک جورایی تو خواب احساس کردم بزرگ کردنش ب دوش خودم افتاده

پاسخ به زینب

سوگل موسوی 2 شهریور 1400

سلام
پدربزرگ من دو ساله که فوت کرده اما گاهی اوقات میاد تو خوابم ،حرفی نمیزنه و فقط نگام میکنه نه میخنده نه ناراحت هست و نه هیچی دیگه........ اولاش که تازه فوت کرده بودند، حالم خیلی بد بود و همش خوابش و میدیدم، اما بعدشم همینطوری ادامه داشت ولی جالبه اصلا حرف نمیزد فقط نگام میکرد و این من و میترسوند...
دیگه خواباش و نمیدیدم ولی همین دیشب دیدم بین زامبی ها کنارم راه میومد و هیچی نمیگفت من حتی صداشم نشنیدم....

پاسخ به سوگل موسوی

سجاد شهبازپور 7 شهریور 1400

به خاطر اینکه شبها زیاد میخوری خواب میبینی

پاسخ به سجاد شهبازپور

محمد 1 شهریور 1400

خانمی در خواب دید که زنی که نمیشناخته بچه ایی کوچکی که مرده بوده رو در دست گرفته و از دری وارد میشود و بعد با دیدن خانم خواب بیننده بچه زنده شده لطفا تعبیر میکنید

پاسخ به محمد

amir251 1 شهریور 1400

سلام و خسته نباشید خواب دیدم تمام چند نفر از افراد فامیل که مرده اند دور هم جمع شدن و در حال حرف زدنن و در اون جمع فقط من و یک نفر از اعضای فامیل هستیم که زنده ایم در دنیای واقعی...تعبیر این خواب چی میشه خیلی ممنون میشم بهم جواب بدید

پاسخ به amir251

سپیده 30 مرداد 1400

سلام.
خاله من ، 16 روز هست که به رحمت خدا رفته، و من دو شب هست که خواب میبینم زنده شده و انگار به خانه ما امده. و میتوانم او را بغل کنم یا با هم جایی برویم و به من میگوید انجا خیلی خوب است و دوست دارد برگردد.
خواهر من نمرده است اما در خواب میبینم که مرده اما زنده شده و وقتی از او میپرسم که چرا زنده شدی میگوید من از خدا مرخصی گرفته ام و باید بروم. و از آن دنیا با من سخن میگوید در حالی که نمرده. تعبیر خواب من چیست؟

پاسخ به سپیده

Faride 29 مرداد 1400

سلام روز بخیر
چند روز از فوت پدرم گذشته بود که در خواب دیدم من و خواهر کوچکم کار های شستشو و کفن پدرم را انجام میدهیم که پدرم چشم هایش را باز کرد و گفت دخترم من زنده ام چیکار می‌کنی ؟ و بعد بلند شد و لباس هایش را پوشید و رفت و من برادر بزرگم برا صدا میزدم که از خواب بیدار شدم

میشه بگید تعبیرش چیه؟

پاسخ به Faride

طاهره سلیمی 29 مرداد 1400

سلام من خواب دیدم در غسالخانه ای کارمیکنم کار نظافت.سه تاجنازه رو آوردن.وتوی نوبت برای شستن بودن.خواهرم که چندسال پیش فوت کرده هم اونجابود.خواهرم البته توخواب زنده بود و دید که یکی از مرده ها پلک زد.گفت این زنده س.ومرده بلندشد و شماره تلفن خانواده اش رابه من داد و من به خانواده اش خبردادم که بیاید مرده تون زنده س.ویه مرده دیگه هم اونجازنده شد.خواستم ببینم تعبیرخوابم چیست.

پاسخ به طاهره سلیمی

Mona 28 مرداد 1400

سلام من خواب دیدم داخل حیاط یه خونه قبر هست اول تنهابودم بعد چند نفر اضافه شدن قبر تکون خورد و خاکش کنار رفت ی اقایی از قبر اومد بیرون کاملاسالم بود یهو دوستم گفت بابا جونم زنده شدی اما در واقعیت بابای دوستم زندس منم بلند میگفتم یا حسین یهو ینفر دیگم مردش زنده شد همه مرده هاشونو ب خونه بردن من یهو جلو در اون خونه مادرم و دیدم (مادر من سالهاپیش خواهر نوزادم و سر زایمان از دست داده بود یعنی بچه مرده دنیا اومد) خلاصه دیدم مادرم کفن ی نوزاد بغل کرده ولی بچه داخل کفن داره دست و پامیزنه زندس ب مادرم گفتم مامان اون بچته ک مورد زنده شده ب شوهرم نگاه کردم گفتم امروز روز زنده شدن مرده هاس نگاه همه موردهاشون زنده شدن بردن خونه مامانمم اون بچه رو بغل گرفته بود گفت این مال توعه گفتم ن من بچم 1ماهه حامله بودم سقط کردم بچه تو کامل بود زایمان کردی دختربود نگاه اینم دختره ولی مامانم گفت بیااین مال تو خوشحالم بود

پاسخ به Mona

اکرم67 28 مرداد 1400

سلام خواب دیدم سربازی که مرده است و اشنا نیست اما تابوتش در ماشینی که ما هستیم قرار دارد و درحال مسافرت به شهری هستیم، در طول مسیر رییس جمهور رفسنجانی را میبینیم که در حال رفتن به مراسم تنفیذ ریاست جمهوری هستند. کسی به ایشان میگوید این سرباز وصیت کرده بود که زمان شهادت یا مرگش رییس جمهور وقت غسلش بدهد، و وقتی روی او را بر میدارند تا رییس جمهور تکانش بدهد که چیزی القا کند، زنده میشود، با اینکه یک هفته س که مرده. و زنده میشود و در کنار ما میشیند اما چهره اش تغییر کرده و به سفرمان ادامه میدهیم، تعبیرش چیست؟ مممونم

پاسخ به اکرم67

زهرا 27 مرداد 1400

سلام من 6ساله خواهری ک ازم 4 سال بزرگتر بود و از دست دادم و هیچ وقت فک نکردم ک اون مرده و بیشتر اوقات خواب میبینم ک زنده است و من فقط او را در اغوش میگیرم و گریه میکنم و گله میکنم از سالهایی ک پیشم نبوده ولی حدود 2 سال پیش خواهر کوچک ترم ک 12 سالش بود تصادف کرد و او را هم از دست دادیم ولی هیچ وقت خواب ندیدم ک او بگوید من زنده هستم یا جلو چشمانم زنده شود کسی میدونه تعبیرش چیست .-؟

پاسخ به زهرا

یکتا 26 مرداد 1400

سلام مادر بزرگ پدری من بیشتر از 6 سال مرده و من دیشب خواب دیدم من و مامانم از یه جایی با چمدون میاییم بیرون و مامان بزرگم منتظرمون هست بعد من بغلش می کنم و با تعجب می پرسم مگه شما نمرده بودین ولی ایشون هیچ جوابی نمیده و من و مامانم و مامان بزرگم سوار ماشین میشم و بابام که تو ماشین هست اصلا تعجب نمیکنه که مامان بزرگم زنده س و بعدش میرسیم دم در خونه که اونجا سگم هست و همین که مامان بزرگم رو میبینه میپره تو یه خونه که در پارکینگش خیلی کوتاهه بعد بابام میره دنبالش و من و مامانم میریم خونه. مامان بزرگ م میره پیاده روی و دیگه هر جا رو که میگردیم پیداش نمی کنیم میشه لطفا تعبیر خوابم رو بدین

پاسخ به یکتا

Zahra 26 مرداد 1400

من دختری مجرد هستم
خواب دیدم که بر سر مزاری هستم که خودم تو اون قبرم ولی زنده ام و همه اینو میدونن و در قبر نوشته بود (یعنی خودم اینو نوشتم) که من زنده ام ولی بخاطر اینکه خواهر زاده ام را کشتم منو تو این قبر زندانی کردند و نوشته بود که اونی که باید رضایت بده هم با من دفن شده و مرده
ولی بعد متوجه شدم که اون زنده شده (مرد جوانی بود) ولی من اونو نمی شناختم و چهرش معلوم نبود
میگفت من رضایت میدم به شرطی که من باهاش ازدواج کنم
بعد من درسته تو قبر بودم ولی تو قبرستون و قبرستون هم شلوغ بود
بعد چند نفر اومدن برای اینکع منو از تو اون قبر نجات بدن ولی اون مرد نذاشت

بعد انگار تو خواب بعدیم بودم که تو جمع فامیل نشسته بودم و همون مردم بود و داشت نماز میخوند و چند گربه هم سر سجادش بودند
همل فامیل میدونستند که منو اون میخوایم ازدواج کنیم
اگر میشه تعبیرشو بگین ممنون❤

پاسخ به Zahra

هانیه 26 مرداد 1400

مادربزرگ پدری من نزدیک یک سال فوت کردن،خواب دیدم زنده شدن و در بیمارستان هستند در شوک بودم و مبحوت از این قضیه که چطور ممکنه رفتم به بالینشون دیدم بالینشون کلی برنج خام ریخته شده دونه دونه در دهان شون میگذارن و از من هم میخوان که یک دونه برنج خام بردارم و در دهان شون بذارم ، تعبیر خواب چی میتونه باشه؟ ممنون میشم پاسخ بدید

پاسخ به هانیه

Raha 25 مرداد 1400

خواب دیدم پدرم فوت شده در حالی ک الان زنده است . و بعد از خاک سپاری و دفن کردن و گذشت چند روز دوباره زنده شده و از قبر بیرون اومده . تعبیر این خواب چیه؟؟!

پاسخ به Raha

مریم 24 مرداد 1400

مامانم هر بار خواب عزیزان از دست رفته شو می بینه، طولی نمی کشه که خبر خوش بارداری نزدیکانش رو میشنوه

پاسخ به مریم

نازنین 24 مرداد 1400

سلام من دیروز یکی از بستگانم‌فوت کرده و خودکشی کرده بود دم صبح خواب دیدم که تو کفن تو حیات بود داشتن براش نماز میخوندن که زنده شد ومن بیدار شدم تعبیر چیه بخشیده شده

پاسخ به نازنین

مهدی 22 مرداد 1400

سلام
من خواب دیدم مادر بزرگم که چندین سال پیش فوت شده دوباره فوت کرده ومن خودم دارم دفنش میکنم که بیکباره داخل قبر زنده شد
تعبیرش چی میتونه باشه

پاسخ به مهدی

رزی 22 مرداد 1400

سلام من خواب دیدم که رفته بودیم خونه عموم و یهو من دیدم که پدربزرگم که فوت کرده اونجا نشسته بعد داداشم رو بردم تو اتاق گفتم تو هم دیدی ؟ گفت نه من نمیبینم . فقط من میدیدمش
اگه کسی تعبیرش رو میدونه بگه

پاسخ به رزی

زهرا 21 مرداد 1400

سلام خواب دیدم پدرم زنده بود و تو حیاط خونه انگور ها رو میچینه.بعدم ناراحت بود انگار روزای قبل نرگش بود و میدونست میخاد بمیره. بعد منو بغل کرد و با هم گریه میکردیم و قربون صدقم میرفت عین کسی ک میخاست بره میدونست میره ممنون میشم تعبیر رو برام بفرستین

پاسخ به زهرا

حسینی 20 مرداد 1400

خیلی دوست دارم خواب کسی را که خیلی دوستش داشتم و‌مرده است را ببینم ولی هر چه دعای مخصوص این‌کار را میخوانم اون را در خواب نمیبینم علتش چیست؟

پاسخ به حسینی

حسینی 20 مرداد 1400

چندبن بار به فاصله نزدیک خواب همکار مرده ای را دیدم که تعلق خاطری هم به او‌نداشتم ولی در خواب انگار تکثیر شده بود وقتی میپرسیدم تو زنده شدی میگفت نه من اون نیستم من برادرشم بعدی میگفت منم بچه برادرشم ولی باز هم‌بودند بین اون جمعیت که شبیه او‌بودند و من مطمئن بودم خودش است .‌‌لطفاتعبیرش رو‌بهم بگید .

پاسخ به حسینی

اکرم 19 مرداد 1400

سلام
اگر شخصی در خواب ببیند که گاوی اورا دنبال میکند تعبیرش چیست؟

پاسخ به اکرم

ضحی 16 مرداد 1400

مادر من چند ماهه سرطان داره و پدر بزرگم که فوت شده تو خواب بهش گفته بیا پیش اون دکتری که طبقه پنجمه....و بعد چند روز خود من خواب دیدم که رفتیم ملاقات پدر بزرگم‌تو سالمندان و حالش بده ک از مسئول میخوایم که رامون بده تو که ببینیمش و میگن برین طبقه پنجم ببینینش و میگن پدر بزرگم الزایمر داره.....ما درو زدیم که بریم داخل اما دیگه بیدار شدم و ندیدمش. ممنونم

پاسخ به ضحی

نیلوفر 15 مرداد 1400

سلام روز بخیر من دو شب پشت سر هم هست خواب میبینم ک پدرم که 8 ماه پیش فوت کرده زنده شده و شب ها در منزل خودمان می آید کنار من میخوابد میخواستم تعبیرشو بدونم
شب اول ک این خواب و دیدم خیلی خوشکل لودم ک میگفتم الان زنگ بزنم به همه بگم تو زنده شدی همه خوشحال بشن و بعد شب موقع خواب کنار من خوابید و در شب دوم خوابم هم خواب دیدم مهمان داریم و پدرم هم در منزل هست و شب موقع خواب پدرم اومد و کنار من خوابید

پاسخ به نیلوفر

آیلین 15 مرداد 1400

من پدر بزرگم 20 روز پدربزرگم فوت شده
دیشب خواب دیدم که زنده شده و سر حال تر از همیشه هست
میخواستم ببینم تعبیر این خواب چیه
لطف میکنید اگه بگید

پاسخ به آیلین

میثم 9 مرداد 1400

باسلام خاله بنده نزدیک 10 روزه فوت شده -سرصبح خواب دیدم جنازه اش توی یه خونه است - اولش تکون میخورد کفنش همه میگفتن که مرده اشتباه میکنی - بعد چشامشو باز کرد بلند شد نشست - توی خواب خودمو دیدم که شسری رفتم بهشت زهرا که از خاک درش بیارم وای چون سنگ قبر گذاشته پسرش نمیشد اینکار مجوز نبش قبر می خواست -تعبیر این خواب چیه؟

پاسخ به میثم

سوگند 9 مرداد 1400

سلام من تازه خواب دیدم که با فامیل های نزدیکم و خانوادم در قبرستان هستیم و اومدیم کسی از آشنایان همسرم رو خاک کنیم ولی من دوبار توی خواب دیدم که مرده زنده شد و هر دوبار دهن مرده ها به شکل بدی باز شد مثل لبخند ولی خب لبخند نبود میخواستم بدونم تعبیر این خواب چی میشه

پاسخ به سوگند

الی 8 مرداد 1400

سلام
خواب دیدم شب دارم میرم بهشت زهرا همراه شوهرم و دخترم نرسیده قبرستان بودیم که دیدیم ی جن سیاه پوش که آتشی همراهشه ناراحت و فریاد کنان از قبرستان رفت بیرون یادم نیست که صداشم شنیدم یا نه و من وحشت نکردم کنار شوهرم امنیت احساس کردم
وارد قبرستان شدیم انگاری همه ی مرده ها زنده شدند چند نفر از مرده ها آشنا بودند چن نفری قریب
یک استخر که آب داخل اون بود داخل قبرستان بود چند تایی از مرده هایی زنده شده بودند خود را مینداختن داخل آب
من به یکی از آنها که تاحالا ندیده بودم اما میشناختم سلام کردم امانگاه من نکرد یادم نیست که جواب منو داد یا نه
کمی تعجب داشتم اما ترس ن
بعد از قربستان خارج شدیم

پاسخ به الی

محمد 7 مرداد 1400

باسلام...بنده 15 روزه که پدرمو از دست دادم...خواب دیدم که برای سنگ قبر و اینا یمقدار از خاک روشو کنده بودن بعد جنازه و کفنش معلوم بود من گفتم که جنازه رو یه بار دیگه بیارید بالا من پدرمو ببینم بعد کفنو بازش کردیم بعده چن ثانیه پدرم شروع کرد به سرفه کردن و بعدش چشماشو باز کرد و منم بغلش کردم.....میشه لطفا تعبیره این خوابو بگید

پاسخ به محمد

خاطره 5 مرداد 1400

سلام
من خواب دیدم مادربزگم که دو ماهه فوت کردن تازه فوت کردن و میخوان خاکش کنن
بعد بابام رفته پسرخالش که پنج ماهه فوت کرده و جوون بوده هم از قبر آورده که پیش هم خاکش کنن بعد مامانم کنارش بود که از روی تخت نیوفته زمین مامانم هی می‌گفت حس میکنم میخواد بیدار بشه یهو بیدار شد.
سرش گذاشت رو شونه مامانم(قبلاً با مامانم خیلی خوب بودن مثل خواهر برادر )
بعد ما خیلی ذوق کردیم همه که تو مجلس ختم بودن اومدن بهش سر زدن به بابامم گفتم اونم خوشحال شد اومد
ولی هر چی نگاه کردم مامانش ندیدم
یهو حس کردم همون پسر خاله بابام که سی و خوردی سنش بوده مثل یه بچه تو بغلمه هر چی دنبال مامانش گشتم پیداش نکردم هر چی صداش زدم پیداش نکردم
از هر کی پرسیدم گفت نمی‌دونم کجاست
آخرش رفتم پیش مامانم یه نگاه به بغلم انداخت گفت حسین دوباره مرده
خیلی ناراحت شدم خیلی گریه کردم
که مامانش ندیدتش

پاسخ به خاطره

یکی 5 مرداد 1400

سلام ، من عموم رو چند سال پیش از دست دادم ، امروز خواب دیدم خونه ی مامان بزرگم بودیم که من رفتم تو حیاط دیدم یه مرد که عموم بود و بابام تو حیاط بودن ، اولش باورم نشد که اون عمومه و زنده شده فک کردم شاید یکی شبیه عمومه با بی تفاوتی از کنارش رد شدم ، بعد دیدم که داره با تعجب نگام می کنه که چرا عکس العملی نشون ندادم
دو هزاریم افتاد که عموم زنده شده ، پریدم بغلش و تو بغلش مدام گریه میکردم

فک می کنید تعبیر خاصی داره ؟؟

پاسخ به یکی

ساناز 4 مرداد 1400

سلام
من خواب دیدم عمه پدرم که هنوز از دنیا نرفته و در قید حیات هست مرده و زمانی ک اورا خواستن در خواب خاک کنند در کفن خود زنده شد و ب من لبخند میزد و دم در اتاقی نشسته بود ک اون طرف اون در نور بود و ب پدرم ک کنار من نشسته بود اشاره میکرد ک ب سمت او برورد پدر من در حال رفتن بود حتی دست ایشونم گرفت ولی با گریه های من دوباره برگشت

پاسخ به ساناز

ایدا 3 مرداد 1400

من خواب دیدم مادربزرگم زنده شده و میگفت من هیچوقت نمردم و خودمو یه جایی مخفی کرده بودم

پاسخ به ایدا

ناصر شیرزاد 3 مرداد 1400

سلام. خواب دیدم شوهر خاله ام که مرده بود بهمراه دخترش که هم اکنون زنده است در حیاط خانه اشان مشغول کار هستند و من که از نزدیکی که رد میشدم با انها سلام علیک معمولی کرده و آنها هر دو به من نگاه میکنندو در همین حین بنده هندوانه ایی که از وسط نصف شده در دست دارم و یک سوم هندوانه تقریبا سفید و نرسیده و بقیه آن قرمز و آب دار بود و به ذهنم آمد که بخشی از هندوانه را به آنها بدهم و به هندوانه که نگاه میکنم میبینم بخشی کال و نرسیده و بخشی رسیده و قرمز است و مردد میشوم که هندوانه را به آنها بدهم یا خیر؟ و پدر و فرزندانم را میبینم که بالاتر از آنها تقریبا در نوک قله ای ایستاده اند و منتظر من هستند و بخاطر همین مردد میشوم که هندوانه را به آنها بدهم یا با خانواده ام بخورم؟ و جالبتر اینکه شوهر عمه ام که تازه فوت شده را در بخش دیگری از روستا میبینم که تمیز و مرتب و با روی خندان ، مشغول احوالپرسی است .معنی این خواب چیه؟ممنون.

پاسخ به ناصر شیرزاد

ناشناس 3 مرداد 1400

من یکی از برادرانم حدود یک ماه قبل به رحمت خدا رفت ، دو بچه کوچک داشت و جوان بود اما متاسفانه تصادف کردن و رفتن از بین ما.
من خیلی کم باهاشون ارتباط داشتم از مادر جدا بودیم و در قلبم حسرت بزرگی دارم که از حضورش بهره نبردم
اما سعی کردم که زین پس کنار خانواده محترمش باشم
شب گذشته من خواب ایشون رو دیدم که برگشته بودن و عذرخواهی میکردن از فرزندان و همسرشون
و میگفتن دیگه الان برگشتن و هستن
همسرش باور نمیکرد ، برادرم دستشون رو اوردن جلو و همسرش دست زد به کف دست برادرم و باور کرد که برگشته
دختر کوچکش ، درست یادم نیست اما بغلش کرد
پسرش اما عصبانی بود و فکر میکنم رفت
من میگفتم دیگه همش میام پیشت
بهش تلفن میشد و میگفت اره متاسفانه این اتفاق افتاد ولی من برگشتم و اینا
همه میگفتیم اما جسم تورو ما بردیم زیر خاک میگفت ولی بالاخره من هستم
یه چیزایی راجع به دکتر میگفت
من نمیدونم تعبیرش چیه کمک میکنین تعبیرشو بگین بهم

پاسخ به ناشناس

مریم 31 تیر 1400

خواب دیدم کسی مرده و دوباره موقع دفن کردن زنده شده وقتی در خواب گریه میکردم بیدارشدم

پاسخ به مریم

mehri 30 تیر 1400

من همسرمو حدودا یک ماه پیش از دست دادم و دیشب خواب دیدم که زنده است و من حتی گواهی فوت رو بهش نشون دادم

پاسخ به mehri

علی 6 مرداد 1400

روحش شاد
منم داداشمو از دست دادم دوماهه خواب دیدم که زندس و داره میخنده گفت من نمردم و برگشتم

پاسخ به علی

علی 4 مرداد 1400

روحش شادویادش گرامی باد

پاسخ به علی

آرزو 29 تیر 1400

من خوابی واضح دیدم مبنی بر اینکه
دختر عموی من فرزندی یکساله در بغل دارد که کاملا شبیه فرزند 6 ساله ای است که یکسال پیش ازدست داده توی خواب میگفتم چقدر شبیه پسرته واو با لبخند به من نگاه میکرد البته فرزند 6 ساله که فوت شده بیماری پوستی مادرزادی داشت ولی این کودک هیچ بیماری نداشت و سالم بود

پاسخ به آرزو

معصومه هویزه 27 تیر 1400

خواب پدرم را همیشه میبینم دیشب دیدم زنده است و خوشحال است که زنده است

پاسخ به معصومه هویزه

فاطمه 20 تیر 1400

سلام
من خواب دیدم مرد همسایمون که چندوقتی هست مرده
جنازش روی یه نردبان و روی ایوان خونه ست.بعد اون زنده شد
و کمی بعد دوباره مرد و همه ی خانوادش گریه میکردن و اونو برای دفن کردن میبردن
من با یه نفر دیگه از مردهای آشنامون داشتیم قطعه های بلند چوب رو میبردیم برای دفن کردنش
همینجا از خواب بیدارشدم

پاسخ به فاطمه

نازنین 14 تیر 1400

من داداشم ده ماهه فوت شده،زیاد خوابش میبینم ولی یادم میره.امروز خواب دیدم که خوابیده ومن نشستم کنارش گریه میکنم بهش میگم چشماتو باز کن اونم چشماش باز کرد،با دستش با حالت نوازش صورتم گرفته بود میگفت اینقد گریه نکن من همیشه حضور دارم .من هیچ وقت تنهاتون نزاشتم. من همچنان گریه میکردم و به ابجیم میگفتن زود بیاین داداش دیگه نمیخواد چشماشو ببنده

پاسخ به نازنین

علی رضا 3 مرداد 1400

خدا رحمتش کنه برادرتو
منم داداش جونمو از دست دادم
دقیقا همین خواب دیدم الان سه روزه غذا از گلوم پایین نمیره

پاسخ به علی رضا

بهار تاج شفقی 11 تیر 1400

پدرم دوماه پیش فوت کردن ، همسر خواب ایشون رو دیدن که حالتی که رو تخت بیمارستان هستن ، فوت شدن و خانواده اطرافش هستن ، و زنده میشه ! انگار حالش خوب میشه
که همسرم تو خواب به ماها میگن زنده شد بابات ! باباتون زنده شد !
صورتشم خندان و بشاش بوده

اگه میشه تعبیر این خواب بگید با توجه با اینکه همسرم دیده این خواب ، از دلتنگی فرزند برای پدر و فکر روزانه نبوده

پاسخ به بهار تاج شفقی

امیر عباس 3 مرداد 1400

با سلام، دو تعبیر برای خواب ایشان محتمل است اول اینکه بازماندگان به ثروتی از متوفی میرسند دوم اینکه حال و روز متوفی در دنیای دیگر خوب و در آرامش است.

پاسخ به امیر عباس

M 10 تیر 1400

سلام.من مادربزرگم و چند ماهی هست از دست دادم اما این دومین باره خواب میبینم که زنده میشه.مثلا دیشب خواب دیدم دوتا دایی هام بالاسرش بودن یکی از دستای مادربزرگم سوخته بود و خیلی درد میکشید اما داییام کاری براش نمیکردن یا اینکه دیدم از امبولانس که بیرون اوردنش بدنش کامل یخ زده بود اما زنده بود و چشماش باز بود و منو میدید و اینکه کفن تنش نبود با لباس تو خونه ای بود میشه تعبیرشو بهم بگید

پاسخ به M

Nini 7 تیر 1400

سلام من خواب دیدم پدربزرگم ک 20 سال قبل از بدنیا اومدن من فوت کرده ت خوابم زنده شده و خوشحال بود تنها چیزی ک از خوابم ب یاد دارم گل هایی بود ک سمت شخصی ک دوستم داشت بهم داده شد شخصی ک من ت خواب نمیشناختم ولی اون دوستم داشت و پدربزرگی ب خونه برگشته بود و میخندید

پاسخ به Nini

زری 6 تیر 1400

من خواب پدر بزرگی رو که قبل از به دنیا اومدن من فوت شده بود دیدم و توی خواب از خوشحالی گریه می کردم و بهشون می گفتم خسته شدم اینقدر توی قاب عکس شما رو دیدم ولی ایشون با من صحبت نمی کرد و فقط لبخند میزد... نمی دونم تعبیرش چیه

پاسخ به زری

ZoYa 3 تیر 1400

سلام روز بخیر
چقدر سخن آخر صحبتهای قشنگی گفته شد...
حس قشنگی داشت خیلی...
همسرم 17 دی99 فوت شدن
بدجور از نبودنشون احساس دلتنگی میکنم
تنها کسی بود که توو این دنیا منو میفهمید از همه نظر، درسته خانواده ی خودم در قید حیات هستن اما خب شوهر و عشق یچیز دیگه اس...
اونشبی که فوت میشن قبلش به هرکسی میرسید از اقوامشون میگفت مواظبش باشین و با این حال از پیشم رفت و خداحافظی هم نکردیم...
به خوابم اومد و گفت ناراحتی و گریه نکن، من ناراحت میشم، من روزی چندبار باهات در ارتباطم...و باری دیگه گفتن اینجارو سروسامون بدم میام دنبالت،و این جمله هاش منو 6 ماه سرپا نگهداشته...
خدا همه رفتگان رو قرین رحمت و شادی کنه انشالله

پاسخ به ZoYa

سایه 25 آذر 1400

خوابتون خیلی خیره مرده ها همه آگاهن به زنده هاشون. میتونید با مدیتیشن و پاک کردن چاکراهاتون انرژی و معجزه حضور همسرتونو بیشتر حس کنید . چون کالبد معنویتون تقویت میشه.

پاسخ به سایه

Mosta-famoghadam643 1 مهر 1400

بی شک هر تعببیری چه اسلامی چه غربی یهودی میخونی میگن مرده را شاد دیدن خیلی خوبه

پاسخ به Mosta-famoghadam643

Roya 25 شهریور 1400

وای من ک گریم گرف
خدا بهت عزیزم صبر بدع
خدارحمتش کنه بیامرزتش:)

پاسخ به Roya

نگار 18 شهریور 1400

خدا رحمت کنه شوهرتونو

پاسخ به نگار

مهدی 11 شهریور 1400

سلام
من دیشب حالم گرفته بود پرچم معظم اقام ابوالفضل عباس را گزاشتم رو خوابیدم. خواب دیدم (پدر بزرگم در واقعیت زندست ) دیدم پدر تو دهات فوت کرده. تو عالم رویا این بنده خدا را دفن نکرده بودن من تو خواب داد زدم مرده را خاک کنید تا پدر بزرگم رو اوردن بیرون زنده شد
من تو خواب داد میزدم میگفتم شکرت یا ابوفاضل

پاسخ به مهدی

قاسم 7 شهریور 1400

سلام وقت بخیر
من خواب دیدم که در قبرستان جهت فاتحه میرفتم که در مسیرم دیدم که زن دایی ام که پارسال فوت شده بود با لباس مشکی رنگ نشسته و تا قسمت های بالای ران به صورت لخت معلوم بود. در کنارش هم دخترش و خانومه خودم نشسته بودن که من با هاشون احوال پرسی کردم و زن داییم حالش خوب به نظر می‌رسید. بعد از خواب بیدار شدم

پاسخ به قاسم

لیلا 20 آبان 1400

سلام من دوتا پسرخاله هایم را در عرض دوسال از دست دادم خواب دیدم در قبرستان قدیمی همه فامیل دور قبر پسرخاله ام که دوسال پیش فوت کرده جمع شدیم روی قبر شکسته بود و میوه و شیرینی مثل شب هفت روی قبر گذاشته شده بود دیدم این پسرخاله ام که تازه فوت شده زنده شده وسر قبر برادرش به شدت گریه میکنه درکنار من ایستاده بود و مشکی پوشیده بود میدونستم که فوت کرده هوا کاملا گرگ و میش و گرفته بود بعد تو خواب گفتم الان همه با هم میریم سر قبر این پسر خاله ام ولی گفتم اینکه زنده است اینجا همه رفتن منم داشتم میرفتم گفتم خاله ام کیک یزدی اورده برم بردارم که وقتی رفتم بالای جعبه کیک فقط پوست داخل جعبه بود ممنون میشم خواب مند تعبیر کنید کمی نگرانم

پاسخ به لیلا

احمد 3 آذر 1400

سلام
من خواب دیدم زنی که در حال حاظر زنده است و دورا دور میشناسمش مرده و در حالی که داشتن دفنش میکردن زنده شد و شروع کرد به دنبال کردن و دعوا با شوهرش و بعد شخصی رو دیدم که در حال حاظر فوت کرده ولی تو خواب زنده بود

پاسخ به احمد

محترم 12 آذر 1400

سلام
برادرم در خواب دید که پدرمان گفته است اینجا خوب است و دوست دارم ، ولی چاره ای ندارم. منظورش چه بوده؟ دوست داشته برگرده به این دنیا؟ تعبیرش چیه؟

پاسخ به محترم

محمد 30 فروردین 1401

سلام من در خواب دیدم که یک نفر که دورادور میشناسمش ولی تا حالا هم ندیدمش مرده و ما داریم دفنش میکنیم که یهو در تابوت رو که باز کردیم یدم داره زیر چشمی نگاه میکند بعد از تابوت دراومد و دنبال بچه هاش میگشت من ترسیدم و خانمم رو صدا زدم که از ان محل دور شم که یک اسب با سرعت از روم پرید که احساس کردم میخواست به من ضربه بزنه بعد یه نفر که میشناختمش با اسب دیگری اومد و از جلوی ما رد شد‌.ومن از خواب پریدم

پاسخ به محمد
* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید