تعبیر خواب زنده شدن مرده در خواب؛ دلتنگی یا ثروت؟

به گزارش پایگاه اینترنتی مأوا، دلتنگی اصلی ترین دلیل دیدن زنده شدن مرده ها در خواب است. همه ما دلتنگ افرادی می شویم که از دست می دهیم. در ادامه این مطلب با تعابیر اسلامی و نظر معبران غربی آشنا می شوید:

تعبیر خواب زنده شدن مرده در خواب؛ دلتنگی یا ثروت؟

تعبیر زنده شدن مرده در خواب

1. تعابیر معبرین اسلامی

ابن سیرین می گوید: اگر کسی که مرده است را در خواب خودت ببینی و از او بپرسی: تو که مرده بودی؟، و او هم بگوید: من زنده ام، یعنی حال و روز مرده در آن جهان خوب و نیکوست و خداوند از او خرسند و راضی است، همانطور که در آیات آمده است: وَلاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِینَ قُتِلُواْ فِی سَبِیلِ اللّهِ اَمْوَاتًا بَلْ اَحْیَاء عِندَ رَبِّهِمْ یُرْزَقُونَ - البته نپندارید که شهیدان راه خدا مرده اند، بلکه زنده به حیات ابدى شدند و در نزد خدا متنعم خواهند بود (آل عمران - 169).

امام صادق (ع) می فرمایند: اگر مرده ای که او را می شناسی و برای شما آشناست، خواب ببینی که زنده است، به معنای عمل کردن و رفتار است، اگر پادشاهی یا فردی که دارای سِمت مهمی است این خواب را ببیند، یعنی علم و حکمت عظیمی را فرا می گیرد. اگر از انجام کاری ناامید شده است، دوباره به آن کار مشغول می شود و پیروز می شود. همانطور که در آیات آمده است: فَاَمَاتَهُ اللّهُ مِئَهَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ - پس خدا او را صد سال بمیرانید، آنگاه زنده اش کرد (بقره-259).

خواب زنده شدن مرده و برگشتن مرده به خانه به معنای مال و داشتن ثروت است.

حضرت دانیال می فرمایند: اگر در خواب ببینی مرده ای و زنده شدی، یعنی از گناه دست می کشید، پشیمان می شوید و در این باره توبه خواهید کرد، پس عمری طولانی خواهید داشت.

ابراهیم کرمانی میگوید:

اگر ببینی مردی و دوباره زنده شدی، تعبیر خوب و خوش یمنی دارد.

اگر ببینی مرده را زنده نموده ای، یعنی شخصی را به اسلام دعوت می کنی و او مسلمان می شود.

اگر پسرت را که از جهان رفته است را در خواب خودت زنده ببینی، تعبیر آن است که از ناراحتی و غصه ها رهایی پیدا می کنی.

اگر زنی که پسرش مرده است در خواب ببیند که پسرش زنده شده است، به این معناست که مسافرش به خانه بازمی شود.

اگر زنت که از جهان رفته است را در خواب خودت زنده ببینی، یعنی از لحاظ اقتصادی فقیر و تهی دست می شوی.

اگر کسی که مرده است را در خواب ببینی که زنده شده است، یعنی حال و روز او در آن جهان خوب است و در آرامش و رحمت است (مخصوصاً این که ببینی آن شخص خنده رو و گشاده رو باشد).

جابر مغربی می گوید: اگر کسی در خواب دید، مرده را زنده کرد، نشانه آن است که یک شخص زنده را به اسلام دعوت می نماید و آن فرد مسلمان می شود.

2. تعبیر خواب زنده شدن مرده در خواب یعنی:

دلتنگی یکی از تعابیر زنده شدن مرده در خواب به معنای دلتنگی شما برای آن شخص است. به این دلیل که دیگر آن فرد رد زندگی شما حضور ندارد، نبود او باعث اندوه شما شده است و به همین دلیل این فرد را در خواب خود می بینید. در واقع وقتی به شخصی که از دست داده اید و برای شما عزیز است بسیار فکر کنید، او را در خواب خواهید دید. این خواب کار ذهن ناخودمطلع است و افکاری که پس ذهنتان وجود دارد را در خواب نمایان می نماید. در صورتی که بیش از حد به آن شخص عزیز مرحوم فکر کنید، احتمال این که او را در خواب ببینید بسیار زیاد می شود.

گوشتان به نصیحت های دیگران بدهکار نیست بعضی معبرین بر این باور هستند که مردگان به خاطر هشدار و هدایت در خواب شخص ظاهر می شوند. وقتی فرد فوت شده را در خواب می بینید که شما را نصیحت می نماید، در حقیقت این پند و اندرز از سوی ضمیر ناخودمطلع شماست. به این دلیل است که ناخودمطلع شما از مسائلتان مطلع است و می خواهد با استفاده از شخصی که برای شما اهمیت دارد در شما تاثیر لازم را بگذارد. از این طریق می تواند نصیحت خود را انتقال دهد.

در برابر گذشته پذیرش ندارید شاید شما هنوز با مرگ آن شخص کنار نیامده اید و خواهان ملاقات دوباره او هستید. با این وجود که شما این حقیقت را می دانید که آن فرد از جهان رفته است، اما در مواقعی که احساسات بر شما غلبه می نمایند سعی دارید تا او را در کنار خود تصور کنید. با به یاد آوردن خاطرات آن شخص، شما زمینه ای را فراهم می کنید تا در خواب او را ببینید.

3. تعبیر زنده شدن مردگان نزدیک و آشنایان

تعبیر خواب زنده شدن مادری که مرده است

مادر نماد مراقبت و امنیت است. اگر در خواب ببینید که مادر مرده شما زنده شده است، تعبیر آن است که شما دل تنگ بخشی از وجود مادرتان هستید. به دلیل غم و اندوه از دست دادن مادر، نسبت به احتیاجهای خود بی تفاوت هستید، امکان دارد در این خواب راه درست به شما نشان داده شود. اگر در خواب ببینید که با مادر خود که از جهان رفته و حالا در خواب زنده شده است حرف می زنید، یعنی شما از این طریق می خواهید از مادرتان یاری بگیرید تا مسائلتان را حل کنید. شاید این پیغام از سوی مادر شما باشد و بخواهد به طریقی از شما حمایت کند.

تعبیر خواب زنده شدن پدری که از جهان رفته است

اگر در خواب ببینید پدر مرحوم شما زنده شده است، تعابیر مختلفی دارد. پدر در خواب نمادی از حمایت، قدرت، استقلال و تصمیم گیری است. در واقع، با دیدن این خواب می فهمیم که شما احتیاج به حمایت ها و اقتدار پدر دارید و دوست داشتید که خود نیز این خصوصیات را در وجودتان داشتید. احتمالاً در زندگی واقعی در رابطه با مسئله کاری یا موضوعی دیگر به مشکل برخوره اید و از این طریق می خواهید یاری بگیرید. امکان دارد این خواب از روی دلتنگی برای پدرتان باشد و با مرور خاطرات او و مهربانی هایش در کوشش هستید تا دوباره این محبت ها را دریافت کنید.

تعبیر خواب زنده شدن برادری که مرده است

اگر در خواب ببینید که با برادر خود دعوا می کنید که در خواب زنده شده است یعنی با دیگران دعوایی می کنید. اگر با دید مثبت تر نگاه کنیم، برادر به معنای دوستی و حمایت است. اگر در خواب ببینید که برادر مرحوم شما زنده شده است، به این معناست آن شخص یا فرد با این خصوصیات را در کنار خود ندارید و از وجودش محروم هستید.

تعبیر خواب زنده شدن خویشاوندی که از جهان رفته است

اگر در خواب یکی از خویشاوندان مرحوم را ببینید که زنده شده است، یعنی چیزی که گم نموده اید یا از دست داده اید به شما باز خواهد گشت. در حقیقت می تواند به معنای آن احساسی باشد که فرد به شما در زمان حیات خود می بخشید، شاید شما احتیاجمند عشق و محبت هستید و این احساسات را در وجود این شخص پیدا می کردید. ذهن ناخودمطلع به وسیله این خواب، احتیاجهای عاطفی تان را به نمایش می گذارد. محتمل است آن شخص فوت شده در رسیدن به خواسته هایتان به شما یاری و هدایت می رسانده است و مشوق شما بوده باشد. به همین دلیل ذهن ناخودمطلع سعی دارد تا با نشان داد آن شخص، احتیاجهای احساسی شما را به نمایش بگذارد.

تعبیر خواب زنده شدن دوستی که مرده است

هنگامی که دچار مسئله ای می شوید و در حال کلنجار رفتن با آن هستید، این خواب را می بینید. دیدن زنده شدن دوستی که مرده است در خواب به این معناست که شما در انجام کارها و تصمیم گیری به مشورت و یاری احتیاج دارید گاهی اوقات فقط به معنای دلتنگی برای آن دوست است. امکان دارد این دوست خصوصیاتی داشته باشد که در هنگام بروز سختی ها و مسائل، قوی و راضی بوده است. به همین دلیل، حالا که گرفتاری دارید، با دیدن او در خواب سعی دارید تا بتوانید از او الهام بگیرید و زندگی خود را سروسامان دهید.

خواب زنده شدن نوزادهای مرده

دیدن چنین کابوسی که در آن نوزادهایی که می دانید در عالم واقعیت مرده اند و روی یک میز برهنه و بی جان خوابانده شده اند دوباره زنده شوند، به این معناست که در رابطه با افراد کم سن و سال تر و جوا نتر خانواده بدشانسی و نحسی رخ می دهد. این نشانه هشدار می دهد که نوزادان در واقعیت نیز ممکن است از جهان بروند.

4. تعابیر روانشناسی در خصوص زنده شدن مرده در خواب

تعبیر کارل گوستاو یونگ

کارل گوستاو یونگ می گوید:

خواب زنده شدن مرده و برگشتن او به خانه مثلاً اگر خواهر یا برادر مرده شما به خانه بیاید، به معنای دلتنگی شماست و دلتنگ خاطرات گذشته هستید و سعی دارید باز هم آن لحظات را در کنارشان باشید. شاید این سری خواب ها برای تسکین اندوه و درد از دست دادن آن ها باشد.

معبرین غربی

معبرین غربی می گویند:

  • اگر در خواب دیدید که شما مرده اید و دوباره زنده شده اید، تعبیر آن است که دیگران شما را اذیت می دهند ولی پس از سختی ها به مراد دل خود می رسید.
  • اگر دیگران زنده شدند مسائل ناراحت نماینده ای به خاطر تفکرات دوستانتان به وجود خواهد آمد.

تعبیر لوک اویتنهاو

لوک اویتنهاو می گوید: زنده شدن مرده یعنی برای زندگی خود برنامه ندارید و باری به هر جهت عمل می کنید.

سخن آخر

هنگامی که یکی از عزیزانتان از جهان می رود، این ترس وجودتان را فرا می گیرد که دیگر هرگز نمی توانید دوباره با او ملاقات کنید. ابتدا حالت صدای او یا چهره اش وقتی که می خندید را از یاد می برید. خیلی طول نمی کشد که هر چیزی در خصوص آن شخص را به تدریج فراموش می کنید و از یاد و خاطرتان می رود. اما وقتی بالاخره آن فرد عزیز و محبوب را در خواب می بینید، شاید تا حدی موجب آرامش شما شود. حتی اگر خوابی که دیده اید ماجرایی خوشایند و چندان مثبت را به تصویر نکشیده باشد، اما همین که بار دیگر آن کسی که دوستش دارید را از نزدیک می بینید، احساس خوشایندی در شما ایجاد می نماید.

شما می توانید خواب های خود را در انتهای این مقاله با ما به اشتراک بگذارید تا تعبیر آن را برای شما ارسال کنیم.

منبع: مجله انگیزه
انتشار: 22 اردیبهشت 1400 بروزرسانی: 22 اردیبهشت 1400 گردآورنده: maeva.ir شناسه مطلب: 1515

به "تعبیر خواب زنده شدن مرده در خواب؛ دلتنگی یا ثروت؟" امتیاز دهید

23 کاربر به "تعبیر خواب زنده شدن مرده در خواب؛ دلتنگی یا ثروت؟" امتیاز داده اند | 4.4 از 5
امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "تعبیر خواب زنده شدن مرده در خواب؛ دلتنگی یا ثروت؟"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید